§ 18 Poikkeamishakemus tontille Järvensivuntie 37, Järvensivu, asuinrakennuksen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1488/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

28.4.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan luhtitalo, mikä poikkeaa asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta. Rakennus sijoittuu osin rakennusalan ulkopuolelle. Rakennuksen korkeus Tiaisentien vieressä on yli kaavassa sallitun 2,5 m. Suunniteltu korkeus on noin 3 m.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

”Rakennetaan luhtitalo, jossa kellarikerros, sekakerros ja yksi täysi kerros. Rakennus on paikalla muurattu ja rapattu, pulpettikattoinen. Asuntoja yhteensä 6 kpl. Rakennuksessa on kaksi osittain päällekkäistä kellaria. Asemakaava on vuodelta 1965. Rakennuspaikka sijaitseen jyrkässä rinteessä. 1. kerroksessa on kellaritiloja, maanpinnan alapuolella sijaitsevia tiloja, joita ei voi laskea pääkäyttötarkoituksenmukaisiksi tiloiksi. Rakennuspaikka sijaitsee jyrkässä rinteessä. 

Tontilla on rakennuslupa. Olemassa olevaan rakennuslupaan haetaan muutosta. Muutossuunnitelmissa on poikkeamisia asemakaavasta, joille haetaan poikkeamispäätöstä.

Tontin asemakaava on vuodelta 1965.

AR kaavamerkinnästä poiketen käyttötarkoitus on asuinkerrostalo. Tontin muoto ja kerrosluvun hyödyntäminen luhtitalona rivitalon sijaan, ei ole havaittavissa katukuvassa tai rakentamisen määrässä. Tontti pystytään hyödyntämään siten, että kaavanmukaiset vaatimukset oleskelupihoista, pysäköinneistä ja rakennusasetuksen mukaiset vaatimukset äänitasoeroista toteutuvat. Asettamalla kaksi asuntoa päällekäin, saadaan tontilla rakennus massoiteltua siten, että länsipuolelle jää yksi isompi asunto ja itäpuolelle luhtitalo-osuus. Rakennusosien välissä on kulkuaukko. Kaupunkikuvallisesti pienemmät massat ovat sopusuhtaisemmat erityisesti Järvensivuntien suunnalta ja yksi rakennus ei umpinaisena täytä koko tontin leveyttä.

Rakennuksen korkeus Tiaisentien vieressä on yli kaavassa sallitun 2,5 m. Suunniteltu korkeus on noin 3 m. Ajoliittymä on Järvensivuntien puolelta, johon korkeussuunnassa pitää suhteuttaa ajopihan korkeus. Tiaisentien puolelta on vain jalankulkuyhteys yläkerran asuntoihin. Rakennuspaikka sijaitsee jyrkässä rinteessä. Tiaisentien puolella rakennus sijoittuu väistämättäkin lähelle tietä. Tiaisentieltä asuntojen saavutettavuudessa askelmien määrä ulkotilassa rajoittaa osaltaan kyseisen sivun sisäänkäynnin korkeusasemaa, lattiakorkeutta. Ulkopuolisille, rakennusasetuksen mukaisille ulkoportaille pitää olla riittävä tila Tiaisentien puoleisella sivulla, toisin sanoen, korkeusero lattiakorkeuden ja Tiaisentien välillä ei voi olla enempää, jotta kulkuyhteydet toimisivat ja jotta portaille olisi riittävä tila. Lisäportaille ei ole tilaa. Kerrosala on pyritty myös hyödyntämään mahdollisimman hyvin, kuitenkaan sitä ylittämättä.  Katukuvallisesti Tiaisentieltä rakennusten korkeusasema ja lattiakorkeus on kohtuullinen, huomioiden myös kadulta tulevat vesirasitus. Rakennus on pyritty pitämään mahdollisimman matalana, loivalla lapekatolla. Huomioiden edellä mainitut, sekä asuinhuoneen vähimmäiskorkeusvaatimus ja asetukset rakenteiden energiatehokkuudesta, haetaan kaavamääräyksestä poiekkamista.  Ylitystä asemakaavan mukaiseen 2,5 metristä olisi 0,5 metriä.

