Yhdyskuntalautakunta, kokous 9.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 37 Simolankadun katusuunnitelma välillä Ojustenkadusta itään ja Mattilankadun katusuunnitelma välillä Hennerinkadusta itään, Kaarila 

TRE:7428/10.03.02/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lintula Eeva, Vanhempi erikoissuunnittelija, Eeva.Lintula@tampere.fi

Perustelut

Simolankadun, välillä Ojustenkadusta itään, katusuunnitelma nro 1/20661 ja Mattilankadun, välillä Hennerinkadusta itään, katusuunnitelma nro 1/20662, Kaarilan kaupunginosassa.

Simolankadun ja Mattilankadun saneerauskohteen suunnitelmat rajautuvat lännessä Ojustenkatuun ja idässä Hennerinkatuun. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Simolankadun jatkeena idässä oleva erillinen jk+pp –väylä, joka rajautuu Karvolankatuun. Katusuunnitelmissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, linja-autopysäkkien ja ajoradan korotusten sijoittuminen katutilaan, katujen korkeusasema, pintavesien kuivatus sekä valaistus.

Simolankatu ja Mattilankatu kuuluvat joukkoliikenteen reitistöön. Simolankadun osalla ajorata levennetään linja-autoliikenteen vaatimaan 7,0 metriin, Mattilankadun leveys on nykyisellään riittävä. Pohjoisen puoleinen linja-autopysäkki Pispan palvelukeskuksen kohdalla säilytetään syvennyspysäkkinä, etelän puoleinen pysäkki muutetaan ajoratapysäkiksi.

Simolankadun ja Mattilankadun mutka linja-autopysäkkialueineen korotetaan 7 cm korkuisella suoraviisteisellä korotuksella noin 70 metrin matkalla ajonopeuksien hillitsemiseksi. Korotukselle sijoitetaan kaksi suojatietä.

Simolankadulla Pispan palvelukeskuksen läheisyydessä jalkakäytävillä ja linja-autopysäkeillä on tasauksen suunnittelussa noudatettu esteettömyyden erikoistason vaatimuksia.

Simolankadulla ja Mattilankadulla polkupyöräliikenne käyttää ajorataa ja ajoradan suuntaiset jalkakäytävät rakennetaan 2,5 metriä leveäksi koko suunnittelualueella. Erillinen jk+pp -väylä Simolankadun ja Karvolankadun välillä rakennetaan 4,5 metrin levyiseksi ja etelän puolen tonttiliittymän liikenteelle osoitetaan kulku Karvolankadun suunnasta. Ajoneuvoliikenne väylällä lännen suunnasta estetään kavennuksen ja jousipuomin avulla.

Simolankadulle Hutikonpolun kohdalle lisätään suoraviisteinen ajoradan korotus ajonopeuksien hillitsemiseksi lännen suunnasta, jossa on pitkä, suora katuosuus.

Mattilankadun varteen itäpuolelle rakennetaan 2,5 metriä leveä, 3 cm:n reunatukikorotuksella erotettu kadun suuntainen asfalttipäällysteinen pysäköintikaista. Kaistalla on 9 aikarajoitettua pysäköintipaikkaa ja 8 aikarajoittamatonta pysäköintipaikkaa.

Simolankadun suunnitelman kustannusarvio on 560 000 € (103 €/m²) ja Mattilankadun 120 000 € (67 €/m²).

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 16.12.2019-10.1.2020. Katusuunnitelmaehdotuksista on annettu yksi lausunto ja sitä vastaan on tehty kuusi muistutusta.

Lausunnot

Lausunnossaan ympäristönsuojelu esittää, että Pehtoorinpuiston kohdalla Simolankadun varressa olevalta tärkeältä liito-oravan kulkuväylältä ei poisteta liito-oravan liikkumisen kannalta merkittäviä puita. Puut tulee tarvittaessa inventoida ja tärkeät puut on suojattava kadunrakennustyön ajaksi.

Muistutukset

Muistuttaja A on esittänyt ehdotuksen kiinteistössään olevan ylimääräisen vesiliittymän poistomahdollisuudesta vesihuoltolinjaa uusittaessa.

Muistuttaja B on esittänyt huolensa Simolankatua ylittävien jalankulkijoiden turvallisuudesta, koska Simolankadulla Onnelankujasta länteen on pitkä, suora katuosuus, jossa ajonopeudet helposti nousevat korkeiksi huolimatta aluenopeusrajoituksesta. Eteläpuolen suurissa taloyhtiöissä on paljon lapsia, joiden koulutie kulkee Simolankadun yli. Muistuttaja toivoo ajoradan korotusta tai hidastetta kadun suoralle osuudelle Hutikonpolun tuntumaan.

Muistuttaja C on esittänyt pyynnön, ettei Pispan palvelukeskuksen kohdalla ajoradan eteläpuolella olevaan linja-autopysäkkiä siirretä lähemmäksi Simolankadun ja Mattilankadun yhdistävää mutkaa. Muistuttajan mukaan tämä aiheuttaisi vaaratilanteita pysähtynyttä linja-autoa autolla ohitettaessa, varsinkin kun mutkaan on sijoitettu suunnitelmassa suojatie. Lisäksi muistuttaja toivoo, ettei mutkasta poistettaisi puustoa esteettisistä sekä katualueen ja sen ympäristön ilmanlaatuun vaikuttavista syistä.

Muistuttaja D on esittänyt vastustavansa nykyisen jk+pp –väylän muuttamista jalkakäytäväksi ja polkupyöräilyn siirtämistä ajoradalle. Muistuttaja kokee vaaralliseksi ajoradan jyrkkyyden, kapean ajoradan ja huonon näkemän Pispan palvelukeskuksen kohdalla. Muistuttajan näkemyksen mukaan pyöräilijöiden määrä Simolankadulla ja Mattilankadulla kasvaa Hyhkynpellon asuinalueen rakentamisen aikana. Myös muistuttaja D vastustaa eteläisen linja-autopysäkin muuttamista ajoratapysäkiksi ja siirtoa kohti mutkaa. Muistuttaja huomauttaa, että Mattilankadun ylittävän suojatien turvallisuutta ei ole parannettu suunnitelmassa.

Myös muistuttaja E on esittänyt asunto-osakeyhtiön asukkaiden valtuuttamana vastustavansa nykyisen jk+pp –väylän muuttamista jalkakäytäväksi ja polkupyöräilyn siirtämistä ajoradalle vaaralliseksi ajoradan jyrkkyyden, kapean ajoradan ja huonon näkemän vuoksi palvelukeskuksen kohdalla. Muistuttaja huomauttaa pyöräilijöiden määrän kasvavan Simolankadulla ja Mattilankadulla Hyhkynpellon asuinalueen rakentamisen aikana. Myös muistuttaja E vastustaa eteläisen linja-autopysäkin muuttamista ajoratapysäkiksi ja siirtoa kohti mutkaa.

Tampereen polkupyöräilijät ry pitää muistutuksessaan jk+pp –väylän muuttamista jalkakäytäväksi ja polkupyöräilyn osoittamista ajoradalle yhdistettyä väylää parempana ratkaisuna. Yhdistys toivoo reunatuen madallusta Hutikonpolun kohdalle Simolankadulle, samoin vastapuolen tontin väylän kohdalle. Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät ry toivoo jalkakäytävä–liikennemerkin poistamista Simolankadun ja Karvolankadun yhdistävälle jk+pp –väylälle liittyvältä metsäpolulta, jota ei ole merkitty asemakaavaan.

Vastineet

Ympäristönsuojelun lausuntoon todetaan, että Simolankadun varrelta poistetaan vain ne puut, joiden poisto on välttämätöntä rakennustyön kannalta, arviolta kaksi kappaletta. Puut inventoidaan ennen työn aloittamista ja liito-oravan reitin kannalta tärkeät puut pyritään suojaamaan ja säästämään.

Muistuttajien C, D ja E huoleen pyöräilijöiden turvallisuudesta ajoratapyöräilyssä todetaan, että ajoratapyöräilyratkaisu on kaupungin nykyisen linjauksen mukainen Simolankadun ja Mattilankadun kaltaisilla katuväylillä.

Simolankadun ja Mattilankadun aluenopeusrajoitus alenee 40 km/h:sta 30 km/h:iin. Samalla ajonopeuksia hillitään myös ajoradan korotuksilla.

Näkemät Simolankadun ja Mattilankadun yhdistävässä mutkassa ovat melko hyvät, noin 60 metriä. Pyöräilyn siirtyessä ajoradalle palvelukeskuksen ajoliittymien aiheuttama törmäysriski pyöräilijälle pienenee nykytilanteesta.

Palvelukeskuksen etelän puoleista linja-autopysäkkiä ei siirretä merkittävästi mutkaa kohti pysäkkisyvennyksen poistuessa, vain noin 0,2 metriä. Linja-auton aiheuttama viive liikenteelle on lyhyt ajoratapysäkillä, joten merkittävää turvallisuusriskiä pysähtyneen linja-auton ohittaminen ei muodosta. Suojatie sijaitsee noin 15 metrin päässä pysäkkialueesta, jolloin pysähtynyt linja-auto ei merkittävästi huononna suojatien havaittavuutta.

Muistutukseen A todetaan, että vesihuoltoasiat eivät kuulu katusuunnitelmaan, mutta asia otetaan huomioon rakennussuunnitelmaa laadittaessa.

Muistutukseen B todetaan, että ajonopeuksien hillitsemiseen on merkittävää tarvetta Simolankadun suoralla osuudella. Suunnitelmaan lisätään ajoradan suoraviisteinen hidastekorotus Hutikonpolun kohdalle.

Muistutukseen C todetaan, että Simolankadun ja Mattilankadun mutkassa tehdään vain jalkakäytävän rakentamisen kannalta välttämätön puunpoisto eikä jäljelle jäävää puustoa harvenneta.

Muistutukseen D todetaan, että Hennerinkadun pohjoispuolella sijaitseva suojatie ei kuulu suunnitelma-alueeseen eikä siihen ole tästä syystä tulossa muutoksia.

Tampereen Polkupyöräilijät ry:n muistutukseen todetaan, että ajoradan reunatuen madalluksia Hutikonpolun kohdalla ei tarvita, koska siihen sijoitetaan ajoradan hidastekorotus. Korotuksen kohdalla Hutikonpolun ja jalkakäytävän liittymässä ei osoiteta väistämisvelvollisuutta liikennemerkillä.

Simolankadun ja Karvolankadun yhdistävältä jk+pp –väylältä poistetaan jalkakäytävä–liikennemerkki puistopolun liittymästä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Simolankadun ja Mattilankadun katusuunnitelmat nro 1/20661 ja nro 1/20662 hyväksytään kustannusarvioineen ja muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Simolankadun plv. 80-90 Hutikonpolun kohdalle lisätään suoralinjainen ajoradan hidastekorotus.

Simolankadun jatkeena Karvolankadun suuntaan olevalta jk+pp -väylältä oikealle Pyhäjärven rantaan johtavalta puistoraitilta poistetaan jalkakäytävä-liikennemerkki.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä kannatti Jäntin ehdotusta. 

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Lintula Eeva, Vanhempi erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Eeva Lintula, puh. 044 486 3716, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 26.1.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Simolankadun ja Mattilankadun katusuunnitelmat nro 1/20661 ja nro 1/20662 hyväksytään kustannusarvioineen ja muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Simolankadun plv. 80-90 Hutikonpolun kohdalle lisätään suoralinjainen ajoradan hidastekorotus.

Simolankadun jatkeena Karvolankadun suuntaan olevalta jk+pp -väylältä oikealle Pyhäjärven rantaan johtavalta puistoraitilta poistetaan jalkakäytävä-liikennemerkki.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Lautakunta edellyttää, että kadun turvallisuuden parantamiseksi koko katualueen (ml. jalkakäytävä) kunnossapito säilytetään kaupungin vastuulla.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Lautakunta edellyttää, että kadun turvallisuuden parantamiseksi koko katualueen (ml. jalkakäytävä) kunnossapito säilytetään kaupungin vastuulla."

Matti Höyssä kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jäntin toivomusponnen.

Tiedoksi

Lausunnon antaja, muistuttajat, Eeva Lintula, Pasi Palmu, Katri Jokela, Heljä Aarnikko, Mikko Vainiomäki, Ari Kilpi, Leena Tala

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.