§ 39 Poikkeamishakemus tonteilla Possijärvenkatu 2 ja 4, Lielahti, tilapäisen liikerakennuksen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6518/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta sekä MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tonteilla Possijärvenkatu 2 ja 4 olemassa olevat rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan tilapäinen liikerakennus. Rakennuksen käyttötarkoitus poikkeaa osittain Possijärvenkatu 2 asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Tontit on asetettu rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten. Possijärvenkatu 2:ssa rakennusala ylittyy ja autopaikkoja sijoitetaan asemakaavassa yleiselle jalankululle varatulle alueen osalle. Autopaikkoja toteutetaan Possijärvenkatu 4:ssä vähemmän kuin asemakaava edellyttää.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu osin hakijan ja osin kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontit on asetettu rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten 3.3.2022 asti.

POIKKEAMINEN 2: Käyttötarkoitus

Possijärvenkatu 2:ssa uudisrakennuksen käyttötarkoitus poikkeaa osittain asemakaavan käyttötarkoituksesta.

POIKKEAMINEN 3: Rakennusala

Possijärvenkatu 2:ssa rakennusala ylittyy.

POIKKEAMINEN 4: Yleiselle jalankululle varattu alueen osa

Possijärvenkatu 2:ssa autopaikat sijoittuvat asemakaavassa yleiselle jalankululle varatulle alueen osalle.

POIKKEAMINEN 5: Autopaikkamääräys

Possijärvenkatu 4:ssä jätetään rakentamatta yhteensä 15 autopaikkaa.

ASEMAKAAVOITUS:

Tontit on asetettu rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten 3.3.2022 asti. Lielahdessa käynnistyy vuoden 2021 alussa yleissuunnitelman laadinta, jossa mm. nykyisten työpaikka- ja liikekäytössä olevien tonttien tuleva käyttö sekä alueen liikenneverkko suunnitellaan tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Koska alue tulee lähitulevaisuudessa muuttumaan voimakkaasti, ei uudisrakennuksille voida poikkeamisluvalla myöntää kuin tilapäisen rakennuksen määräaikaisia lupa, jotta nyt tapahtuva rakentaminen ei vaikeuta alueen tulevaa kehittämistä. Samasta syystä alueelle ei ole viime vuosina tehty myöskään tonttikohtaisia asemakaavanmuutoksia. Jotta rakentaminen ei haittaa tulevaa kaavoitusta, Possijärvenkatu 2 ja 4 hakemusten mukaisia poikkeamisia voidaan puoltaa korkeintaan viiden vuoden määräajaksi, jonka jälkeen lupaa ei uusita, ellei alueen uusi yleissuunnitelma tai asemakaava sitä mahdollista.

Tonteilla sijaitsevat rakennukset ovat alueelle tunnusomaisia kaksikerroksisia rakennuksia, jotka ovat kuntonsa puolesta tulleet tiensä päähän. Nykyisten rakennusten korjaaminen ja saattaminen turvallisiksi ja terveellisiksi ei ole hakijan mukaan enää kannattavaa. 

Asemakaavassa Possijärvenkatu 2 on osoitettu urheilu- ja harrastustoimintaa sekä liike- ja varastotoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolla tontille sallitusta rakennusoikeudesta saadaan enintään 50 % käyttää liike- ja varastotiloja varten. Tontin rakennusoikeus on 2 220 k-m2, josta liiketilan määrä suunnitelman mukaan on lähes koko rakennusoikeuden verran, 2 035 k-m2. Itse myymälätilan osuus on 1 384 k-m2. Possijärvenkatu 4 on osoitettu liike,- toimisto,- ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Uudisrakennukseen tuleva liiketoiminta on alueelle tyypillistä toimintaa, joten ottaen huomioon myös alueen tuleva kehittyminen, poikkeaminen käyttötarkoituksesta on puollettavissa määräajaksi.

Suunnitelman mukaan ajoneuvoliittymiä on yksi vähemmän kuin nyt. Possijärvenkatu 2:ssa asemakaavan autopaikkavaatimus on 45 ap ja tontille rakennetaan yhteensä 53 ap. Possijärvenkatu 4:n autopaikkavaatimus on 23 ap, tontille rakennetaan yhteensä 8 ap ja rakentamatta jää 15 ap. Uudisrakennus sijoittuu kahdelle tontille ja tonteille rakennettavat pysäköintialueet ovat molempien tonttien yhteiset. Tonttien yhteenlasketusta autopaikkavelvoitteesta jää toteuttamatta seitsemän autopaikkaa. Uudisrakennus sijoittuu hyvien kevyenliikenteen väylien ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle, joten poikkeaminen autopaikkamääräyksestä on puollettavissa.

Uudisrakennus sijoittuu molemmille tonteille siten, että rakennusala ylittyy Possijärvenkatu 2:ssa tonttien välisen rajan tuntumassa sekä vähäisesti rakennuksen koillis- ja kaakkoiskulmissa. Tilapäinen uudisrakennus ei ole massaltaan juurikaan suurempi kuin tonteilla nyt olevien rakennusten rakennusmassat yhteensä. Rakennusalan ylitykset eivät aikaansaa alueen muusta rakennuskannasta poikkeavaa rakennusmassaa. 

Possijärvenkatu 2:ssa on asemakaavassa kadun varteen osoitettu ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Kyseistä yhteyttä ei ole koskaan toteutettu, vaan jalkakäytävä on rakennettu Possijärvenkadun katualueelle. Suunnitelman mukaan asemakaavassa jalankululle varatulle alueen osalle sijoitetaan pysäköintipaikkoja. Kyseiselle paikalle on jo nyt osoitettu kiinteistön pysäköintiä. Koska kyseessä on tilapäinen lupa, on poikkeaminen jalankululle varatusta alueen osasta puollettavissa.

Lisäksi suunnitelman mukaan tonttien rajalla jätetään rakentamatta palomuuri, väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei toteuteta ensimmäisessä rakennusvaiheessa ja Possijärvenkatu 2:ssa esteettömyys ei toteudu rakennuksen toisessa kerroksessa. Nämä asiat kuuluvat rakennusvalvonnan toimivaltaan ja ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

Hakija on teettänyt rakennushankkeen liikennevaikutuksista ja -järjestelyistä kartoituksen (WSP Finland Oy, 2020), jossa todetaan mm.:

”Hanke sijoittuu raitiotiepysäkin viereen keskustapalveluiden alueelle, lähelle vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueella tulee olemaan hyvät jalankulun yhteydet Lielahden kaava-alueen rakentumisen myötä. 1.vaiheessa ei ole liikenteellistä merkitystä, koska nykyiset liiketilat korvautuvat uusilla liiketiloilla, minkä ei arvioida vaikuttavan liikennemääriin. Lisäksi katuverkon muutokset eivät ehdi vaikuttaa 1.vaiheeseen. Näin voidaan hyvin käyttää nykyisiä liittymiä."

Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu on ottanut kantaa rakennushankkeeseen ja todennut, että raitiotien osalta on epävarmuutta Turvesuonkadun puolella kevyenliikenteen väylien tilavarauksista eikä ole tietoa, joudutaanko kevyenliikenteenväylä tuomaan korttelin 2496 tonttien puolelle. Lisäksi Possijärvenkadun eteläpuolisen korttelin kehittämismahdollisuuksia ei ole arvioitu vielä lainkaan, joten Possijärvenkadun sijainnin lukitseminen nyt paikalleen saattaa rajoittaa eteläpuolisen korttelin tulevaa kehitystä liikaa. Uusien hankkeiden kanssa tulisi odottaa Lielahden yleissuunnitelman valmistumista, jolloin yhteiskehittämisellä haettaisiin kokonaisuuden kannalta hyvä ja toimiva ratkaisu.

Tonttien koillispuolella kulkee 110 kW:n sähkölinja. Rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa, että tarvittava suojaetäisyys sähkölinjan ja uudisrakennuksen välillä täyttyy.

Ottaen huomioon alueen kaavallisen tilanteen sekä liikennesuunnittelun kannan, on poikkeamisia mahdollista puoltaa ainoastaan viiden vuoden määräajaksi. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta, käyttötarkoituksesta, rakennusalasta, yleiselle jalankululle varatusta alueen osasta ja autopaikkamääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä voidaan katsoa olevan positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, sillä kiinteistöille saadaan rakennettua tämän päivän tarpeet täyttävä tilapäinen rakennus viiden vuoden määräajaksi.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Rakennuspaikka rajautuu koillisessa Turvesuonkatuun, kaakossa Lielahdenkatuun, lounaassa Possijärvenkatuun sekä luoteessa liikerakennuksen tonttiin. Lähialueelle ei ole aiemmin haettu poikkeamislupia. Lähialueelle on aiemmin haettu yhdeksän poikkeamislupaa, joista kahdeksan on hyväksytty ja yksi hylätty.

Asemakaavat: Possijärvenkatu 2 on osoitettu urheilu- ja harrastustoimintaa sekä liike- ja varastotoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolla tontille sallitusta rakennusoikeudesta saadaan enintään 50 % käyttää liike- ja varastotiloja varten. Possijärvenkatu 4 on osoitettu liike,- toimisto,- ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tonttitehokkuuden e=0,50 mukaan tonttien rakennusoikeudet ovat 2 220 k-m2 ja 1 367 k-m2. Autopaikkoja tulee toteuttaa 1 ap/liike-, toimisto- ja yleisen tilan 50 m2 kohti, 1 ap/teollisuustilan 100 m2 kohti ja 1 ap/ varastotilan 150 m2 kohti.

Asemapiirustukset: Rakennus sijaitsee osittain molemmilla tonteilla. Uudisrakennuksen kerrosala on 3 157 m2. Tonteille jää rakennusoikeutta jäljelle yhteensä 430 k-m2. Rakennuspaikalle toteutetaan yhteensä 61 autopaikkaa.

Liikennekartoitus: Liitteessä käydään läpi mm. rakennushankkeen vaikutuksia alueen liikenteeseen.

Poikkeamishakemukset: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on tontit omistava yritys.

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-263-2496-17 lupa saada poiketa rakennuskiellosta, käyttötarkoituksesta, rakennusalasta ja yleiselle jalankululle varatusta alueen osasta sekä viiden vuoden määräajaksi tontille 837-263-2496-5 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja autopaikkamääräyksestä tonteilla olevien rakennusten purkamiseksi ja tilapäisen rakennuksen rakentamiseksi hakemusten liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lielahden kaupunginosassa, osoitteessa Possijärvenkatu 2-4 sillä ehdolla,

että suojaetäisyys uudisrakennuksen ja 110 kW:n sähkölinjan välillä täyttyy. 

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere