§ 30 Poikkeamishakemus tontille Koukkurannankatu 6, käyttötarkoituksen muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:5795/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla 7674-1 sijaitsevista kahdesta kerrostalosta talon A maantasokerroksen liikehuoneisto halutaan muuttaa asuinhuoneistoksi. Käyttötarkoituksen muutos vaatii poikkeamisluvan.

Hakijan perustelut lyhyesti:

Liikehuoneiston vuokralaiset irtisanoutuivat ja liiketila on tyhjillään ja Tampereen Vuoreksessa on useita tyhjiä liiketiloja pääkadun varressa. Hakijan mukaan kyseisen liiketilan sijainti palvelee huonosti yritystoimintaa, ja kaupunginosan suuri tarjonta tyhjistä liiketiloista vaikeuttaa edelleen vuokraamista. Tilan muuttaminen asuinkäyttöön ratkaisisi ongelman tilan tulevaisuuden käytöstä koska asuinhuoneistoille on alueella kysyntää.

Liiketila on ainoa keskellä asuinkeskittymää. ”Tila on vain 39 m2 -kokoinen, joten sen käyttötarkoitukset yritystoiminnassa ovat hyvin rajatut.”

Liiketilan pohjaratkaisu ja vastike ovat samat kuin vastaavissa ylempien kerrosten asunnoissa, autopaikkoja on riittävästi ja huoneistoon on jätetty keittiövaraus, joten käyttötarkoituksen muutos on toteutettavissa vähin toimenpitein.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Käyttötarkoituksen muutos

Liiketila (39 k–m2) muutetaan asumiselle

Asemakaavoitus:

Asemakaavassa korttelin 7674 tontin1 kaavamääräyksen mukaan kerrosalaa sallitaan 3200 + ly160 + t 640, eli asumiselle yhteensä 3200 m2, ainoastaan liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi (ly) sallitaan 160 m2 ja ainoastaan taloustiloiksi (t) sallitaan 640 m2. Tontti 1 on jaettu hallinnanjakosopimuksella kahden asunto-osakeyhtiön kesken. Asemakaavan mukainen kerrosala on ositettu kahdelle eri asunto-osakeyhtiöille seuraavasti:

- rakennus A (hakija): 1721 + ly 44 + t 54 

- rakennus B: 1479 + ly116 + t 586  

Sallitut kerrosalat on käytetty kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksen mukaisesti. Muutoksen jälkeen tontille 1 asemakaavassa osoitettu sallittu kerrosala ei kasva vaan kerrosalajakauma muuttuu: 3244 + ly 116 + t 640 eli liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi (ly) tarkoitetusta kerrosalasta 44 k-m2 muuttuu toiseen käyttötarkoitukseen, asumiselle. Talolla A olisi muutoksen jälkeen asumiseen luettavaa kerrosalaa 1765 m2.

Asunto-osakeyhtiössä, rakennuksessa A on yhteensä 43 huoneistoa, joista yksi on liikehuoneisto A 7. Tontin piharakennuksen kerrosalaan laskettavassa osassa (51 m2) sijaitsevat rakennuksen A irtaimistovarastotilat, joita on 43. Hakemuksen pohjapiirroksen mukaan liikehuoneisto tupakeittiöllä on rakennuksen suurimpiin lukeutuva huoneisto. Huoneistossa on wc ja lisäksi keittiövaraus, mikä on rakennusluvan yksi edellytys tilan muuttamiseksi liiketilasta asumiselle. Liiketila sijaitsee maantasokerroksessa ja siihen on toinen sisäänkäynti suoraan pihasta. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti asuinhuoneistojen A 1-A 6 ja nykyisen liiketilan A 7 hallintaan kuuluu asuntopiha, jossa on laatoitettu terassi. 

Asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus ei kasva ja tontilla on asemakaavan vaatimuksen mukaiset 43 autopaikkaa. Kaavan mukainen polkupyöräpaikkamääräys tontilla sekä sisä- että ulkotiloihin on yhteensä 163 (162,2). Pyöräpaikkoja on asemapiirroksen mukaan molemmilla yhtiöilla yhteensä 175. Pyöräpaikkojen sisätilavaatimuksesta on poikettu jo aiemmin rakennuslupavaiheessa.

Hakemus ja poikkeamisen myöntäminen ovat perusteltuja. Kaavan osoittama kerrosala ei kasva, eikä suunniteltu liiketilan muutos asuintilaksi aiheuta naapurustossa vastustusta. Lisäksi asemakaavayksikkö toteaa, että haettavana oleva käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Tervalepänpuistoon, kaakossa yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattuun väylään, lounaassa Koukkurannankatuun ja Koukkuhuhdan katuaukioon sekä luoteessa asuinkerrostalotonttiin. Lähialueelle on aiemmin haettu ja hyväksytty neljä poikkeamislupaa.

Asemakaava 8263: Tontin pääkäyttötarkoitus on asuinkerrostalojen korttelialue. Asemakaavassa korttelin 7674 tontin1 kaavamääräyksen mukaan kerrosalaa sallitaan asumiselle 3200 m2, ainoastaan liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi sallitaan 160 m2 ja ainoastaan taloustiloiksi sallitaan 640 m2. Suurin sallittu kerrosluku on 5. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka 80 asuinkerrosalaneliömetriä kohden sekä 1 autopaikka liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtilojen 70 kerrosalaneliömetriä kohden. Tontille on osoitettu kaksi rakennusalaa kerrostaloille ja autojen säilytyspaikoille ja talousrakennuksille (at), talousrakennuksille (t) ja asukkaiden yhteistiloille (yht) on osoitettu tontilla erilliset rakennusalansa. Kerrostaloissa tulee olla pyörien säilytyspaikkoja yksi 30 asuinkerrosneliömetriä kohti ja lisäksi katettuja ulkosäilytyspaikkoja vähintään puolet sisäsäilytyspaikkojen määrästä.

Asemapiirustus: Kohde on viisi kerroksinen ja merkittynä piirustukseen RAK 1, sijainti on tontin eteläosassa. Muutosalue on merkitty mustalla katkoviivalla rakennuksen kaakkoisnurkkaan. Asunnon sisäänkäynti ulkokautta on osoitettu mustalla pienellä nuolella. RAK 3 on taloyhtiön A piharakennus. Molempien taloyhtiöiden yhteiset pyöräpaikoitusalueet sijaitsevat kahdessa eri katoksessa talojen välisessä piha-alueella. Molempien taloyhtiöiden autopaikat, yhteensä 43, sijaitsevat tontin pohjoisosassa. 

Pohjapiirustus: Liiketila sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, joka on maantasossa. Liiketilan lisäksi 1. kerroksessa on 6 asuinhuoneistoa. Liiketilassa on kaksiosainen huonetila, tupakeittiö (-varaus), eteinen ja kylpyhuone. Liiketilan huoneistoala on 39 m2.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan edustajan tiedot. Hakijana on As Oy Tampereen Tamella. Poikkeamislupahakemus on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella (henkilötunnus).

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-327-7674-1 lupa muuttaa liiketila asuinhuoneistoksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Vuoreksen kaupunginosassa, osoitteessa Koukkurannankatu 6.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere