§ 34 Poikkeamishakemus tontille Kässälänkatu 6, Ristinarkku, teollisuushallin laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6517/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.8.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Teollisuus- ja varastorakennuksessa on rakennettu olemassa olevia katoksia umpeen ja tontille asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus on ylittynyt. Rakennusala on ylitetty useammassa kohtaa.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT:

”Tampereen Ristinarkussa, Kässälänkatu 6:ssa on rakennettu luvattomia katoksia ja rakennettu umpeen olemassa olleita katoksia.

Suunnitellut muutokset nykytilanteeseen:

- umpeen rakennettuja katoksia avataan niin että 30% julkisivusta on avointa

- osa katoksista muutetaan varastoiksi

Suunnitelman mukainen esitys ylittää kaavassa sallitun kerrosalan 20%, yhteensä 88,7 m2.  Ylitys muodostuu katoksista joita muutettu varastotiloiksi.  Ulkovarastointi tehostaa liiketoimintaa ja vapauttaa lämpimiä tiloja tuotannon käyttöön.  Umpeen rakennettujen katosten avaukset on suunniteltu niin, että avausten haitta naapureille olisi mahdollisimman pieni.  Aukkoihin rakennetaan verkkoseinät. Haetaan lupaa ylittää rakennusalaa hallin pohjoispäädyssä, ylitystä 2,7 m, ylitysten pinta-ala yht. 48,5 m2.  Perustetaan rasite; palomuurin rakentamatta jättäminen.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN

Tontille asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittyy 89 k-m2 (19,5 %).

Rakennuksen koillispäässä oleva katos ylittää rakennusalan kokonaan ja autotalli ylittää rakennusalan osittain.

AEMAKAAVOITUS

Tontti sijaitsee Ristinarkun itäosassa olevan teollisuusalueen keskellä. Asemakaavassa tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e=0,25 mukaan 445 k-m2.

Tontilla olevaan rakennukseen on rakennettu luvattomia katoksia ja olemassa olleita katoksia on rakennettu umpeen, jolloin ne muodostavat kerrosalaa. Nyt muutoksille ollaan hakemassa rakennuslupaa. Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennusoikeuden ja rakennusalan ylityksille tulee saada poikkeamislupa.

Suunnitelman mukaisessa ratkaisussa rakennusoikeus on ylittynyt 89 k-m2 (19,5 %). Osassa umpeen rakennettuja katoksia seiniä avataan niin että 30% julkisivusta on avointa, jolloin ne täyttävät katoksen tunnusmerkit eikä niitä tarvitse laskea kerrosalaan. Osa katoksista muutetaan varastoiksi ja ne lasketaan kerrosalaan. Hakijan mukaan ulkovarastointi tehostaa liiketoimintaa ja vapauttaa lämpimiä tiloja tuotannon käyttöön.  Umpeen rakennettujen katosten avaukset on suunniteltu niin että avausten haitta naapureille olisi mahdollisimman pieni.  Aukkoihin rakennetaan verkkoseinät. Poikkeaminen rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle eikä vaikuta haitallisesti alueen yleisilmeeseen.

Rakennuksen koillispäätyyn rakennettu katos ylittää rakennusalan kokonaan ja autotalli ylittää rakennusalan osittain. Autotalli sijaitsee alle 8 m etäisyydellä koillisenpuoleisen naapurin rakennusalasta. Rakennusalan ylitykset eivät aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle. Rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa, että palomääräykset täyttyvät.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennusoikeudesta ja rakennusalasta eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun tontilla toimiva yritys saa säilyttää toiminnalleen tarvittavat asianmukaiset tilat.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa ja lounaassa teollisuustontteihin, kaakossa osin puistoon ja osin teollisuustonttiin ja luoteessa Kässälänkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu kolme poikkeamislupaa, joista kaksi on hyväksytty ja yksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Kullekin tontille tulee rakentaa yksi asunto siten että asunnon kerrosala on pienempi kuin teollisuustilojen kerrosala. Liiketiloja saa tontille sijoittaa 10% kokonaiskerrosalasta. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Tontin ulkovarastoalueet on aidattavavähintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontilta on varattava yksi autopaikka asuntoa ja jokaista teollisuus-, toimisto- ja liiketilan kolmea työntekijää kohti. Tonttitehokkuus e= 0,25, jonka perusteella tontin rakennusoikeus on 455 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on yksi. 

Suunnitelmat: Teollisuus- ja varastorakennus sijaitsee tontin keskellä siten, että se on yhdistetty katos-/varasto-osalla kadun varressa olevaan asuinrakennukseen. Tontin rakennusoikeus on 455 k-m2. Kerrosalaa tontilla on käytetty yhteensä n. 543,5 m2.  Rakennusoikeus ylittyy 89 k-m2 (19,5 %). 

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on kiinteistön omistava yritys. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-15-4944-5 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta ja rakennusalasta teollisuusrakennuksen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ristinarkun kaupunginosassa, osoitteessa Kässälänkatu 6. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere