§ 13 Poikkeamishakemus tontille Kässälänkatu 17, Ristinarkku, teollisuushallin laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:942/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla olevaa rakennusta on laajennettu rakentamalla sen päätyyn kylmä varasto. Tontin rakennusoikeus on ylittynyt 57 k-m2 (11,8 %).

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

”Haetaan poikkeuslupaa tontille jo rakennetulle kylmälle varastolle 57 m2. Sallittu rakennusoikeus ylittyy 11,8 %. Kylmä varastolla ei ole vaikutusta jo rakennettuun ympäristöön ja se sijaitsee olevan hallin päätyyn kiinni rakennettuna. Kun hakija hankki kiinteistön omaan omistukseensa, ko. kylmä varasto oli jo tehtynä.

Kylmävarastossa säilytetään työvälineitä, jotka muuten olisivat pihassa. Varastossa työvälineet säilyvät suojassa säältä ja varkailta. Muuten työvälineet olisivat pihassa rumentamassa ympäristöä.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 

Tontin rakennusoikeus on ylitetty 57 k-m2 (11,8 %).

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tonttitehokkuuden e=0,25 mukaan tontin rakennusoikeus on 483 k-m2. Varastolaajennuksen rakentamisen jälkeen rakennusoikeus on ylittynyt 57 k-m2 (11,8 %). Laajennus on toteutettu edellisen omistajan toimesta ja kiinteistön nykyinen omistaja haluaa saattaa olemassa olevan tilanteen lupa-asiat kuntoon ja muutoksille ollaan hakemassa rakennuslupaa. Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennusoikeuden ylitykselle tulee saada poikkeamislupa.

Laajennus, joka sijaitsee hallin itäpäädyssä, on yksikerroksinen ja mitoiltaan 3,8x15 m. Laajennus on rakennusoikeuden ylitystä lukuun ottamatta asemakaavan mukainen. Rakennusoikeuden ylitys ei muodosta alueelle merkittävää rakennusmassan lisäystä eikä aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle. Kiinteistön toiminnalle tarpeelliset ja riittävät varastotilat mahdollistavat työkalujen ja materiaalien turvallisen säilyttämisen sekä ympäristön siisteyden.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa pientalotontteihin, idässä ja lännessä teollisuustontteihin sekä etelässä Kässälänkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu neljä poikkeamislupaa, joista kolme on hyväksytty ja yksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tonttitehokkuuden e=0,25 mukaan tontin rakennusoikeus on 483 k-m2. Tontille on osoitettu kaksi rakennusalaa, toinen kadun varteen asuinrakennukselle ja toinen tontin perälle teollisuusrakennukselle.

Asemapiirustus: Teollisuushallin itäpäätyyn on rakennettu 3,8x15 m suuruinen varastolaajennus. Tontin rakennusoikeus on 483 k-m2. Laajennus on pinta-alaltaan 57 k-m2. Rakennusoikeus ylittyy 57 k-m2.

Julkisivut: Teollisuushallin itäpäädyssä oleva varastolaajennus on yksikerroksinen ja pulpettikattoinen. Julkisivut ovat vaaleanharmaata julkisivupeltiä.

Pohjapiirustus: Laajennus on esitetty kuvan alareunassa.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on kiinteistön omistaja.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-15-4940-11 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta teollisuusrakennuksen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ristinarkun kaupunginosassa, osoitteessa Kässälänkatu 17. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere