§ 12 Poikkeamishakemus tontille Hepolamminkatu 29, Hervanta, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1316/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Tontilla sijaitseva 534 m2 suuruinen tilapäinen varastohalli halutaan pysyttää paikallaan seuraavat viisi vuotta.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT:

”Rakennuskohde on varasto- ja lastaustila ja rakenteeltaan pvc-pintainen, teräsrunkoinen halli-/katos.

Nykyinen tuotannollinen toiminta vaatii sääsuojattua varastotilaa tuleville ja lähteville materiaaleille ja nykyisen tilan purkaminen ja uuden rakentaminen aiheuttaisi nykyisen toiminnan lakkaamisen tai siirtymisen muualle. Halli on otettu käyttöön helmikuussa 2016 ja on varsin hyvässä kunnossa ja käyttö jatkossa sekä tarkoituksenmukaista, että välttämätöntä toiminnan jatkumiselle.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 

MRL 176 § 1 momentin mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Siitä poiketen tontilla oleva tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan toiset viisi vuotta.

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e=0,50 mukaan 3 713 k-m2. Pysyvään rakennukseen on kerrosalaa käytetty 2 522 k-m2. 534 m2 suuruisen tilapäisen rakennuksen rakentamisen jälkeen tontilla on rakennusoikeutta jäljellä 657 k-m2. Hallirakennuksen käyttötarkoitus on kaavan mukainen ja se sijaitsee asemakaavassa osoitetulla rakennusalalla. Koska tilapäinen rakennus on asemakaavan mukainen, hyväkuntoinen ja sitä tarvitaan edelleen, on poikkeaminen tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä puollettavissa.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaanpysyttämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa kaupungin omistamaan metsään, idässä teollisuustonttiin, etelässä Hepolamminkatuun ja lännessä kapeaan puistokaistaleeseen. Lähialueelle on aiemmin haettu neljä poikkeamislupaa, joista kolme on hyväksytty ja yksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50. Rakennusoikeus on 3 713 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontille on osoitettu yksi laaja rakennusalaa.

Asemapiirustus: Tilapäinen rakennus sijaitsee pysyvän rakennuksen eteläpuolella. Ajoyhteys tontille tapahtuu Hepolamminkadun kautta, totin kaakkoiskulmasta. Tontin rakennusoikeus on 3 713 k-m2. Tilapäinen rakennus on pinta-alaltaan 534 k-m2. Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä 657 k-m2.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana ovat kiinteistön omistajat. 

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-65-7063-17 lupa saada poiketa tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Hervannan kaupunginosassa, osoitteessa Hepolamminkatu 29.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere