§ 22 Poikkeamishakemus tontille Joentaustankatu 4, Kalkku, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4962/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta, MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Hanke:

Tontilla 837-230-3555-9 on kevytrakenteinen, 1010 k-m2:n pressuhalli, joka toimii LVI-tarvikevarastona. Kohteen määräaikainen, viideksi vuodeksi myönnetty rakennuslupa on umpeutunut. Nyt haetaan lupaa olemassa olevan tilapäisen varastohallin paikallaan pysyttämiselle viideksi vuodeksi, sillä rakennuksen paikka on tuotantotekniikan ja logistiikan kannalta toimiva. Poiketaan rakennusalueen rajasta, rakennuskiellosta sekä tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisen määräajasta.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti liittyy alueeseen, joka on asetettu rakennuskieltoon vuoteen 2022 (Yla 3.3.2020).

POIKKEAMINEN 2: Rakennusalueen raja

Kevytrakenteinen varastohalli on pystytetty pääosin asemakaavassa osoitetun rakennusalueen rajan ulkopuolelle.

POIKKEAMINEN 3: Tilapäisen rakennuksen paikallaanpysyttäminen

Tilapäiseksi aiotulle pressuhallille myönnetty aiempi rakennuslupa on mennyt umpeen.

 

Asemakaavoitus:

Kohdekorttelissa 3555 on voimassa 4.9.1980 vahvistettu asemakaava, jossa kortteli on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV). Kortteliin on 9.12.2010 hyväksytty tonttijako nro 8424. Hakijan tontti nro 9 on merkitty kiinteistörekisteriin 24.6.2011. Asemakaavassa tonttitehokkuus on e=0.5. Tontin pinta-ala on 44 476 m2, mikä vastaa 22 238 k-m2:n rakennusoikeutta. Tontilla sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on. n. 8000 k-m2 ja hakemuksen mukainen varastorakennus on pinta-alaltaan 1010 k-m2. 

Hakemuksen kohde liittyy Myllypuron teollisuusalueeseen, jonka rakennuskieltoa on päätetty jatkaa vuoteen 2022 (Yla 3.3.2020 § 48). Rakennuskielto on asetettu 20.1.2020 voimaan tulleen Kantakaupungin yleiskaavan 2040 tavoitteiden toteuttamiseksi. Yleiskaavassa on osoitettu Myllypuron teollisuusalue ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Myllypuron Natura 2000-alue. Kaavan mukaan teollisuusalue varataan toimisto- ja työpaikkatiloille, ympäristöön soveltuville teollisuus- ja varastotiloille sekä näihin liittyville liike- ja varastotiloille. Alueelle ei tule sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka häiriintyvät raskaasta liikenteestä, melusta ja tärinästä. Alueen yhteyksiä seudullisille ja valtakunnallisille pääväylille parannetaan kehittämällä logistiikan ja tavaraliikenteen sujuvuutta. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista eikä likaantumista. Toiminta alueella ei saa heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Myllypuron valinnan perusteina olevia luontoarvoja. 

Tontilla tapahtuva toiminta on asemakaavan ja myös yleiskaavan mukaista. Viiden vuoden tilapäisratkaisuna hankkeella ei katsota olevan haittaa tulevalle kaavoitukselle. Naapureilta ei ole tullut määräaikaan mennessä huomautuksia, mikä puoltaa hanketta.

Tulevaisuudessa, alueen asemakaavaa uudistettaessa tullaan kiinnittämään huomioita mm. kestävään hulevesien hallintaan Kantakaupungin yleiskaavan 2040 mukaisesti. Kohdetontin sijainti Myllypuron Natura-alueen välittömässä läheisyydessä on luonnonarvojen kannalta poikkeamislupapäätöksessä huomioitava seikka. Nykyisen toiminnan jatkuminen viiden vuoden määräajan ei katsota olevan haitaksi tulevaa kaavoitusta ajatellen, mutta mm. vesistöön aiheutuvan haitan välttämiseksi ennen rakennusluvan myöntämistä hakijan tulee esittää tontin hulevesisuunnitelma, jonka pohjalta poikkeamisluvan edellytykset ympäristövaikutusten osalta voidaan katsoa täyttyvän.  

Asemakaavayksikkö toteaa, että lupaehdolla toteutettuna poikkeaminen rakennuskiellosta, rakennusalueen  rajasta ja tilapäisen rakennuksen paikallaanpysyttämiskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä voidaan katsoa olevan positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, mikäli yrityksen on mahdollista jatkaa toimintaansa varastorakennuksen säilyessä nykyisellä paikallaan.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Kolmihaarankatuun idässä Kalkun kehätiehen, etelässä Tampere-Pori –rataan ja lännessä Joentaustankatuun. Tontilla sijaitsee kolme rakennusta, joille on myönnetty vuonna 2014 poikkeamislupa.

Asemakaava: Korttelin 3555 pääkäyttötarkoitus on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tonttitehokkuus e= 0,50 ja siten tontin rakennusoikeus on 22 238 k-m2. Korttelin eteläosa rajautuu rata-alueeseen.

Asemapiirustus: Kolmesta tontilla sijaitsevasta rakennuksesta hakemuksen kohde on teollisuusvarasto nro 2, joka sijaitsee tontin itärajalla. Tavaraliikenne ja varastokenttä on sijoitettu tontin keskelle varastohallin itäpuolelle. Ajoyhteys tontille tapahtuu Joentaustankadun ja Kalkun kehätien kautta. 

Pohjapiirustus, julkisivu- ja leikkauskuvat: Kuvassa on esitetty rakennuksen mitat, ja materiaalit. Yksikerroksisen teräsvaluvaraston seinät ja katto ovat valkoista ja sinistä polyesterikangasta, teräsrunko, rakennuksen harjakorkeus on 7,5 metriä.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Kiinteistö Oy Tampereen Joentaustankatu 3.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-230-3555-9 esitetyn mukaisesti poikkeamislupa viideksi (5) vuodeksi rakennusalueen rajasta, rakennuskiellosta sekä tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä rakennusluvan myöntämispäivästä lähtien Kalkun kaupunginosassa, osoitteessa Joentaustankatu 3 sillä ehdolla,

että hakijan toimesta laadittu hulevesisuunnitelma on hyväksytty ennen rakennusluvan myöntämistä. 

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere