§ 9 Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen, lunastuslakityöryhmän mietintö - lausuntopyyntö

Lataa  Kuuntele 

TRE:2546/02.06.00/2019

Päätöspäivämäärä

16.5.2019

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikeusministeriö on pyytänyt Tampereen kaupungilta lausuntoa lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistamisesta, lunastuslakityöryhmän mietintö. Mietintö on saatavilla oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa OMML_2019_12_Lunastuslainsäädännön_korvausperusteiden_tarkistaminen.pdf -.

Oikeusministeriö asetti 21.2.2018 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen lunastuslain (603/1977) ja eräiden muiden lakien tarkistamiseksi. Työryhmä jätti mietintönsä oikeusministeriölle 21.3.2019.
​Työryhmän tavoitteena on ollut arvioida lunastuslain korvauksen määräämisen perusteiden ja korvausmenettelyä koskevan sääntelyn ajantasaisuus sekä tarkistaa lunastuslakia sen varmistamiseksi, että perustuslaista johtuva täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa. Tavoitteena on ollut myös keventää ja nopeuttaa lunastusasioiden käsittelyä sekä alentaa käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

 

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi on laatinut oheisen ehdotuksen lausunnoksi oikeusministeriölle.

Tampereen kaupungin lausunto:

Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjaukset on vahvistettu vuonna 2018. Kaupungin maanhankinnan tehtävänä on maan hankkiminen yhdyskuntarakentamisen erilaisiin tuleviin tarpeisiin. Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että asuntokanta on monipuolista ja että maa- ja tonttipolitiikalla mahdollistetaan yritysten toimintaedellytykset. Tämä edellyttää onnistumista maanhankinnassa. Riittävän ja oikealla tavalla sijoittuneen kaupungin raakamaavarannon avulla turvataan maan saaminen käyttöön oikea-aikaisesti oikealta sijainnilta ja kohtuulliseen hintaan. Lisäksi tällä turvataan kaupungin taloudellinen asema maankäytön kehittämisessä.

Lähtökohtana maanhankinnalle on, että kaupunki hankkii asemakaavoittamattomat alueet omistukseensa ns. raakamaana ennen ensimmäisen asemakaavan laatimista. Tulevien kaavaprosessien ja toteutuksen kannalta on sitä parempi mitä aiemmin alueet saadaan kaupungin omistukseen.

Vapaaehtoinen kauppa on ensisijainen keino. Kaupunki neuvottelee  yksityisten kiinteistöomistajien kanssa kaavoittamattomien alueiden hankkimiseksi omistukseensa. Määrätietoisella ja linjauksen mukaisella maanhankinnalla Tampereen kaupunki on onnistunut pitämää raakamaan hinnan kohtuullisena ja oikeudenmukaisena sekä tasapuolisena.

Lausunnon kohteena olevan mietinnön ehdotusten negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten palveluihin sekä elinkustannuksiin ovat merkittävät ja pysyvät.  Esitetty lainsäädännön muutos vaikeuttaisi kuntien mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa kestävää ja kustannustehokasta maankäyttöä sekä kunnan vastuulla olevaa palveluverkostoa. Mietinnössä esitettyjen muutosten vaikutusta kuntatalouteen ei ole selvitetty.

 

Korvausperusteiden tarkistaminen:

Mietinnössä esitetään lunastuslain korvausperusteiden tarkistamiseksi siten, että korvaukset kaikissa lunastustilanteissa varmuudella täyttäisivät perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen. Tämä tarkoittaisi lunastuskorvausten systemaattista korvaustason korottamista. Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan nykysäännökset takaavat riittävällä varmuudella perustuslain täyden korvauksen periaatteen vaatimuksen.

Lunastustoimituksia suorittavana viranomaisena Maanmittauslaitos kehittää korvausohjeistusta ja - menettelyä. Vaativat lunastustoimitukset keskitetään valtakunnallisesti asiantuntijoiden käsiteltäväksi parantaen näin korvausarvioinnin ammattitaitoa mikä puolestaan varmistaa täyden korvauksen periaatteen ja parantaa luovuttajien oikeusturvaa.

Lunastuslain korvausperusteiden muuttaminen ei takaisi täyden korvauksen periaatetta. Korvaustason systemaattinen nostaminen korottaisi vapaaehtoiseen sopimukseen perustuvan maanhankinnan hintatasoa, mistä seuraisi nousua asumisen, yhdyskuntarakentamisen sekä yritystoiminnan kustannuksissa. Lisääntyvät kustannukset heikentäisivät kuntien elinvoimaa ja kilpailukykyä ja vaikuttaisivat negatiivisesti kuntatalouteen. Vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuva maanhankinta tällöin vaikeutuisi.

Arvonleikkaussäännöstön muuttaminen:

Asemakaavoitusta koskeva lunastuslain 31.2 §:n ns. arvonleikkaussäännöstö on tarpeellista säilyttää entisellään. Maan arvonnousu johtuu pääasiassa yhteiskunnan toimenpiteistä ja kaavoituksesta, jonka toteuttamiseksi lunastustoimitus saatetaan vireille.  Arvonleikkaussäännöstö ohjaa yhteiskunnan toimista syntyneen maan arvonnousun kuntalaisten yhteiseksi hyödyksi.

Lunastuslainsäädäntö tulisi säilyttää nykymuodossaan. Keskeneräinen lakiehdotus on palautettava uudelleen valmisteltavaksi siten, että se yhdistetään meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.

 

Päätös

Esitän alla olevat perusteet oikeusministeriölle Tampereen kaupungin lausuntona lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistamisesta koskien lunastuslakityöryhmän mietintöä. Lausunto on annettu oikeusministeriön ylläpitämän lausuntopalvelu.fi:n kautta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Organisaatiotieto

Tampere