§ 20 Poikkeamishakemus tontille Arvionkatu 2, Lahdesjärvi, teollisuus- ja varastorakennuksen laajennus

Lataa  Kuuntele 

TRE:3872/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.9.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri  Tarja Onjukka,  puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Selvitys hankkeesta:

Asemakaavapäällikön päätöksessä 8.9.2020 § 20 on tapahtunut virhe tietojen viennissä päätösvalmisteluteluohjelmaan eikä päätösteksti tulostunut sille osoitettuun kohtaan.Tämän johdosta asemakaavapäällikön päätöstä korjataan hallintolain 51 §:n perusteella.

Lahdesjärven kaupunginosan korttelin 6126 tontilla 7 osoitteessa Arvionkatu 2 sijaitsevan teollisuus- ja varastorakennuksen sisätiloja laajennetaan 204 k-m2.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten rakennusoikeuden ylityksestä. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennusoikeuden ylitys

Tontin rakennusoikeus ylittyy 190 k-m2 (3,4 %).

Asemakaavoitus:

Alueen voimassa olevan asemakaavan (KV hyv. 13.5.2013) mukaan sallittu rakennusoikeus on e=0.4, josta liiketiloille sallitaan 10 %. Tontin pinta-ala on 13808 m2 ja rakennusoikeus 5523 k-m2, josta on käytetty tähän mennessä 5509 k-m2. Tontin olemassa olevan teollisuus- ja varastorakennuksen sisätiloja muutetaan kerrosalaan laskettavaksi tilaksi, laajennus ei kasvata rakennuksen tilavuutta. Rakennuksen nykyisiä tiloja muutetaan ja laajennetaan yksikerroksisen, korkean varastotilan päälle ja laajennuksen alapuoliseen tilaan rakennetaan yrityksen laajenevaan toimintaan liittyviä uusia tiloja. Kerrosalan lisäys on 204 m2, josta 190 k-m2 ylittää asemakaavassa sallitun tonttitehokkuuden. Hakemuksen asemapiirroksessa osoitettujen laskelmien mukaan laajennuksen kokonaiskerrosalaksi muodostuu yhteensä 5713 m2, josta toimistotilojen osuus on 378 k-m2 (6,6 %). Tonttitehokkuudeksi muodostuu e=0,41.

Hakijalle vuonna 2017 myönnetyn rakennusluvan (17-1002-R) yhteydessä asemakaavamääräyksen mukainen autopaikkatarve on laskettu ja hyväksytty seuraavasti:

Asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus:

- 1 ap/100m² teollisuustilat, 5131m² / 100 = 52 ap

- 1 ap/50m² liike- ja toimistotilat, 378 m² / 50 = 8 ap.

Vuonna 2017 myönnetyssä rakennusluvassa tarvittavat 60 autopaikkaa on osoitettu tontin eteläosaan. Nyt vireillä olevan laajennushankkeen toteuttamiseksi autopaikkamäärää tulee lisätä kahdella paikalla, yhteensä 62 autopaikkaa. Tarvittavat kaksi autopaikkaa on osoitettu hakemuksen asemapiirroksessa rakennuksen länsisivulle sisäänkäyntien yhteyteen.

Tontille suunniteltu toiminta on asemakaavan mukaista ja myös kaavan mukainen autopaikkavaatimus on hakemuksen suunnitelmien mukaan toteutettavissa. Yrityksen nykyisen toiminnan laajentaminen rakennuksen sisätiloja muokkaamalla ja kokonaisrakennusoikeuteen nähden vähäisellä rakennusoikeuden ylityksellä (3,4 %) voidaan katsoa olevan vähäinen poikkeaminen.

Asemakaavayksikkö toteaa, että esitetty poikkeaminen rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Yrityksen on mahdollista laajentaa toimintaansa rakennusalan vähäisellä ylityksellä. Siten poikkeamisluvan myöntämisellä voidaan katsoa olevan positiivisia vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Arvionkatuun ja lännessä Leppästensuonkatuun. Idässä kohteen rajanaapurina on teollisuusrakennus ja etelässä metsää. Lähialueelle on aiemmin hyväksytty kolme poikkeamislupaa, jotka ovat osoitettuna kartalla.

Asemakaava: Kohde sijaitsee asemakaavan korttelissa 6126 tontilla 7, jonka pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastoalueen korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,40. Rakennusoikeudesta 10 % saadaan käyttää liiketiloille.  Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Rakennusala on osoitettu lähes koko tontin alueelle painottuen tontin pohjoisosaan ja tontin eteläosaan on osoitettu pysäköintialue. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka liike- ja toimistotilojen 50 k-m2 kohti ja 1 autopaikka teollisuustilan 100 k-m2 kohti.

Asemapiirustus: Teollisuus- ja varastorakennus on pääosin yksikerroksinen ja luvan mukainen kaksi kerroksinen laajennusalue on osoitettu kuvassa tummemmalla värillä rakennusmassan rajaukselle. Leppästensuonkadulta on kaksi tonttiliittymää, joista toinen johtaa rakennuksen piha-alueelle ja toinen tontin pysäköintialueelle, johon on osoitettu 60 autopaikkaa nykyisen rakennuksen tarpeisiin asemakaavan mukaisesti. Rakennuksen eteen piha-alueelle on osoitettu kaksi uutta autopaikkaa, jotka on toteutettava laajennuksen yhteydessä asemakaavamääräyksen mukaisesti. Asemapiirroksen lisäksi liitteessä on esitetty nykytilanteen mukaiset ja muutoksen jälkeiset rakennusoikeuslaskelmat sekä autopaikkalaskelmat.

Julkisivu itään: Julkisivut ovat muovipinnoitettua teräsohutlevyä, jossa on vaalean vihreitä tehosteita. Laajennus muuttaa itäistä julkisivua siten, että toisessa kerroksessa laajennusosaa ulkoseinään lisätään neljä ikkunaa ja oviaukko sekä hätäpoistumistienä ulkoportaikko

Pohjapiirustus 1. kerros: Pohjapiirrokseen on osoitettu pistekatkoviivalla laajennus ja muutosalue. Tiloihin kuljetaan sisäkautta varaston puolelta. Muutosalueella on yhteensä 13 erillistä tilaa ja liikuntaesteiselle soveltuva wc, sisäporras ja hissivaraus. Länsipuolella rakennusta on ulkopuolinen kierreporras, joka johtaa toiseen kerrokseen. Kuvaan on osoitettu leikkauskohta A-A.

Pohjapiirustus 2. kerros: Pohjapiirrokseen on osoitettu pistekatkoviivalla laajennus ja muutosalue. Tiloihin kuljetaan sisäportaan kautta. Muutosalueella on yhteensä 10 erillistä tilaa, wc aula ja sisäporras ja hissivaraus. Länsipuolella rakennusta on ulkopuolinen kierreporras, joka toimii hätäuloskäyntinä. Kuvaan on osoitettu leikkauskohta A-A.

Leikkaus A-A: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva. Alimman kerroksen huonekorkeus on 5 metriä ja toisen kerroksen 3,6 metriä.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Fysioline Kiinteistöt Oy. Liitteen internet-julkisuutta on rajoitettu henkilötietojen vuoksi.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-330-6126-7 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta teollisuus- ja varastorakennuksen sisätilojen laajentamiseksi hakemuksen ja liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lahdesjärven kaupunginosassa, osoitteessa Arvionkatu 2.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Henkilötietoja sisältävä teksti

 

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere