§ 28 Poikkeamishakemus kiinteistölle 837-101-9901-0, Näsinsillat, Finlayson I ja Tampella IX, käyttötarkoituksen muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:2607/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

15.6.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila,​ puh. 041 730 4636,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Patrick Hanska, puh. 0417304437, etunumi.sukunimi@tampere.fi, Toimistosihteeri Elina Rantanen, puh. 0404804714 etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, joka kieltää rakentamisen ja ympäristön muutostoimenpiteet vastoin asemakaavaa.

Hakijana on Tampereen kaupunki ja kohteena on Tampereen kaupungin kiinteistöllä 837-101-9901-0 sijaitseva, Tammerkosken niskan ylittävä kaksiosainen Näsinsilta ja siihen liittyvät liikenne- ja katualueet. Haetaan lupaa saada poiketa asemakaavoista nro 7304 ja nro 8333 hakemukseen liitetyn katusuunnitelman sekä Puistosiltaa koskevien suunnitelmien mukaisesti siten, että purettavaksi aiottu eteläsilta pysytetään paikallaan ja voimassa olevien kaavojen mukainen käyttötarkoitus muuttuu. 

POIKKEAMINEN: Käyttötarkoitus

Silta kuuluu pääosin voimassa olevaan asemakaavaan nro 7304 (vahvistettu 12.7.1995). Poiketaan sillan länsiosassa asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen (LT). Sillan itäosassa käyttötarkoituksesta poikkeamiset koskevat asemakaavan nro 8333 (lainvoimainen 27.9.2013) merkintöjä Vesialue (W) ja Puisto (VP) sekä katualueen osaa (Paasikivenkatu).

1. Poikkeaminen asemakaavasta nro 7304:

Siltaparia ohjaa pääosin kaava nro 7304, jossa siltapari on merkinnällä Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen (LT). Merkintä jatkuu länteen.

Hakemuksen katusuunnitelman mukaiselle alueelle haetaan käyttötarkoituksen muutosta liikennealueesta katualueeksi. Puistosillan asemapiirroksessa osoitetulle osalle haetaan käyttötarkoituksen muutosta liikennealueesta yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattavaksi alueeksi.

2. Poikkeaminen asemakaavasta nro 8333:

Sillan itäpäätyä ohjaa voimassa oleva asemakaava nro 8333 (lainvoimainen 27.9.2013). Asemakaavassa pohjoinen silta on osoitettu säilytettäväksi Paasikivenkadun jatkeena merkinnällä Siltaa varten varattu alueen osa (si) ja on sallittu katualueen mukaiselle liikenteelle. Kaavassa etelän puoleinen silta on osoitettu purettavaksi. Siten nykyinen asemakaavamerkintä on Vesialue (W). Siltaa ei ole purettu.

Hakemuksen mukainen pohjoinen Puistosilta on osoitettu jatkuvan sillalta itään yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle osoitettuna viheralueena, joka on asemakaavassa katualuetta (Paasikivenkatu). Eteläsilta on tarkoitus tulevaisuudessa säilyttää ja ohjata ajoneuvoliikenne pohjoissillan sijaan eteläsillalle, joka vaatii katulinjauksen uudelleenjärjestelyn myös sillan itäpäässä, Ranta-Tampellan Nyrkkäkallion viheralueella. Puistosilta-hankkeen toteuttamiseksi haetaan asemakaavassa osoitetun katualueen (Paasikivenkatu) käyttötarkoituksen muutosta puistoalueeksi. Eteläsillan paikallaan pysyttämiseksi haetaan asemakaavassa osoitetun vesialueen käyttötarkoituksen muutosta sillaksi. Nyrkkäkallion puistossa katusuunnitelman mukaiselle osalle haetaan käyttötarkoituksen muutosta puistosta katualueeksi.

HAKIJAN PERUSTELUT

Poikkeaminen asemakaavasta 7304 ja 8333. Näsinsiltojen luonne muuttui Valtatie 12 siirryttyä Rantaväylän tunneliin välillä Santalahti - Naistenlahti. Autoliikenteen vaatimalle tilalle ei ole enää samanlaista tarvetta, kuin aikaisemmin. Suunnittelun alkuvaiheessa mietittiin toisen ajoneuvosillan purkamista, mutta se olisi ollut kallista, koska siltojen alla kulkee mm. kaukolämmön isot runkolinjat ja 110 kV:n kaapelilautat, jotka olisi pitänyt siirtää. Sen vuoksi suunnittelua jatkettiin siltojen säilyttämisen pohjalta. Ranta-Tampellan ja Särkänniemen alueet yhdistävän Näsinsillan käyttötarkoitusta haetaan nyt muutettavaksi palvelemaan paremmin nykyistä tarvetta. Kahdesta sillasta muodostuvan Näsinsillan pohjoisesta puolesta tehdään kävelypainotteinen maisemasilta ja eteläinen puoli painotetaan pyörä- ja autoliikenteen yhteyksille. Paasikivenkadun katusuunnitelma on ollut nähtävillä 22.6 - 8.7.2020, mutta sitä ei ole vahvistettu liittyen voimassaolevaan asemakaavaan.

 Alue on voimassaolevassa asemakaavassa kaavamerkinnällä "Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen", johon nyt haetaan poikkeamista uuden vireillä olevan asemakaavaehdotuksen mukaisesti: Eteläpuoleinen silta on Paasikivenkadun katualuetta ja pohjoispuoleinen silta puistosilta.”

KUULEMINEN

Kaupunki on suorittanut naapurikuulemisen ja kuulutuksen ajalla 6.-27.5.2021. Poikkeamishakemuksesta ei jätetty naapurihuomautuksia.

Asemakaavoitus:

Hakemuksen kohteena oleva, kaksiosainen Näsinsilta ja siihen liittyvät puisto-, viher- ja katualue jakautuvat kahden voimassa olevan asemakaavan alueelle, joista haetaan poikkeamislupaa. Sillan eteläosan purku kaavan mukaisesti on todettu epäedulliseksi ja se on tarkoitus pysyttää paikallaan ajoneuvoliikenteen käytössä. Pohjoiselle sillanosalle on suunnitteilla pääasiassa jalankulkijoille ja oleskeluun tarkoitettu Puistosilta osana Näsijärven rannan viher- ja virkistysreitistöä. Hakemuksessa esitetyt muutokset noudattavat vireillä olevaa asemakaavaa nro 8663, joka oli ehdotusvaiheessa yleisesti nähtävillä 11.3. - 12.4.2021 välisen ajan. 

Vireillä olevassa asemakaavassa sillan pohjoisosa on osoitettu jalankulku- ja pyöräilyreitiksi ja se on nimetty Puistosillaksi. Alue on merkitty kaavaan Vesialueen ylittävä silta, joka on varattu yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle (si-jk/pp). Hakemuksen mukainen Puistosilta noudattaa ehdotusvaiheessa olevan asemakaavan periaatteita.

Vireillä olevassa asemakaavassa Särkänniemestä Ranta-Tampellaan jatkuvan Paasikivenkadun välinen silta on nimetty Paasikivensillaksi ja osoitettu ajoneuvoliikenteelle kaavamerkinnällä: Siltaa varten varattu alueen osa (si). Hakemuksen mukainen katusuunnitelma noudattaa ehdotusvaiheessa olevan asemakaavan periaatteita.

Jatkosuunnittelun pohjaksi, ennen poikkeamislupahakemuksen vireilletuloa, on pyydetty lausuntoa kaupunkikuvatoimikunnalta, joka on lausunnossaan (26.1.2021) puoltanut hanketta tietyin ehdoin, joiden täyttymisen valvojaksi ja hankkeen kaupunkikuvallisesta jatko-ohjeistuksesta vastaavaksi on nimetty kaupunkikuva-arkkitehti. Hankkeen poikkeamisluvasta on pyydetty kaupunkikuva-arkkitehdin lausunto.

Poikkeamislupatyöryhmän kokouksessa 8.4.2021 jätettiin hankkeen toteutusvaiheeseen liittyvä kommentti: Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa jalankiulkijoiden pääsyn estäminen baanan puolelle.

Hakemuksen naapurikuulemisen aikana ei jätetty huomautuksia. Hanketta ja hakemusta koskevat lausunnot ovat poikkeamislupaa puoltavia. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että aiottu poikkeaminen on vireillä olevan asemakaavamuutoksen nro 8663 periaatteen mukainen. Poikkeamisilla mahdollistetaan eteläsillan säilyttäminen ajoväylänä ja parannetaan alueen jalankulun ja pyöräilyn toimivuutta ja lisätään viihtyisyyttä. Esitetty poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksista hakijan erityisten syiden ja selvitysten pohjalta sekä saadut kommentit ja lausunnot huomioiden ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole suoranaista vaikutusta yritystalouteen.

