§ 24 Poikkeamishakemus tontille Hämeenpuisto 28, VI (kaakinmaa), osittainen käyttötarkoituksen muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:2655/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

27.5.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Rakennuksen 4. kerroksessa sijaitsevat puku- ja pesuhuonetilat muutetaan asunnoksi. Konserttisalin lavan yläosan takainen vanha talonmiehenasunto B portaassa muutetaan tekniseksi tilaksi. Toimenpiteiden jälkeen asuntojen määrä tontilla ei muutu.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

”Hallituskadun puolella 5. kerroksen kokous- sekä toimistotiloissa sisätilojen muutoksia. Aulatilaan uusi liikuntaesteisten wc, väliseinämuutoksia sekä talotekniikan uudistuksia. Ei muutoksia kerrosalaan tai palo-osastoihin. Toimenpiteen alainen kerrosala 775 krm2.

B portaan, 4. kerroksen välikerroksessa sijaitsevat Konsun puku- sekä pesuhuoneet puretaan ja muutetaan asunnoksi. Uusi asunto - B4 - Tupakeittiö ja 2 huonetta, 71m2. Muutoksia vesipisteiden sekä viemäreiden sijoituksissa. Ei muutoksia kerrosalaan. Makuuhuoneiden nykyiset lasittiiliset ikkunat muutetaan normaaliksi ikkunaksi sekä ranskalaiseksi parvekkeeksi. Tulevan asunnon toinen hätäpoistumistie sisäpihalle olemassa olevan teräsritilätason sekä ulkotikkaiden kautta.

Konserttisalin lavan yläosan takainen vanha talonmiehenasunto B portaassa muutetaan tekniseksi tilaksi. Toimenpiteiden jälkeen asuntojen määrä tontilla ei muutu. Ei muutoksia autopaikkoihin.

Sisätiloissa - toimistotilat sekä asunto - uusitaan talotekniikan lisäksi kaikki pinnat. Märkätilojen kohdilla lattiarakenteet avataan ja vanhat välipohjatäytteet uusitaan. Purkutöiden yhteydessä em. koteloholvirakenteet tarkastetaan mahdollisten vanhojen kosteusvaurioiden varalta ja suoritetaan tarvittaessa kosteusmittauksia ja erillisiä kuivaustoimenpiteitä. Mikäli purkutöiden yhteydessä esiintyy merkkejä kosteusvaurioista, suoritetaan erilliset porareikämittaukset tilanteen selvittämiseksi.

Haetaan poikkeamislupaa käyttötarkoituksen muutokselle asemakaava alueella mikä ei mahdollista asuntojen rakentamista.

Perustelut:

Aiemmin saadulla poikkeusluvalla ollaan jo toteutettu asunto B portaaseen. Nyt haetaan poikkeamislupaa poistaa asumiskäytöstä vanha talonmiehenasunto Konsun salin takaa ja korvata se uudella asunnolla B portaaseen jo aiemmin toteutetun asunnon yläpuolelle. Vanha talonmiehen asunto on pimeä pitkulaisen muotonsa takia sekä Konsun salin näyttämön taakse sijoittuvana, ääniteknisesti moniongelmainen asumisen kannalta. Sisäpihalle jo toteutettu ulkopuolinen hätäpoistumistieportaikko mahdollistaa toisen poistumistien uudessa asunnossa. Asuntojen määrä kiinteistössä ei muutu.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 

Asemakaavassa tontin pääkäyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue. Siitä poiketen tontille rakennetaan asunto.

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontti on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Alueelle saadaan rakentaa tiloja kulttuuri- ja opetustoimintaa sekä julkista hallintoa varten. Rakennukselle on annettu suojelumääräys sr-23, jonka mukaan mm. rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen julkisivujen rakennustaiteellisia arvoja.

Tontille on vuonna 2017 myönnetty poikkeamislupa kahden asunnon rakentamiseen. Tuolloin kolmannen kerroksen toimisto- ja työtilat muutettiin asunnoksi ja vanha talonmiehen asunto, jota ei aiemmin oltu kirjattu kiinteistön tietoihin, merkittiin asunnoksi.

Suunnitelman mukaan konserttisalin lavan yläosan takainen vanha talonmiehenasunto B-portaassa muutetaan tekniseksi tilaksi. B-portaan, 4. kerroksen välikerroksessa sijaitsevat Konsun puku- sekä pesuhuoneet puretaan ja muutetaan asunnoksi. Uuden asunnon rakentamisen yhteydessä rakennuksen länsisivulla sijaitsevat kaksi lasitiilistä ikkunaa muutetaan normaaliksi ikkunaksi sekä ranskalaiseksi parvekkeeksi. Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan julkisivumuutokset ovat puollettavissa, sillä muutosalueet sijaitsevat rakennuksen myöhemmin rakennetuissa, kaupunkikuvallisesti vähäarvoisemmissa ja käyttötarkoitukseltaan sekundäärisissä tiloissa ja ovat luonteeltaan vähäisiä. 

Koska asuntojen lukumäärä kiinteistöllä ei muutu, ei käyttötarkoituksen muutoksella ole vaikutusta tarvittavien autopaikkojen määrään. 

Toteutusvaiheessa asunnoksi muutettavassa tilassa on huomioitava, että rakenteisiin ei jää korjaamattomia kosteus- ja mikrobivaurioita, koska tilat ovat aiemmin olleet mm. pesuhuonekäytössä. 

Asuntojen lukumäärä ei rakennuksessa kasva ja muutokset julkisivussa ovat vähäisiä, joten poikkeaminen käyttötarkoituksesta on puollettavissa.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Hallituskatuun, idässä Hämeenpuistoon, etelässä Tampereen työväenteatteriin ja idässä kerrostalotonttiin. Lähialueelle on aiemmin haettu yhdeksän poikkeamislupaa, joista kuusi on hyväksytty, kaksi on hylätty ja yksi on vielä vireillä

Asemakaava: Asemakaavassa tontti on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Alueelle saadaan rakentaa tiloja kulttuuri- ja opetustoimintaa sekä julkista hallintoa varten. Rakennukselle on annettu suojelumääräys sr-23, jonka mukaan mm. rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen julkisivujen rakennustaiteellisia arvoja.

Asemapiirustus: Asemapiirroksessa muutosalue on osoitettu rakennuksen Hallituskadun puoleiseen osaan.

Lausunnot: Maakuntamuseon ja ELY-keskuksen lausunnot.

Pohjapiirustukset: Piirustuksissa on esitetty Konsun puku- ja pesuhuoneiden muutos asunnoksi.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Tampereen työväenyhdistys ry. Poikkeamislupahakemus on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella (henkilötunnus).

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-106-87-12 lupa saada poiketa asemaakaavan käyttötarkoituksesta yhden asunnon rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti VI (Kaakinmaa)  kaupunginosassa, osoitteessa Hämeenpuisto 28.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Maakuntamuseon lausunto on annettu rakennuslupaa varten. Lausunnossa on otettu kantaa myös poikkeamishakemuksessa esitettyihin asioihin, joten poikkeamislupaa varten ei pyydetty erillistä lausuntoa. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan hakemuksen liitteenä.

Pirkanmaan maakuntamuseo:

”Saman hankkeen yhteydessä on myös tarkoitus purkaa B-portaan, 4. kerroksen välikerroksessa sijaitsevat puku- ja pesuhuoneet ja muuttaa ne asunnoksi sekä muuttaa konserttisalin lavan yläosan takainen asunto tekniseksi tilaksi. Uuden asunnon rakentamisen yhteydessä rakennuksen länsisivulla sijaitsevat kaksi lasitiilistä ikkunaa muutetaan normaaliksi ikkunaksi sekä ranskalaiseksi parvekkeeksi. Nämä muutosalueet sijaitsevat rakennuksen myöhemmin rakennetuissa, kaupunkikuvallisesti vähäarvoisemmissa ja käyttötarkoitukseltaan sekundäärisissä tiloissa ja ovat luonteeltaan vähäisiä. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta näiltä osin huomautettavaa.”

Pirkanmaan ELY-keskus:

”Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole MRL 18.2 §:n mukaisen edistämistehtävän puitteissa tarvetta lausua poikkeamislupahakemuksesta.”

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere