§ 33 Poikkeamishakemus tontille Kalkun kehätie 19, Kalkku, teollisuushallin rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6516/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

7.12.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta sekä MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan 734 k-m2 suuruinen teollisuushalli. Tontti on asetettu rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten 11.2.2022 asti. Rakennus ylittää itä- ja eteläosastaan rakennusalan. 

HAKIJAN PERUSTELUT:

”Rakennuskielto alueella: Tarvitaan hallirakennus, teollisuusalue, liiketoiminnan kehittämistä.

Rakennusalueen rajojen ylitys: Tontilla sijaitsee vesijohto joka rajoittaa rakentamista jo osaltaan, neliöitä ei saatu niin paljon kun halu olisi ollut. Teollisuusalueella oleva kiinteistö eikä tiedossa olevaa rakentamista rakennusalueen ylityksen alueella, rajautuu kaupungin viheralueisiin. Vaikea toteuttaa kulkua ns. kantatilalle jos rakennusta ei voida "levittää" niin että rakennusalueen rajat ylittyy, pistemäisen hallin ohi ei mahdu.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu osittain hakijan ja osittain kaupungin toimesta. Kaupungin hoitamassa kuulemisessa naapuri on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten 11.2.2022 asti.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusala

Rakennuksen itä- ja eteläosa ylittää osittain rakennusalan.

ASEMAKAAVOITUS:

Asemakaavassa tontti on osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Hakija haluaa kehittää yritystoimintaansa rakentamalla 734 k-m2 suuruisen hallin. Poikkeaminen rakennuskiellosta mahdollistaa alueen kehittymisen voimassa olevan asemakaavan periaatteiden mukaisesti, mikä ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Rakennus sijoittuu itä- ja eteläosastaan hieman rakennusalan ulkopuolelle, kiinni tontin etelärajalla kulkevaan vesijohtoon ja sen tilavaraukseen. Vesijohto osaltaan rajoittaa rakentamista ja sen takia rakennusta on jatkettu itään yli rakennusalan. Erotettu määräala on Kalkun kehätieltä tulevan ajoyhteyden takia melko kapea, joten rakennusalan eteläosa ylittyy myös hieman, jolloin hallille on saatu riittävä runkosyvyys. Rakennusalan ylitys ei aiheuta haittaa naapurikiinteistöjen käytölle eikä vaikeuta mahdollisen lisäraiteen rakentamista.

Kiinteistö sijaitsee n. 35 metriä pohjoiseen Tampere-Kokemäki-rataosan raiteesta. Väyläviraston lausunnon mukaan rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että lisäraiteiden aluevarausselvityksessä välillä Tampere-Lielahti-Nokia/Ylöjärvi 2015 on varauduttava nykyisen raiteen pohjoispuolella yhteen lisäraiteeseen. Rakentamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon, että rakennuspaikka sijaitsee rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella. Mahdollisesti tarvittavat melun- ja tärinäntorjuntarakenteet on tehtävä rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella. 

Hankealue sijaitsee Vihnusjärven valuma-alueella aivan Myllypuron uoman ja Natura-alueen välittömässä läheisyydessä, lähimmillään vain noin 12 metrin etäisyydellä puron uomasta, joka edustaa Natura-alueen suojelun perusteena olevaa pikkujoet ja purot -luontotyyppiä.  Hankealueen suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa tulee siksi erityisesti kiinnittää huomiota hulevesiratkaisuihin. Hankealueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista eikä likaantumista. Se ei saa myöskään heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Myllypuron valinnan perusteina olevia luontoarvoja.

Maankäytön muutosten vaikutuksista Myllypuron Natura-alueen luonnonarvoihin on tehty Vihnusjärven valuma-alueen hydrologinen selvitys, jota on vielä täydennetty vuoden 2004 alussa valmistuneella lisäselvityksellä. Selvitysten mukaan tontti 3555-8 sijaitsee Myllypuron lähivaluma-alueella. Rakennettaessa ko. alueelle tulee huomioida luonnonsuojelulain Natura 2000 -verkostoa koskevat erityissäännökset. Sade- ja pintavesien johtamissuunnitelman laatiminen on Kalkun rakennuskieltoalueella otettu yleiseksi käytännöksi poikkeamis- tai rakennuslupahakemuksen yhteydessä edellä mainituin perustein. 

Poikkeaminen rakennuskiellosta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun hakija pystyy riittävän suuren hallin avulla kehittämään yrityksensä toimintoja.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa teollisuustonttiin, idässä Kalkun kehätiehen sekä etelässä ja lännessä rata-alueeseen. Lähialueelle on aiemmin haettu neljä poikkeamislupaa, jotka kaikki on hyväksytty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50. Rakennusoikeus on 1000 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on kolme. 

Lausunnot: Lausunnot 3 kpl

Selvitys ja suunnitelmat hulevesien käsittelystä: Liitteessä on sanallinen selvitys hulevesien käsittelystä sekä suunnitelmia.

Suunnitelmat: Uudisrakennus sijoittuu tontin länsiosaan. Ajoyhteys tontille tapahtuu Kalkun kehätien kautta, tontin pohjoiskulmasta. Tontin rakennusoikeus on määräalan pinta-alasta laskettuna n. 1000 k-m2. Uudisrakennus on pinta-alaltaan 734 k-m2. Rakennus on yksikerroksinen harjakattoinen halli. Julkisivut ja vesikatto ovat mustaa peltiä. Hallin sisäkorkeus on 7,6 metriä. Rakennuksessa on neljä varastotilaa, toimisto sekä hankilökunnan tilat.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot. Hakijana on Tonisco Holding Oy. Henkilötietojen sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837- 230-3555-8 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusalasta hallirakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kalkun kaupunginosassa, osoitteessa Kalkun kehätie 19 sillä ehdolla,

että tontin hulevesien hallinnassa ensi sijassa pyritään ehkäisemään hulevesien syntymistä ja likaantumista ja tontilla syntyvät hulevedet ensisijaisesti imeytetään tontilla. Imeytykseen käytettävien kaivojen tai vastaavien rakenteiden tilavuuden tulee olla vähintään 1 m3 jokaista sataa läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Mikäli kaikkien hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista, imeyttämättömät hulevedet on puhdistettava ja niitä on viivytettävä tontilla siten, että myös viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on vähintään 1 m3 jokaista sataa läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden,

että hankealueelta ei päädy ilman asianmukaista käsittelyä mitään hulevesiä Myllypuroon. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää hulevesiin rakentamisaikana. Kiintoainepitoisten vesien johtuminen Myllypuroon tai muu vesien hallitsematon valuminen työmaan ulkopuolelle tulee estää kaikissa tilanteissa. Jos rakentamisen aikaisia hulevesiä ei pystytä puhdistamaan kohteessa, ne tulee kuljettaa muualla puhdistettavaksi,

että hankealueelta syntyvistä hulevesistä ei aiheudu missään vaiheessa maaston eroosiota. Hulevesien mahdolliset purkupaikat on eroosiosuojattava,

että rakennuslupavaiheessa esitetään hulevesien hallintarakenteiden (sekä rakentamisaikaisten että toiminnan aikaisten) mitoitukset ja mitoituksen perusteena olevat laskelmat sekä hulevesien hallintarakenteiden rakennepiirrokset,

että rakentamisen aikaisten vesien hallintasuunnitelmaa tarkennetaan ainakin maakuopan tilaavuuden ja suotopadon rakenteen ja materiaalin osalta. Kuopan pinta-alan tulee olla riittävä kiintoaineen laskeuttamiseksi ja kuopan tilavuuden tulee riittää myös voimakkaalla sateella. Suotopadossa tulee käyttää riittävän hienojakoista materiaalia (esim. 1–8 mm seulottu hiekka, joka peitetään soralla) suodatustehon varmistamiseksi,

että rakentamisen aikaisten vesien hallinta- ja käsittelyrakenteet toteutetaan ennen muun rakentamisen (ml. maarakentaminen) aloittamista,

että rakennuslupahakemukseen liitetään alueella voimassaolevan yleiskaavan yleismääräyksen mukaisesti ELY-keskuksen lausunnossa esitetysti täydennetyt rakentumisen ja toiminnan aikaisten hulevesien käsittelyn suunnitelmat, jotka lupaviranomainen hyväksyttää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ennen luvan myöntämistä, 

että ennen rakennustöiden aloittamista tontin Myllypuron puoleisille itä- ja kaakkoisosan rajoille rakennetaan väliaikainen aita, jolla voidaan ehkäistä rakentamisen aikainen koneilla liikkuminen ja rakentamiseen tarvittavien aineiden ja aineksien sijoittaminen tontin ja Myllypuron väliselle alueelle, 

että tontin itä- ja kaakkoisreunalla säästetään tai vaihtoehtoisesti istutetaan mahdollisimman paljon maaperää ja vettä sitovaa kasvillisuutta, ja

että mahdollisesti tarvittavat melun- ja tärinäntorjuntarakenteet tehdään rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

 

Hakemuksesta on saatu lausunto ympäristönsuojelu-yksiköltä, Väylävirastolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Alkuperäiset lausunnot ovat liitteenä.

Ympäristönsuojelu:

”Ympäristönsuojeluyksikkö on lausunut hankkeesta aiemmin 10.9.2020 rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja edellyttänyt tuolloin muun muassa hulevesi- ja työmaavesisuunnitelmien laatimista ja Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoa Natura-alueen läheisyyden vuoksi.

Ympäristönsuojeluyksikkö lausuu nyt poikkeamishakemuksesta seuraavaa:

Hankealue sijaitsee Vihnusjärven valuma-alueella aivan Myllypuron uoman ja Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Hankealueen suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa tulee siksi erityisesti kiinnittää huomiota hulevesiratkaisuihin. Hankealueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista eikä likaantumista. Se ei saa myöskään heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Myllypuron valinnan perusteina olevia luontoarvoja.

Hankealueen hulevesistä ei saa aiheutua missään vaiheessa maaston eroosiota. Myllypuroon ei saa johtaa suoraan mitään hulevesiä.

Hakemuksessa on esitetty piha-alueen hulevesien ja kattohulevesien johtamista erikseen, mikä on hyvä ratkaisu. Hakija ei kuitenkaan ole esittänyt laskelmia hulevesirakenteiden mitoituksesta. Sekä imeytettävien kattovesien että viivytettävien pihavesien hallintarakenteiden tilavuuksien tulee olla riittäviä (vähintään 1 m3 / 100 m2) myös voimakkaiden sateiden aikana. Riittävän imeytys- ja viivytyskapasiteetin lisäksi on tärkeää, että ylivuotoputken suulla (ja tarvittaessa muuallakin) estetään maaston eroosio kohteeseen soveltuvin ratkaisuin.

Rakentamisen aikaisten vesien hallintasuunnitelmaa on syytä tarkentaa ainakin maakuopan tilaavuuden ja suotopadon rakenteen ja materiaalin osalta. Kuopan pinta-alan tulee olla riittävä kiintoaineen laskeuttamiseksi ja kuopan tilavuuden tulee riittää myös voimakkaalla sateella. Suotopadossa tulee käyttää riittävän hienojakoista materiaalia (esim. 1–8 mm seulottu hiekka, joka peitetään soralla) suodatustehon varmistamiseksi. Rakentamisen aikaisten vesien hallinta-ja käsittelyrakenteet tulee toteuttaa ennen muun rakentamisen (ml. maarakentaminen) aloittamista.

Kiintoainepitoisten vesien johtuminen Myllypuroon tai muu vesien hallitsematon valuminen työmaan ulkopuolelle tulee estää kaikissa tilanteissa. Jos rakentamisen aikaisia hulevesiä ei pystytä puhdistamaan kohteessa, ne tulee kuljettaa muualla puhdistettavaksi.

Hankkeessa on huomioitava myös tärinä- ja meluvaikutukset.

Ympäristönsuojeluyksikkö on jo aiemmassa lausunnossaan edellyttänyt, että hankkeesta tulee pyytää Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto Myllypuron Natura-alueen läheisyyden vuoksi. Hakemusmateriaaleissa ei kyseistä lausuntoa kuitenkaan ole esitetty. Lupaa hankkeelle ei tule myöntää ennen ELY-keskuksen lausunnon saamista.” 

Väylävirasto mm.:

”Lisäraiteiden aluevarausselvityksessä välillä Tampere-Lielahti-Nokia/Ylöjärvi 2015 on varauduttava nykyisen raiteen pohjoispuolella yhteen lisäraiteeseen. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että rakennuspaikka sijaitsee rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella. Mahdollisesti tarvittavat melun- ja tärinäntorjuntarakenteet on tehtävä rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella. Muutoin Väyläviraston radanpitäjällä ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.”

Pirkanmaan ELY-keskus:

Hankkeen hulevesien hallintaa tulee täydentää seuraavia periaatteita noudattaen:

Kyseessä olevan tontin hulevesien hallinnassa on ensi sijassa pyrittävä ehkäisemään hulevesien syntymistä ja likaantumista, lisäksi tontilla on pyrittävä imeyttämään syntyvät hulevedet. Mikäli kaikkia hulevesiä ei pystytä imeyttämään, ne tulee puhdistaa ja viivyttää ennen johtamista tontin ulko- puolelle. Viivytystilavuutta tulee olla vähintään 1 m3 /100 m2 läpäisemätöntä pintaa. Piha-alueen pinta on syytä jättää vettä läpäiseväksi, ellei toiminta tai sen laatu muuta edellytä. Hankealueelta ei saa päätyä ilman asianmukaista käsittelyä mitään hulevesiä Myllypuroon. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää hulevesiin rakentamisaikana. Kiintoainepitoisten vesien johtuminen Myllypuroon tai muu vesien hallitsematon valuminen työmaan ulkopuolelle tulee estää kaikissa tilanteissa. Jos rakentamisen aikaisia hulevesiä ei pystytä puhdistamaan kohteessa, ne tulee kuljettaa muualla puhdistettavaksi.

Hankealueelta syntyvistä hulevesistä ei saa aiheutua missään vaiheessa maaston eroosiota. Hulevesien hallintarakenteiden (sekä rakentamisaikaisten että toiminnan aikaisten) mitoituksen perusteena olevat laskelmat tulee esittää hakemuksessa, jotta voidaan varmistua hulevesien käsittelyn rakenteiden riittävyy- destä, mm. ilmastonmuutoksen vuoksi äärevöityvissä olosuhteissa. Sekä imeytettävien kattovesien että viivytettävien pihavesien hallintarakenteiden tilavuuksien tulee olla riittäviä (vähintään 1 m3 / 100 m2) myös voimakkaiden sateiden aikana. Riittävän imeytys- ja viivytyskapasiteetin lisäksi on tärkeää, että ylivuotoputken suulla ja tarvittaessa muuallakin estetään maaston eroosio kohteeseen soveltuvin ratkaisuin.

Rakentamisen aikaisten vesien hallintasuunnitelmaa tulee tarkentaa maakuopan tilavuuden ja suotopadon rakenteen ja materiaalin osalta. Kuopan pinta-alan tulee olla riittävä kiintoaineen laskeuttamiseksi ja kuopan tilavuuden tulee riittää myös voimakkaalla sateella. Suotopadossa tulee käyttää riittävän hienojakoista materiaalia (esim. 1–8 mm seulottu hiekka, joka peitetään soralla) suodatustehon varmistamiseksi.

Rakentamisen aikaisten vesien hallinta- ja käsittelyrakenteet tulee toteuttaa ennen muun rakentamisen (ml. maarakentaminen) aloittamista.

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää alueella voimassaolevan yleiskaavan yleismääräyksen mukaisesti edellä esitetysti täydennetyt rakentumisen ja toiminnan aikaisten hulevesien käsittelyn suunnitelmat, jotka tulee lupaviranomaisen hyväksyttää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ennen luvan myöntämistä. Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymissä suunnitelmissa esitetyt riittäviksi katsotut hulevesien hallintaratkaisut tulee sitoa myönnettävien lupien määräyksiin, jotta Natura 2000 -alueelle kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset voidaan välttää.

Lupamääräyksillä tulee lisäksi varmistaa, ettei rakentamisen aikana liikuta koneilla tontin ja Myllypuron uoman välisellä alueella, eikä em. alueelle sijoiteta rakentamisessa tarvittavia aineita tai aineksia, lisäksi tontin itä- ja kaakkoisreunalla on syytä säästää tai vaihtoehtoisesti istuttaa mahdollisimman paljon maaperää ja vettä sitovaa kasvillisuutta.

 

 

 

 

 

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere