Yhdyskuntalautakunta, kokous 9.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 34 Asemakaava nro 8688, Hervanta, Kanjoninkatu 4 

TRE:257/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 10.11.2020 § 280 päättänyt asemakaavaehdotuksen Hervanta, Kanjoninkatu 4, 8688 asettamisesta nähtäville.

Päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi menettelyvirheen vuoksi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Lainkohdan mukaan tähän tarvitaan asianosaisen suostumus. Asemakaavamuutoksen hakija on antanut suostumuksensa asiavirheen korjaamiseen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 25.5.2020 päivätyn ja 12.10.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8688. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8688

Diaarinumero: TRE: 257/10.02.01/2017

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotien varressa olevan liike- ja toimistokorttelin muuttaminen asumiseen. Nykyisten rakennusten tilalle Louhoskujan varteen rakennetaan neljä uutta asuinkerrostaloa. Korttelin itäosaan sijoittuu 12-kerroksinen rakennus ja sen länsipuolelle kolme 8-kerroksista rakennusta. Asukkaiden pihat sijoittuvat korttelin pohjoisosaan ja pysäköinti korttelin itälaidan pysäköintilaitokseen.

Rakennusoikeuden muutos

Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 16 700 k-m2 ja tehokkuus e=1,58. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 8 100 k-m2.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee pohjois-Hervannassa noin 7 km kaupungin keskustasta kaakkoon. Alue rajautuu Kanjoninkatuun, Louhoskujaan ja Hervannan Kanjoniin. Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 7211, Louhoskujan katualuetta ja Kanjonin viheraluetta. Korttelissa on 1980 - 2000 -luvuilla rakennettuja huolto- ja varastorakennuksia, toimistorakennus sekä grillikioski. Uusi raitiotie sijoittuu korttelin itäpuolelle. Pohjoispuolella kanjonissa on 110 kV:n voimalinja.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa hyvällä paikalla sijaitsevan korttelin käyttötarkoitus nykyisestä liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinrakentamiseen, mikä tukee kaupungin kasvua ja täydennysrakentamista raitiotien pysäkkien läheisyydessä. Rakentaminen sovitetaan Hervannan pohjoisosan kaupunkikuvaan ja Kanjonin maisemaan. Tavoitteena on toteuttaa alueelle monimuotoista asumista. Hakijan suunnitelma perustuu nykyisten rakennusten purkamiseen.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Asemakaava laaditaan korttelin vuokraoikeuden haltijan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.11. - 19.12.2019. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia ja neljä mielipidettä. Viranomaisten kommenteissa tuotiin esiin mm. pohjoispuolisten voimajohtojen rajoitteet, raitiotien mahdollinen tärinä sekä liito-oravakartoitus. Sijaintia Hervannan pääsisääntulonäkymän tuntumassa ja kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointia pidettiin tärkeänä. Mielipiteissä kommentoitiin mm. pysäköintihallin sijaintia, pysäköintipaikkojen riittävyyttä, korttelin kaupunkikuvaa sekä kioskirakennuksen toimintaa.

Asemakaavaa varten laadittiin melu-, liito-orava- ja hulevesiselvitykset sekä maisema- ja pihasuunnitelma. Viitesuunnitelmaa tarkennettiin. Valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 28.5.–18.6.2020 ja siitä saatiin seitsemän viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. Urbaani kerrostalorakentaminen soveltuu paikkaan eikä rakennusten purkaminen heikennä alueen arvoja. Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää, että melun ohjearvojen saavuttaminen varmistetaan. Ympäristönsuojelu kommentoi pysäköintilaitoksen suunnitelmia, asuinrakennusten kattoratkaisuja sekä meluntorjuntaa. Fingridillä ja Tampereen Sähköverkolla ei ole kommentoitavaa. Voimalinjan varoetäisyydet on huomioitu kaavassa. Hulevesisuunnittelu totesi, että hulevesiselvitys on laadittu. Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. Mielipiteessä kannatettiin asumisen lisäämistä raitiotien varrelle, mutta kritisoitiin parkkihallin sijaintia. Tampereen Painiseura toivoo kioskitoiminnan jatkumista.

Suunnitelmia esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 2.6.2020. Toimikunta totesi, että suunnitelma on peruskonseptiltaan positiivinen ja jatkaa Hervannan tyyliä. Jatkosuunnittelussa tulee kehittää mm. rakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintilaitoksen ilmettä.

Palautteen perusteella viitesuunnitelmassa tarkennettiin asuinrakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintilaitoksen jäsentelyä. Korttelin muoto ja voimajohtojen aiheuttamat rakentamisrajoitukset ovat johtaneet pysäköintihallin sijoittamiseen korttelin itäosaan. Asemakaava on valmisteltu yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien Tampereen kaupungin melulinjausten mukaisesti ja asemakaava edellyttää, että melun ohjearvot alitetaan. Asemakaava mahdollistaa kortteliin liiketiloja, mutta kaavassa ei voida ottaa kantaa, mikä toimija uusiin liiketiloihin sijoittuu.

Valmisteluvaiheen jälkeen suunnitelmaa tarkistettiin siten, että kaikki kolme läntisintä rakennusta ovat 8-kerroksisia. Tämä mahdollistaa joustavamman toteutusjärjestyksen rakentamisvaiheessa sekä muodostaa kortteliin tasapainoisemman kaupunkikuvallisen kokonaisuuden kaukomaisemassa. Pysäköintilaitosta koskevia määräyksiä tarkennettiin, mutta laitoksen laajuus on pysynyt ennallaan. Pihasuunnitelma päivitettiin viitesuunnitelman pohjalta.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Yhdyskuntalautakunnan päätös 10.11.2020 § 280 poistetaan.

Asemakaavaehdotus 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
Julkisivuja kehitetään kaupunkikuvallisesti ensisijaisesti taiteen keinoin. Yksityiskohtaisesta sisällöstä päätetään rakennuslupavaiheessa ja kaupunkikuvatoimikunta pidetään mukana suunnittelussa.

Eriävä mielipide

Jouni Sirén, Ossi Aho

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: ”Julkisivuja kehitetään kaupunkikuvallisesti ensisijaisesti taiteen keinoin. Yksityiskohtaisesta sisällöstä päätetään rakennuslupavaiheessa ja kaupunkikuvatoimikunta pidetään mukana suunnittelussa.”
Ehdotusta kannatti Matti Höyssä.

Jouni Sirén teki seuraavan muutosehdotuksen: Asemakaavaan lisätään seuraava asemakaavamääräys: "Rakennuksen julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattuja." Samansuuntainen asemakaavamääräys hyväksyttiin Ylan kokouksessa 23.6.2020 läheisen Hervannan pohjoisakselin asemakaavaan 8603: "Insinöörinkadun ja aukioiden puolella asuinrakennuksien julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä. Muualla julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattua."
 
 Nyt Kanjoninkatu 4:ään on viitesuunnitelman mukaan tulossa ankeaa betonielementtiarkkitehtuuria, joka ei kohenna alueen kaupunkikuvallista ilmettä. On Hervannan ja ylipäänsä lähiöiden kehittämisen ja asuinalueiden tasa-arvoisuuden kannalta epäjohdonmukaista, että eri kortteleissa hyväksytään täysin erilainen laatutaso. Kaupunkikuvallinen epätasa-arvo on haitaksi myös segraation ehkäisemisen näkökulmasta.
 
 Asemakaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on myös vuonna 2014 hyväksytyn Tampereen arkkitehtuuriohjelman vastainen. Arkkitehtuuriohjelmassan asetetaan tavoitteeksi mm. keskustaa ympäröivän niin sanotun lähiökehän renessanssi. Siihen kuuluu mm. seuraavaa:
 - "Keskustan ympärille on rakentunut laaja asumalähiöiden ja työpaikka-alueiden vyöhyke. Tällä lähiökehällä asuu ja työskentelee valtaosa kaupunkilaisista. Heidän arkiympäristönsä laadullisten ominaisuuksien kehittäminen on kärkihanke.”
 - ”Lähiöitä ja niiden välialueita täydennysrakennettaan tavoitteena asuinalueiden eheytys ja laatutason nosto.”

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Ossi Aho teki seuraavan hylkäysehdotuksen: "Koska kysymyksessä ei ole hallintopäätöksen korjaus, esitän, että tämä pykälä poistetaan lainvastaisena ja että, päätös 10.11.2020 § 280 jää voimaan."
Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Koska oli tehty kannatettu toivomusponsiehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan nimenhuudolla suoritettavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA, Jäntin toivomusponsiehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos:

JAA = 0 ääntä

EI = 12 ääntä (Jäntti, Sirniö, Ahonen, Tynkkynen, Höyssä, Järvinen, Kinnunen, Karintaus, Lydén, Nisumaa-Saarela, Vatanen, Sirén)

TYHJÄ = 1 ÄÄNI (Aho)

Puheenjohtaja totesi toivomusponnnen tulleen hyväksytyksi äänin 0 - 12, 1 tyhjä.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 25.5.2020 päivätyn sekä 12.10.2020 ja 25.1.2021 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8688. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8688

Diaarinumero: TRE: 257/10.02.01/2017

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä

Yhdyskuntalautakunta päätti 8.12.2020 asettaa ehdotuksen nähtäville 10.12.2020–11.1.2021. Samalla lautakunta hyväksyi toivomusponnen julkisivujen kehittämisestä taiteen keinoin rakennuslupavaiheessa. Ehdotuksesta pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot. Muistutuksia ei saatu.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että suunnitelma on yleiskaavan ja maakuntakaavan mukainen ja tiivistää yhdyskuntarakennetta raitiotielinjan läheisyydessä. Uusien asuinalueiden suunnittelussa lähtökohtana tulee aina olla valtioneuvoston melua koskeviin suunnittelun ohjearvoihin pääseminen tai niiden alittaminen. Meluun liittyviä asemakaavamääräyksiä tulee tarkistaa. Melualueelle kaavoitettaessa tulisi aiheutuvia hyötyjä ja haittoja arvioida riittävän laajasti. Melulle altistuminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa hankkeesta ja Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa.

Lausunnon perusteella tarkistettiin meluaitaa koskevaa määräystä. Asemakaava on valmisteltu Tampereen kaupungin melulinjausten mukaisesti ja asemakaava edellyttää melun ohjearvojen alittamista. Lisäksi asemakaavaan lisättiin määräys taiteesta rakennussuunnittelussa, osoitettiin tontille nro 10 ajoyhteys sekä tarkennettiin tontinkäyttösuunnitelmaa koskevaa määräystä.

Oheismateriaalina olevan henkilötietoja sisältävän asiakirjan verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020 ja 25.1.2021) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Jouni Sirén

Kokouskäsittely

Jouni Sirén teki seuraavan muutosehdotuksen: Asemakaavaan lisätään seuraava asemakaavamääräys: "Rakennuksen julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattuja."

Perustelu: Asemakaavaan lisätty maininta taiteen käytöstä ei muuta sitä tosiasiaa, että rakennusten ulkonäkö silmiinpistävine elementtisaumoineen ei edistä Hervannan kaupunkikuvan kohentumista. Määräys muuratuista tai rapatuista julkisivuista hyväksyttiin Ylan kokouksessa 23.6.2020 läheisen Hervannan pohjoisakselin asemakaavaan 8603: "Insinöörinkadun ja aukioiden puolella asuinrakennuksien julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä. Muualla julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattua."

Nyt Kanjoninkatu 4:ään on viitesuunnitelman mukaan tulossa ankeaa betonielementtiarkkitehtuuria, joka ei kohenna alueen kaupunkikuvallista ilmettä. On Hervannan ja ylipäänsä lähiöiden kehittämisen ja asuinalueiden tasa-arvoisuuden kannalta epäjohdonmukaista, että eri kortteleissa hyväksytään täysin erilainen laatutaso. Kaupunkikuvallinen epätasa-arvo on haitaksi myös segraation ehkäisemisen näkökulmasta.

Asemakaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on myös vuonna 2014 hyväksytyn Tampereen arkkitehtuuriohjelman vastainen. Arkkitehtuuriohjelmassan asetetaan tavoitteeksi mm. keskustaa ympäröivän niin sanotun lähiökehän renessanssi. Siihen kuuluu mm. seuraavaa:

- "Keskustan ympärille on rakentunut laaja asumalähiöiden ja työpaikka-alueiden vyöhyke. Tällä lähiökehällä asuu ja työskentelee valtaosa kaupunkilaisista. Heidän arkiympäristönsä laadullisten ominaisuuksien kehittäminen on kärkihanke.”

- ”Lähiöitä ja niiden välialueita täydennysrakennettaan tavoitteena asuinalueiden eheytys ja laatutason nosto.”

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Kv:n päätöksestä: hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)