§ 29 Poikkeamishakemus tontille Kässälänkatu 16, Ristinarkku, teollisuusrakennuksen laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4587/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

21.6.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallinnon harjoittelija Vertti Sahala, puh. 040 737 8042, vertti.sahala@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla oleva varastokatos on muutettu umpinaiseksi ja tontille on tuotu varastokontti. Tontin rakennusoikeus on ylittynyt. Pysäköintipaikkoja on sijoitettu asemakaavan mukaiselle istutettavalle alueen osalle.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

”Kiinteistömme piha-alueen taka-sivu rajalla on ulkovarastot liukuovilla varustettuina. Varastot ovat olleet rakennusluvissa mutta eivät saisi olla ovelliset. Lisäksi käytössämme on sivulta aukeava kontti AL-levyjen sekä asennustelineiden varastointiin. Piha-alueen reunoilla olevat viheralueet pysäköinnin paikoiksi 2+1 ruutua koska pihassa ovat riittämättömät henkilökuntamme sekä yrityksen autojen käyttöön 10+3 autoa.

Katualue kapea ja pysäköinti siinäkin nykyisin meidän toimintaa haittaava naapuriemme toimesta.

Hakisimme rakennuslupaa kaavasta poikkeavalle tonttimme rakennusalan ylitykselle (ilman rakentamista)

Katos / varasto ovat olleet jo kiinteistön rakennuksen laajennushankkeen myötä nykyisellä sijainnilla.

Varastointiamme täydentävä siisti vaihtolava jalaksin varustettu kontti sivusta aukeavin ovin kevytrakenteinen rakennuksen tyylin sopivana. Ulkokatos sekä ulkovarasto kuin myös konttikin ovat kylmää varastotilaa. HJH-metalli Oy:n toimintaa tukevana oli tuo rakennusluvan mukainen varastointi.

Ostimme yrityksen liiketoiminnat 2016 ja Aluroster Oy:n on kiinteistömme käyttäjänä ja toiminta on keskittynyt hissiyhtiöiden ( Kone Hissit Oy , Otis Oy , Shindler Oy sekä muihin pienempiin toimijoihin ja vaativiin viimeistelyihin edustoilla sekä korien modifioinneissa. Näistä syistä johtuen materiaalin varastointi äärimmäisen tärkeää. Materiaaleilla pitkät toimitusajat kun pääosin saapuvat Euroopan alueelta ja omavaraisuus niiden suhteen oltava korkeaa luokkaa. Sisätiloissa siihen ei ole edellytyksiä ilman muutoksia työpisteiden poistamiseksi.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 

Asemakaavassa tontille on osoitettu rakennusoikeutta 616 k-m2. Siitä poiketen tontin rakennusoikeus ylittyy 62 k-m2 (10 %). Kadun varteen on osoitettu istutettava alueen osa. Siitä poiketen osa alueesta on otettu pysäköintikäyttöön sekä rekkojen kääntymisalueeksi.

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Tontilta on varattava yksi autopaikka asuntoa ja jokaista teollisuus-, varasto- tai liiketilan kolmea (3) työntekijää kohti. Tontin rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e=0,30 mukaan 616 k-m2. Kadun varteen on osoitettu istutettava alueen osa.

Tontilla sijaitsevan hallirakennuksen lounaiskulmassa sijaitsee 90 m2 suuruinen varasto-osa, joka on alunperin ollut katos. Katokseen on myöhemmässä vaiheessa asennettu liukuovet, jolloin se tulee laskea kerrosalaan. Pihalle on tuotu myös 15 m2 suuruinen varastokontti, jolle ei ole haettu lupaa. Katosmuutos ja varastokontti lisäävät tontilla käytetyn kerrosalan 678 k-m2:iin, jolloin rakennusoikeus ylittyy 62 k-m2 (10 %).

Katoksen rakentaminen umpeen ei kasvata rakennusmassaa tontilla eikä sillä ole vaikutuksia naapuritontien käyttöön. Tilapäisluonteinen varastokontti on kooltaan suhteellisen pieni ja myös se osaltaan mahdollistaa sen, että tontilla varastoitavat tavarat ovat ovien takana ja piha-alue pysyy siistinä.

Asemakaavan mukaan tontin kadunpuoleiseen osaan on osoitettu 5 m leveä istutettava alueen osa. Ajoneuvoliittymän molemmin puolin on rakennettu yhteensä kahdeksan autopaikkaa, joista osa sijoittuu istutettavalle alueen osalle. Istutettavaa alueen osaa jää tontille jäljelle jonkin verran. Tontilla oleva rakentamiselta vapaa, rekkojen kääntymiseen soveltuva alue on sen verran kapea, että ainoa paikka pysäköintipakoille sijaitsee ajoneuvoliittymän tuntumassa. On hyvä, että autot voidaan pysäköidä tontille eikä kadulle. Alueella on useita tontteja, joilla istutettava alueen osa on jäänyt varsin vähäiseksi, joten poikkeaminen istutettavasta alueen osasta tällä tontilla ei merkittävästi poikkea alueella vallitsevasta tilanteesta. Tontilla ei sijaitse asuinrakennusta, kuten joillain alueen tonteilla, joten viheralueen pienentäminen on mahdollista.

Kontti sijaitsee alle kahdeksan metrin etäisyydellä rakennuksesta, mikä on paloturvallisuuden kannalta liian lähellä rakennuksen seinää, joten rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa, että palomääräykset kontin osalta täyttyvät.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennusoikeudesta ja istutettavasta alueen osasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä voidaan katsoa olevan positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, sillä yrityksen on mahdollista jatkaa toimintaansa kiinteistöllä, joissa sille on riittävät ja turvalliset varastointitilat.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Kässälänkatuun, idässä ja lännessä teollisuustontteihin sekä etelässä Kässälänpuistoon. Lähialueelle on aiemmin haettu viisi poikkeamislupaa, joista kolme on hyväksytty ja kaksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Tontilta on varattava yksi autopaikka asuntoa ja jokaista teollisuus-, varasto- tai liiketilan kolmea (3) työntekijää kohti. Tontin rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e=0,30 mukaan 616 k-m2. Kadun varteen on osoitettu istutettava alueen osa.

Asemapiirustus: Katosmuutos sijaitsee tontin lounaiskulmassa ja kontti sijaitsee hallirakennuksen edessä.

Julkisivut, pohja ja leikkaus: Liitteissä on esitetty olemassa oleva katos, joka on muutettu ovelliseksi varastoksi sekä pieni kontti.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu Tietosuojalaki 29 §:n perusteella.

Päätös

Myönnetään tontille 837-15-4945-3 lupa saada poiketa asemakaavan rakennusoikeudesta sekä istutettavasta alueen osasta hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ristinarkun kaupunginosassa, osoitteessa Kässälänkatu 16. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere