Yhdyskuntalautakunta, kokous 9.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 38 Laukontorin länsireunan katusuunnitelma, III (Nalkala) 

TRE:6427/10.03.02/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kielo Mikko, Vanhempi erikoissuunnittelija, Mikko.Kielo@tampere.fi

Perustelut

Laukontorin länsireunan katusuunnitelma nro 1/21219, III (Nalkalan) kaupunginosassa.

Katusuunnitelma on laadittu alueen pyöräilyväylien sekä jalankulkuyhteyksien muutosten toteuttamista varten ja muutokset liittyvät oleellisena osana Laukontorin länsireunaan sijoittuvan uuden jätepisteen rakentamiseen.

Laukontorin länsireunasta on laadittu katusuunnitelma, jossa on esitetty mm. liikenneväylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Suunnitelman mukaan Laukontorin länsireunaa pitkin kulkee asfalttipäällysteinen kaksisuuntainen pyörätie, joka erotetaan muusta torialueesta luonnonkiviraidalla. Alueella toteutettavat muutostyöt tapahtuvat pääosin torialueella ja Laukontorin länsireunassa oleva asfalttipäällysteinen ajorata säilyy nykyisellään pieniä reunakivilinjojen korkeustason muutoksia lukuun ottamatta. Laukontorin pohjoisreunassa sijaitsevat linja-autopysäkit jäävät pois käytöstä linjastouudistuksen myötä elokuussa 2021 ja vapautuvaa tilaa hyödynnetään pyöräpysäköintijärjestelyiden osalta.

Loppuvuodesta 2020 valmistuneen jätepisteen huoltoliikenteen kulkureitin vuoksi osa torialueen länsireunassa sijaitsevista nykyisistä kivipollareista sekä niiden välinen ketju joudutaan poistamaan ja ne asennetaan uudelleen jätepisteen eteläpuolelle. Lisäksi uuden jätepisteen eteläpuolelle esitetään toteutettavan uusi pyöräpysäköintialue ja pyörätelineet sijoittuvat pyörätien ja ajoradan väliselle välikaistalle.

Laukontori sijaitsee keskeisellä paikalla Ratinan suvannon rannalla. Alueen saavutettavuuden sekä torialueen kautta kulkevien esteettömien reittien vuoksi suojatiet alueella toteutetaan esteettömyyden erityistason ratkaisuja noudattaen. Suojateiden kohdille asennetaan luiskatut reunakivilinjat sekä niiden yhteyteen valkoiset varoitusalueet suojateiden etureunan havaittavuuden parantamiseksi. Pyöräteiden ylityskohdille vastaavasti asennetaan normaalit reunakivilinjat, jotka upotetaan ajoradan tasoon.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2021.

Laukontorin katutöiden kustannusarvio on noin 113 500 euroa (90 €/m²).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9. – 23.11.2020. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty kaksi muistutusta.

Yksityishenkilön muistutus

Muistuttaja (A) on esittänyt, että suunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja on turvallisuuden ja selkeyden nimissä syytä muuttaa torialueen huoltoliikenteelle osoitettujen kulkuyhteyksien osalta ravintola Kuuman edustalla sekä käytöstä poistettavan suojatien pohjoispuolella. Muistuttajan mielestä huoltoliikennettä torialueelle ei pitäisi sallia ollenkaan torialueen länsireunan kautta ja Laukontorin länsireunalla pitäisi olla koko matkan yhtenäinen pollaririvi estämässä ajoneuvoliikenne torialueelle. Normaali tonttiliittymäratkaisu, ajoesteetön kulkureitti reunakivilinjan madalluksineen, ei muistuttajan mielestä sovellu käytettävän torialueella.

Muistutus

Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan esittänyt, että suunnitelmaa tulisi jatkokehittää erityisesti torialueen pohjoisosan epäloogisten ajolinjojen osalta. Yhtenä ongelmana on nähty myös torialueen poikki mm. Vuolteensillalle suuntautuva pyöräliikenne sekä useampi pyörätietä ylittävä huoltoliikenneyhteys torialueen länsireunassa.

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetyt Satamakadun suuntaiset pyörätieosuudet eivät ole kaikkien kulkusuuntien osalta sujuvia ja tämän vuoksi muistuttaja on esittänyt, että pyöräilijöiden ohjaaminen aiemmin ajoradalle olisi pyöräliikenteen kannalta turvallisempi vaihtoehto.

Muistuttaja on esittänyt käytöstä poistettavan suojatien pohjoispuolella sijaitsevan torialueen sekä uuden jätepisteen huoltoliikenteelle osoitetun normaalia leveämmän liittymän kaventamista, koska jätepisterakennus rajoittaa viereisen huoltoyhteyden näkemiä. Liittymän kaventamisen lisäksi rakennuksen pohjoiskulmaan on toivottu asennettavan parin metrin pituinen kaide, joka ohjaisi jalankulkijat kauemmaksi rakennuksen kulmalta.

Lisäksi on esitetty toisen torialueelle suuntautuvan huoltoreitin poistamista kokonaan ravintola Kuuman edustalta, koska huoltoliikenteen osalta yksi kulkureitti alueella riittää. Liittymän poistaminen parantaisi myös osaltaan turvattomaksi koetun Laukonsillan sekä Laukontorin välistä sekoittumisaluetta, kun jalankulun ja pyöräliikenteen päävirtoihin nähden poikittainen jakeluautoliikenne poistuisi alueelta.

3,0 metrin levyisen pyörätien leventämistä on myös esitetty, jotta väylän sujuvuus paranisi mahdollistaen edellä menevän pyöräilijän ohittamisen omalla kaistalla. Liikenteellisesti sujuvampi pyörätieverkosto voisi vähentää myös osaltaan torialueen läpi tapahtuvaa pyöräliikennettä. Lisäksi on toivottu pyörätien päällysteenä käytettävän punaista sävyasfalttia korostamaan pyörätietä niin jalankulkijalle kuin autoilijalle.

Laukontorin ympäristössä sijaitsevan tämän suunnittelualueen ulkopuolisen pyöräilyverkoston osalta on myös esitetty tehtävän parannuksia, koska tämän suunnitelman myötä kaikkia Laukontorin ympäristön esiintyviä ongelmia ei saada ratkaistua.

Vastineet

Ongelmalliseksi koettujen pyörätietä risteävien huoltoliikenneyhteyksien osalta on perusteltua poistaa huoltoliikenteen kulkureitti kokonaan ravintola Kuuman edustalta ja kaventaa jätepisteen yhteydessä olevaa liittymää lyhentämällä reunakivilinjan madallettua osuutta niiltä osin kuin se on mahdollista jäteautojen kulkureittien osalta. Jätepisteen huolto on suunniteltu tapahtuvan rakennuksen pohjoissivulta ja tämän vuoksi rakennuksen jatkeeksi ei ole mahdollista asentaa parin metrin pituista kaidetta, koska tämä rajoittaisi jäteautojen liikkumista alueella suunnitellulla tavoin. Uuden jätepisteen, torialueen sekä sitä ympäröivien rakennusten ja satamatoimintojen huoltoliikenteen turvaamiseksi on perusteltu osoittaa ajoyhteys Laukontorin länsireunalta. Keskittämällä kaikki huoltoliikenne tapahtuvaksi yhden liittymän kautta voidaan konfliktipisteiden määrää torialueella vähentää.

3,0 metrin levyisen pyörätien leventäminen ei ole perusteltua, koska edellä menevän pyöräilijän ohittaminen on mahdollista käyttäen hetkellisesti vastaan tulevaa pyörätietä, kuten tieliikenteessä normaalistikin toimitaan ohitustilanteissa yksi plus yksi ajokaistaisilla liikenneväylillä. Lisäksi ongelmaksi muodostuisi uuden jätepisteen kohta, koska nykyisen ajoradan ja loppuvuodesta 2020 toteutetun uudisrakennuksen väliin ei mahdu kolmea metriä leveämpää pyörätietä. Pyörätien leventäminen edellyttäisi viereisen kadun kaventamista ja tästä aiheutuisi haittaa TAKO:n tehtaan tavaraliikenteen, raaka-aineiden sekä vaarallisten aineiden kuljetuksille. Vaarallisten aineiden kuljetusreitin vuoksi Nalkalankadun ja Laukontorin ympäristön ajoratoja on aikanaan levennetty, jotta tehtaan huoltoliikenteessä käytettävä kuorma-autokalusto pystyy alueella sujuvasti liikkumaan. Lisäksi ajoradan kaventaminen aiheuttaisi haittaa Laukontoria vastapäätä sijaitsevien ajorataan nähden 90° kulmassa olevien pysäköintipaikkojen käyttämiselle. Pyörätien leventäminen nostaisi oleellisesti hankkeen kokonaiskustannuksia, minkä vuoksi nykyisen reunakivilinjan siirtämien ei ole myöskään perusteltua saavutettavaan hyötyyn nähden.

Pyörätien erottumisen osalta on toivottu käytettävän pyörätien päällysteenä punaista sävyasfalttia. Laukontorilla jalankululle sekä toritoiminnoille varattujen alueiden päällysteenä on pääsääntöisesti käytetty betoni- tai luonnonkiveystä. Tämän vuoksi sävyasfaltin käyttämisellä ei saavuteta merkittävää hyötyä Laukontorilla, koska asfalttipäällysteiset pyörätiet erottuvat muusta ympäristöstään muutenkin poikkeavan päällystemateriaalinsa vuoksi.

Satamakadun suuntaiset pyörätieosuudet Laukontorin pohjoisosassa eivät ole kaikkien kulkusuuntien osalta sujuvia ja tämän vuoksi on perusteltua muuttaa suunnitelmaa siten, että yksisuuntaiset pyörätieosuudet jätetään kokonaan pois. Pyörätieosuuksien poistaminen edellyttää ajoratapyöräilyä Aleksis Kiven kadun ja Satamakadun välisellä osuudella. Siirtyminen pyöräteiltä ajoradalle tapahtuu Satamakadun liittymäalueella sijaitsevan ajoradan ylityspaikan kohdalla. Kadun ylityksen turvaamiseksi ylityskohta korotetaan ja se mahdollistaa pyörätien jatkeen merkitsemisen etuajo-oikeutetuksi väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkein.

Suunnitelman laajentaminen koskemaan koko Laukontorin ympäristöä ei ole perusteltua, koska tämän suunnitelman ensisijainen tarkoitus on ollut ratkaista uuden jätepisteen rakentamisesta nykyiselle pyörätieverkostolle aiheutuneet muutostarpeet. Uudisrakennus sijoittuu osittain nykyisen pyörätien sekä olemassa olevan suojatien kohdalle ja tästä johtuen jalankulun sekä pyöräilyn reitistöjä on välttämätöntä muuttaa. Laukontorin ympäristössä esiintyvien muiden ongelmalliseksi koettujen kohtien ratkaisemiseksi pitäisi laatia koko Laukontorin ympäristöä koskeva erillinen suunnitelma, jonka mukaan aluetta lähdettäisiin vaiheittain kehittämään. Suunnitelmat muuttaa Aleksin Kiven kadun eteläpää kävelykaduksi vaikuttaa osaltaan myös Laukontorin kehittämistarpeisiin ja tämä pitäisi ottaa huomioon torialueesta myöhemmin laadittavassa kehittämissuunnitelmassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Laukontorin länsireunan katusuunnitelma nro 1/21219 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Huoltoliikenteen kulkureitti on poistettu ravintola Kuuman edustalta.

Jätepisteen pohjoispuolella sijaitsevaa huoltoliikenteen kulkureittiä on kavennettu.

Laukontorin pohjoisosasta on jätetty pois Satamakadun suuntaiset yksisuuntaiset pyörätieosuudet.

Satamakadun puoleinen ajoradan ylityspaikka korotetaan ja pyörätien jatke on merkitty etuajo-oikeutetuksi väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkein.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Ossi Aho kannatti Höyssän ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysesitys: Asian käsittelyn jatkaminen = JAA, Höyssän uudelleen valmisteluun palautusehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 10 - 3.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Erik Lydén ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti, Jouni Sirén ja Ulla Kampman kannattivat Lydénin ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 77%

  Kaisa Vatanen, Erik Lydén, Ilpo Sirniö, Ulla Kampman, Aleksi Jäntti, Reeta Ahonen, Sonja Harmaala, Katja Karintaus, Katja Nisumaa-Saarela, Matti Järvinen

 • Ei 3 kpl 23%

  Matti Höyssä, Jouni Sirén, Ossi Aho

Valmistelija

Kielo Mikko, Vanhempi erikoissuunnittelija, Mikko.Kielo@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 12.1.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Laukontorin länsireunan katusuunnitelma nro 1/21219 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Huoltoliikenteen kulkureitti on poistettu ravintola Kuuman edustalta.

Jätepisteen pohjoispuolella sijaitsevaa huoltoliikenteen kulkureittiä on kavennettu.

Laukontorin pohjoisosasta on jätetty pois Satamakadun suuntaiset yksisuuntaiset pyörätieosuudet.

Satamakadun puoleinen ajoradan ylityspaikka korotetaan ja pyörätien jatke on merkitty etuajo-oikeutetuksi väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkein.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä kannatti Jäntin ehdotusta. 

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

 • Kielo Mikko, Vanhempi erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 26.1.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Laukontorin länsireunan katusuunnitelma nro 1/21219 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Huoltoliikenteen kulkureitti on poistettu ravintola Kuuman edustalta.

Jätepisteen pohjoispuolella sijaitsevaa huoltoliikenteen kulkureittiä on kavennettu.

Laukontorin pohjoisosasta on jätetty pois Satamakadun suuntaiset yksisuuntaiset pyörätieosuudet.

Satamakadun puoleinen ajoradan ylityspaikka korotetaan ja pyörätien jatke on merkitty etuajo-oikeutetuksi väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkein.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan suunnitelman mukaiset katutilamuutokset torikauden 2021 ajaksi tilapäisratkaisuin ja kesän aikana saatujen kokemusten perusteella tarvittaessa muutetaan suunnitelmia. Varsinaiset rakennustyöt tehdään torikauden päätyttyä syksyllä 2021.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ossi Aho kannatti Höyssän ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysesitys: Asian käsittelyn jatkaminen = JAA, asian palauttaminen uudelleen valmisteluun = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Asian käsittelyn jatkaminen hyväksyttiin äänin 10 - 2, 1 tyhjä.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Matti Höyssä ehdotti, että asia hylätään. Ossi Aho kannatti Höyssän hylkäysehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu hylkäysehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysesitys: Pohjaehdotus = JAA, Höyssän hylkäysehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 11 - 2.

Aleksi Jäntti teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan suunnitelman mukaiset katutilamuutokset  torikauden 2021 ajaksi tilapäisratkaisuin ja kesän aikana saatujen kokemusten perusteella tarvittaessa muutetaan suunnitelmia. Varsinaiset rakennustyöt tehdään torikauden päätyttyä syksyllä 2021." Matti Höyssä kannatti Jäntin ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu toivomusponsisehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysesitys: Pohjaehdotus = JAA, Jäntin toivomusponsiehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Jäntin toivomusponsiehdotus hyväksyttiin äänin 5 - 7, 1 tyhjä.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 77%

  Erik Lydén, Ulla Kampman, Jouni Sirén, Sonja Harmaala, Aleksi Jäntti, Amu Urhonen, Kaisa Vatanen, Reeta Ahonen, Ilpo Sirniö, Katja Karintaus

 • Ei 2 kpl 15%

  Matti Höyssä, Ossi Aho

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Matti Järvinen

 • Jaa 11 kpl 85%

  Sonja Harmaala, Erik Lydén, Matti Järvinen, Kaisa Vatanen, Aleksi Jäntti, Jouni Sirén, Amu Urhonen, Ulla Kampman, Reeta Ahonen, Ilpo Sirniö, Katja Karintaus

 • Ei 2 kpl 15%

  Matti Höyssä, Ossi Aho

 • Jaa 5 kpl 38%

  Jouni Sirén, Sonja Harmaala, Erik Lydén, Amu Urhonen, Kaisa Vatanen

 • Ei 7 kpl 54%

  Ilpo Sirniö, Ulla Kampman, Matti Järvinen, Aleksi Jäntti, Matti Höyssä, Katja Karintaus, Reeta Ahonen

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Ossi Aho

Tiedoksi

Muistuttajat, Mikko Kielo, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Petri Kantola, Juha Antila, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.