Rakennuksen terassit ja parvekkeet ylittävät rakennusalan rajan kokonaisuudessaan. Tontti on jyrkkä ja asuntoparvekkeet ja terassit ovat  ulko-oleskelutiloja maantasossa olevan pihan lisäksi. Terassien ja parvekkeiden rakentaminen rakennusalan ulkopuolelle lisää niiden käytettävyyttä merkittävästi, erityisesti 1-kerroksen terasseilla, joihin saadaan riittävästi tasaista oleskelutilaa.  Ajopihan korkeus ja sijoittuminen Järvensivuntien puolelle muodostaa eteläpihalle korkeuden, joka on järkevää hyödyntää 1-kerroksissa terasseina. Myös kerrosalan ja tontin järkevä hyödyntäminen, suhteessa haluttuun rakennusmassan pilkkomiseen pienempiin osiin, on syynä rakennusalan ylityksille terassien ja parvekkeiden osalta."

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Yksi naapureista pyysi selvitystä siitä, miksi poiketaan 2,5 metrin rakennuskorkeudesta. Hakija on antanut naapurille selvityksen rakennuksen korkeudesta poikkeamisesta.

POIKKEAMINEN

Asemakaavassa tontin pääkäyttötarkoitus on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Siitä poiketen tontille rakennetaan luhtitalo.

Rakennuksen korkeus saa olla enintään 2,5 m mitattuna pohjoispuolisen kadun vahvistetusta korkeusasemasta. Siitä poiketen rakennuksen korkeus on n. 3 m pohjoispuolisen kadun pinnasta mitattuna.

Tontille on osoitettu rakennusala tontin pohjoisosaan. Siitä poiketen terassit ja parvekkeet sijoittuvat kokonaan rakennusalan ulkopuolelle.

ASEMAKAAVOITUS

Tontti sijaitsee Järvensivun kaupunginosassa alueella, jonka rakentaminen on ajallisesti kerrostunutta ja moni-ilmeistä, painottuen 1960-luvun jälkeiseen aikaan. Jyrkät rinnetontit ovat tuottaneet erilaisia ratkaisuja, porrastuksia ja terasseja, joita voi pitää alueen ominaispiirteenä. Rakennustyyppi vaihtelee, alueella on pääosin uudempia omakotitaloja sekä rinteeseen porrastuneita rivitaloja, jotka muodostavat alarinteen autotalleineen paikoin hyvin hallitsevan osan katumaisemaa. 

Asemakaavassa tontti on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Kerrosluku on 4/5I ja rakennusoikeus on 520 k-m2. Rakennuksen korkeus saa olla enintään 2,5 m mitattuna pohjoispuolisen kadun vahvistetusta korkeusasemasta. Rakennusala on osoitettu tontin pohjoisosaan. Tontille tulee rakentaa yksi autopaikka asuinhuoneistoa kohti. Tontilta tulee osoittaa ulko-oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä tilaa vähintään 10 m2/asunto.

Suunnitelman mukaan tontilla oleva vanha asuinrakennus puretaan ja tontille rakennetaan kuusi asuntoa. Käytetty kerrosala on yhteensä 451 m2. Rakennusoikeutta jää jäljelle 69 k-m2.  Rakennukset koostuvat yhdestä kokonaisesta asuinkerroksesta, sekakerroksesta sekä kellarikerroksesta. Sekakerroksessa on pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja sekä kellaritiloja. Erityisestä syystä rakennuksessa voi olla kaksi kellarikerrosta päällekkäin. Tässä tapauksessa erityinen syy on tontin korkeusero. Tonttia pohjoisessa ja etelässä rajaavilla kaduilla on karttapalvelun kantakartasta katsottuna korkeuseroa n. 8 m. 

Suunnitelman mukainen rakentaminen rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle mahdollistaa pienemmän rakennusmassan kuin jos rakennettaisiin yksi yhtenäinen rakennus, jossa käytettäisiin koko tontille osoitettu rakennusoikeus. Rakennuksen korkeus poikkeaa n. 0,5 m kaavan sallimasta korkeudesta. Rakennuksen korkeuteen vaikuttavat mm. tonttia rajaavien katujen korkeusasemat, asuinhuoneen vähimmäiskorkeusvaatimus sekä asetukset rakenteiden energiatehokkuudesta. Poikkeaminen rakennuksen korkeudesta n. 0,5 metrillä ei merkittävästi kasvata rakennuksen korkeutta eikä se vaikuta haitallisesti katunäkymään eikä naapuritonteilta avautuviin näkymiin.

Tontin rakennusala on osoitettu tontin pohjoisosaan. Asunto-osa sijoittuu kokonaisuudessaan rakennusalalle, mutta parvekkeet ja autokatokset/terassit sijoittuvat tontin eteläosassa rakennusalan ulkopuolelle. Rakennusalan ylittäminen mahdollistaa hyvien asuntokohtaisten ulko-oleskelualueiden muodostamisen ilman, että se aiheuttaa haittaa naapuritonttien käytölle tai vaikutta haitallisesti katunäkymään. Alueen voimakkaista korkeuseroista johtuen vastaavan tyyppisiä ratkaisuja oleskelualueiden osalta on monella naapuruston tontilla, joten parveke-/terassiratkaisu ei muodosta alueen rakennuskannasta poikkeavaa rakentamista.

Asemakaavan autopaikkamääräyksen mukaan tontille tulee rakentaa yksi autopaikka asuinhuoneistoa kohti. Yhtenäistä ulko-oleskelutilaa tulee rakentaa vähintään 10 m2 asuntoa kohti. Tontille toteutetaan kuudelle asunnolle yhteensä seitsemän autopaikkaa, joten asemakaavan autopaikkavaatimus täyttyy. Yhtenäistä ulko-oleskelutilaa on tontin kaakkoiskulmassa yhteensä 74 m2, joten asemakaavan vaatimus ulko-oleskelualueen määrästä täyttyy.

Tontin eteläpuolella sijaitsee junarata, joka aiheuttaa tontille melua. Tontille on laadittu meluselvitys, jonka mukaan ulko-oleskelualueen ympärille tulee rakentaa meluaita ja parvekkeet tulee lasittaa. Suunnitelmien mukaan näin tehdään.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen käyttötarkoituksesta, rakennuksen korkeudesta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Tiaisentiehen, etelässä Järvensivuntiehen ja idässä sekä lännessä asuintontteihin. Lähialueelle on aiemmin haettu viisi poikkeamislupaa, jotka on hyväksytty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on 520 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on 4/5 I. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka asuntoa kohti ja ulko-oleskelutilaa 10 m2 asuntoa kohti. Tontin rakennusala on osoitettu tontin pohjoisosaan.

Asemapiirustus: Uudisrakennus sijoittuu tontin pohjoisosaan. Ajoneuvoliittymä tulee Järvensivuntieltä tontin eteläosasta. Jalankulkuyhteys on myös Tiaisentieltä. Kerrosalaan käytetään 451 m2 ja rakennusoikeutta jää jäljelle 69 k-m2. 

Julkisivut: Julkisivuiltaan rakennukset ovat valkoista rappausta ja kattomuoto on loiva pulpettikato. Lasitetut parvekkeet ovat etelään päin.

Lausunto: Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva.

Meluselvitys: Tontille laadittu meluselvitys.

Pohjapiirustus: Tontin länsiosaan sijoittuu yksi erillinen asunto, jossa on ja itäosaan viiden asunnon luhtitalo. Asunnot ovat kooltaan 32,5-158,5 m2 suuruisia.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-130-469-9 lupa saada poiketa käyttötarkoituksesta, rakennuksen korkeudesta ja rakennusalasta asuinrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Järvensivun kaupunginosassa, osoitteessa Järvensivuntie 37 sillä ehdolla, 

että ulko-oleskelualueen ympärille rakennetaan meluaita meluselvityksen mukaisesti, ja

että parvekkeet lasitetaan siten, että parvekelasijärjestelmältä vaadittava äänitasoero täyttyy. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lausunto on kokonaisuudessaan hakemuksen liitteenä.

Pirkanmaan maakuntamuseo:

”Selvityksen, rakennuskannan arvojen ja merkittävästi uudistuneen ympäristön pohjalta Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että vanhan omakotitontin korvaaminen kaavanmukaisella rivitalolla on mahdollista. Rakennustyypin muuttaminen rivitalosta suunnitelmien mukaiseksi luhtitaloksi ei vaikuta merkittävästi alueen rakennettuun ympäristöön. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.”

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere