§ 3 Lausunto Tampereen Sähköverkko Oy:n vesilupahakemuksesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5780/11.01.02/2021

Päätöspäivämäärä

15.9.2021

Päätöksen tekijä

Apulaispormestari, yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta (2021 - 2023)

Valmistelijan yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Katri Naulo, puh. 040 801 6003, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungilta lausuntoa Tampereen Sähköverkko Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta. Lausuntoa pyydetään 27.9.2021 mennessä, LSSAVI/9126/2021.

Tampereen Sähköverkko Oy hakee lupaa sähkökaapelin (0,4 kV) uusimiselle Pyhäjärven alitse Pereensaaren ja Viikinsaaren välille Pirkkalan kunnassa ja Tampereen kaupungissa. Hankkeen tarkoituksena on sähkön toimintavarmuuden parantaminen Viikinsaareen.

Kaapeli kulkee seuraavien vesialueiden kautta: Pereensaari 604-410-3-160, Juovan osakaskunnan vedet 604-876-2-0 ja Pyhäjärvi 837-597-1-248. Viikinsaaressa kaapeli rantautuu kiinteistölle Viikinsaari eli Lehtisaari 837-597-1-1 ja Pereensaaressa kiinteistölle Pereen puistot 604-14-9903-1. Alituksen kokonaispituus on 350 metriä ja suurin vesisyvyys 3,6 metriä. Alitus risteää Väyläviraston ylläpitämän Tampere - Hämeenlinnan vesistöväylän kanssa.

Kaapeli asennetaan Pereensaaren ja Viikinsaaren välille painottaen vesistön pohjaan. Rantautuessa kaapeli suojataan suojaputkella ja kaivetaan maahan. Vesistön ranta-alueilla kaapeli asennetaan pohjaan suojaputkessa, kunnes vedenpinta on kaksi metriä alivedenkorkeudesta. Työt tehdään kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana ja hanke ajoitetaan kesän alkuun. Hankkeen kesto vesistökaapeloinnin osalta on kaksi viikkoa. Hakemuksen mukaan saarten välinen aiempi runkokaapeli poistetaan vesistöstä, mikäli se nousee pohjasta koneellisesti kelaamalla. Muussa tapauksessa kaapeli tehdään jännitteettömäksi ja katkaistaan molemmista päistä.

Päätös

Annetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle oheinen lausunto.

Lausunnot

Maakuntakaava

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 27.3.2017. Maakuntakaavan hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 24.4.2019.

Maakuntakaavassa 2040 Viikinsaaren länsipää on osoitettu suojelualueeksi ja itäpää maaseutualueeksi, virkistysalueeksi sekä satama-alueeksi. Vesialueelle on osoitettu veneväylä. Viikinsaaren ravintola on maakuntakaavassa merkitty maakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi.

Yleiskaava

Alueen yleiskaavatilanne muodostuu lainvoimaisesta Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 (20.1.2020) ja valtuuston 17.5.2021 hyväksymästä Kantakaupungin vaiheyleiskaavasta – valtuustokausi 2017- 2021.

Yleiskaavassa Viikinsaaren itäpää osa keskuspuistoverkostoa. Vesialueelle on osoitettu vesiväylä. Kartalla 2, Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut, Viikinsaari on osa kansallisen kaupunkipuiston aluetta, hakemuksen rajauksen mukaisesti (kh 7.12.2020). Viikinsaaren itäpäähän on osoitettu ohjeellinen uusi tai kehitettävä pienvene- tai lauttasatama. Länsipää on kaupunkihiljaista luonnonsuojelualuetta. Kartalla 3, Kulttuuriperintö, Viikinsaaren ravintola on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kohteeksi (M1-23).

Asemakaava

Viikinsaaressa on voimassa asemakaava nro 7273 (vahvistunut 26.9.1994), jossa saari on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi, jolle saadaan rakentaa toimintaan liittyviä tiloja, rakennelmia ja laitteita enintään luvun osoittama määrä (VU-3). Saaren itäpää on asemakaavassa osoitettu satama-alueeksi. Sähkökaapelin rantautumispaikkaan on asemakaavassa osoitettu sähkölinja. Vesialuetta ei ole asemakaavoitettu.

Asemakaavoituksella ei ole huomautettavaa lupakäsittelyyn.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Aleksi Jäntti

Organisaatiotieto

Tampere