Liite Sijaintikartta: Kartassa on esitetty kohteen sijainti ja laajemman alueen poikkeuslupatilanne. 

Liite Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot. 

Liite Puistosillan asemapiirros 4.5.2021: kuvassa on esitetty Näsinsiltojen pohjoinen osa, joka on pääasiassa jalankulkijoille ja oleskeluun tarkoitettu puistosilta ja joka yhdistää Ranta-Tampellan ja Särkänniemen viher- ja virkistysalueet.

Liite Puistosillan yleissuunnitelma 19.3.2021: Näsinsiltojen pohjoisen puoleisen sillan alustavaan puistosuunnitelmaan liittyvä selostus, suunnitelmaa koskevat alustavat kuvat, piirustukset ja materiaalivalinnat.

Liite Katujärjestelypiirustus ja tyyppipoikkileikkaus 16.6.2020: Paasikivenkadun ja Näsinsiltojen eteläosaa koskevan katusuunnitelman osakuvat välillä Mustalahti-Näsinsillat itäpää. 

Liite Asemakaava nro 7304: voimassa olevassa asemakaavassa Näsinsillat on merkitty kaavassa tiealueeksi (LT).

Liite Asemakaava nro 8333: voimassa olevassa asemakaavassa Näsinsiltojen itäosa liittyy Ranta-Tampellan asemakaavan länsiosaan. Asemakaavassa Näsinsiltojen etelän puoleinen silta on merkitty purettavaksi ja pohjoisella osalla on Paasikivenkadun jatkeena oleva silta. 

Liite Asemakaavaehdotus nro 8663: vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa molemmat sillat on merkitty säilytettäväksi, pohjoinen silta on merkitty jalankulun ja pyöräilyn sallivaksi Puistosillaksi ja eteläinen silta on osoitettu ajoneuvoliikenteen sallivaksi Paasikivensillaksi, jolta katualue jatkuu Paasikivenkatuna itään ja länteen. 

Liite Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto 26.1.2021

Liite Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 17.5.2021. 

Liite Kaupunkikuva-arkkitehdin lausunto 9.6.2021

Päätös

Myönnetään lupa saada poiketa asemakaavasta kiinteistöllä 837-101-9901-0 Finlayson I ja Tampella IX kaupunginosiin sijoittuvalla Näsinsilloilla liitteenä olevien suunnitelmien ja selvitysten periaatteiden mukaisesti ehdolla, 

että hankkeen toteutussuunnittelussa huomioidaan annetut kommentit ja lausunnot.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Luvan voimassaoloaikana katusuunnitelmalle on saatava yhdyskuntalautakunnalta hyväksymispäätös.

Lausunnot

Poikkeamishakemusta koskevasta materiaalista on pyydetty lausunto kaupunkikuva-arkkitehdilta, jonka mukaan Puistosillan toteutussuunnitelmassa tulee oranssien pilareiden sävy muuttaa hillityksi ja puiston rakenteiden tulee olla maisemassa rauhallisia. 

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta, lausunnon ote:

"Sillan kasvillisuus ja korkeammat rakenteet tulevat todennäköisesti vaikuttamaan Tammerkosken teollisuusmaiseman valtakunnallisen arvoalueen pohjoispäätteen näkymiin, joita nyt rajaa Porin radan sillan kaiteiden ristikkorakennelma.

Pirkanmaan maakuntamuseo esittää, että ennen toteutussuunnittelua hankkeen vaikutuksia arvioidaan myös Tammerkosken suunnasta. Suunnittelun tavoitteena tulisi olla, että Tammerkosken päätenäkymä on selkeä ja sopusuhtainen. Maakuntamuseo esittää, että vaikutusten arvioimisen välineeksi hankkeesta laaditaan riittävät havainnekuvat myös Tammerkosken suunnasta. Maakuntamuseo pyytää saada täydennetyn havainneaineiston kommentoitavakseen."

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan hakemuksen liitteenä.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere