Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 224 Poikkeamishakemus tontille Torpankatu 30 B, Tahmela, asuinrakennuksen sisätilamuutokset 

TRE:4569/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta ja MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Omakotitalon kellarikerrokseen on tehty sisätilamuutoksia. Korkeaan olohuoneeseen on rakennettu välipohja, jonka myötä tontin rakennusoikeus on ylittynyt. Autotalli on muutettu harrastetilaksi, kodinhoitohuoneeksi ja varastoksi. Autotallin oveen on rakennettu käyntiovi. 

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu osin hakijan ja osin kaupungin toimesta. Kaupungin hoitaman kuulemisen osalta naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Yksi naapuri huomautti, että ei hyväksy laitonta rakentamista ennen kuin nyt estetty kulku naapuritontille palautetaan. Muistuttajan mukaan kulkuyhteys on aikanaan laittomasti suljettu kaupungin toimesta. Muistutus on hakemuksen liitteenä. Henkilötietoja sisältävän muistutuksen verkkojulkisuutta on rajattu. Muistutus näkyy yhdyskuntalautakunnan jäsenille. 

Asemakaavoituksen vastine:

Naapuritontin ajoyhteys ei liity tähän rakennushankkeeseen eikä sitä voida tämän poikkeamishakemuksen yhteydessä ratkaista.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 25.9.2020 asti.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusoikeus

Tontin rakennusoikeus ylittyy 12 k-m2 (5,5 %).

Asemakaavoitus:

Pispalan ja Tahmelan nykyisen rakennuskiellon aikana on haluttu välttää aiempien rakennuskieltojen aikaan saamat negatiiviset vaikutukset ja mahdollistaa rakennusten saneeraus, laajentaminen ja uudisrakentaminen poikkeamisluvalla.  

Toteutetut muutokset on tehty asuinrakennuksen rungon sisällä, eikä niillä ole ollut vaikutusta rakennuksen julkisivuihin uutta ovea lukuun ottamatta. Rakennusoikeuden ylitystä voidaan pitää vähäisenä. Näin ollen voidaan todeta, että hanke ei haittaa tulevaa kaavoitusta. 

Poikkeaminen rakennusoikeudesta ei vaikuta haitallisesti naapuritonttien käyttöön. Autotallin muutoksessa tehdyt uudet tilat ovat asumisen aputiloja, joten asemakaavan käyttötarkoituksesta ei poiketa. Auto pysäköidään katualueelle, mikä kiinteistön kohdalla on melko leveä. Kadunvarsipysäköinnistä ei aiheudu haittaa liikenneturvallisuudelle.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennuskiellosta ja rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Torpankatuun, kaakossa ja lounaassa omakotitalotonttiin sekä lounaassa Härkikallionkadun portaisiin. Lähialueelle on aiemmin myönnetty neljä poikkeamislupaa.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on asunto- ja liikerakennusten kortteli. Korttelialueelle saa rakentaa rakennuksia joko kokonaan tai osittain asuin- tai liiketarkoituksiin. Tonttitehokkuus on 0,50. Rakennusala on sijoitettu Torpankadun ja Härkikadun varteen. Tontin eteläosa on osoitettu rakentamiselta vapaaksi alueeksi. Rakennuksissa ehdottomasti käytettävä kerrosluku on kaksi, 25 % rakennuksen kerrosalasta ja talousrakennukset saa tehdä yksikerroksisiksi.

Asemapiirustus: Rakennus, jossa muutokset on tehty, sijaitsee aivan Torpankadun varressa. Muutosalue on kellarikerroksessa rakennuksen pohjoiskulmassa.

Pohjapiirustus kellari: Pohjapiirustuksessa on esitetty autotallin tilamuutos. Autotallin etuosassa on varasto, jonne kulku tapahtuu ainoastaan ulkokautta. Keskiosassa on kodinhoitohuone ja sen vieressä on harrastetila. Kulku näihin tiloihin tapahtuu kellarikerroksen käytävän ja aulatilan kautta.

Pohjapiirustus ensimmäinen kerros: Olohuoneen kohdalla on esitetty, miten aiemmin kokonaan avoin yläosa on muutettu siten, että avointa tilaan on vain ikkunan edessä.

Pohjapiirustus toinen kerros: Pohjapiirustuksessa on esitetty olohuoneen yläpuolelle rakennettu uusi huone.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijoina ovat kiinteistön omistajat. Hakemus on Tietosuojalain 29 §:n perusteella salassa pidettävä. Liite näkyy yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-215-1050-10 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusoikeudesta asuinrakennuksen sisätilamuutosten tekemiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tahmelan kaupunginosassa, osoitteessa Torpankatu 30 B.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta, jolla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. 

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.