§ 26 Poikkeamishakemus tontille Kourutaltankatu 8, Takahuhti, asuinkerrostalon rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4634/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

4.11.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan viisikerroksinen asuinkerrostalo, johon tulee 82 kpl vuokra-asuntoja ikäihmisille. Autopaikkoja toteutetaan 12 kpl vähemmän kuin asemakaavan autopaikkamääräys velvoittaa. Neljä autopaikkaa ulottuu kokonaan tai osittain asemakaavassa osoitetulle istutettavalle alueelle ja istutettavan puurivin alueelle. Rakennus ylittää vähäisesti rakennusalueen rajan. Rakennus ylittää rakennusalan rajan itä- ja eteläpuolella maanalaisen autopaikan säilytysalueelle (ma/a).

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Alkuperäisessä naapurienkuulemisessa yksi naapuri jätti muistutuksen, jossa otettiin kantaa mm. autopaikkojen määrään sekä yleisesti alueen liikennejärjestelyihin ja liikenneturvallisuuteen. Muistutuksen saamisen jälkeen suunnitelmaa muutettiin kuntatekniikka- ja liikenneyksikön ohjauksessa selkeyttämällä pysäköintialueelle ajoa ja asemakaavan mukaista jalankulkuyhteyttä tontilla. Tampereen kuntatekniikka- ja liikenneyksikön sekä viheralueet ja hulevedet-yksikön edustajat kävivät paikan päällä ja totesivat muistutuksessa esitetyt epäkohdat ja kehittämistarpeet. Kaupungin hoidossa olevien alueiden osalta asian suunnittelua jatketaan em. yksiköiden taholla.

Suunnittelun edetessä mukaan tuli poikkeaminen istutettavasta alueen osasta, puurivin paikasta ja yhden lisäautopaikan rakentamatta jättämisestä, joiden takia naapurit kuultiin uudelleen. Aiemmin muistutuksen jättäneen naapurin edustaja kuittasi allekirjoituksellaan, että  heillä ei enää ole huomautettavaa. Toiselta naapurilta tuli muistutus, jossa otettiin kantaa autopaikkojen sijaintiin, lämmitystolppien kaapelointiin, lumien auraukseen sekä hulevesien valumiseen naapuritontille. Muistutuksen saamisen jälkeen suunnitelmia muutettiin siten, että autopaikat käännettiin toisin päin, jolloin naapurin pensasaidan kasvulle ja huollolle ei aiheudu haittaa. Pysäköintialueen kohdalla maa nousee naapuritaloyhtiön tontille päin, joten hulevedet eivät kulkeudu naapurin puolelle ja lumet läjitetään niille varatuille alueille. Pihasuunnitelman suunnitelleen hortonomin mukaan istutuksille varattu alue on riittävän leveä kasvien menestymiselle. Suunnitelmien muuttamisen jälkeen naapuri kuitasi, että heillä ei ole enää huomautettavaa.

POIKKEAMINEN 1: Autopaikkamääräys                              

Tontille rakennetaan 12 autopaikkaa vähemmän kuin asemakaava edellyttää.

POIKKEAMINEN 2: Istutettava alueen osa, istutettava puurivi

Neljä autopaikkaa ulottuu kokonaan tai osittain asemakaavassa osoitetuille istutettavalle alueelle ja puurivin alueelle.

POIKKEAMINEN 3: Rakennusala

Rakennus ylittää parvekkeiden osalta vähäisesti rakennusalan rajan. Rakennus ylittää rakennusalan rajan itä- ja eteläpuolella maanalaisen autopaikan säilytysalueelle (ma/a).

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan hyväksymässä pysäköintipolitiikassa (YLA 29.1.2019, § 27) määritellyn tehokkaan joukkoliikenteen alueella. Kyseisellä alueella autopaikkavaatimus kaupungin omalla vuokratuotannolla ja ARA vuokratuotannolla (Valtion korkotukikohde) sekä senioriasumisella on 1 ap/140 k-m2. Mitoitus sisältää vieraspaikat. Ohjeistusta voidaan käyttää poikkeamispäätöksen perusteena opiskelija-asuntokohteissa sekä sosiaalisen asuntotuotannon kohteissa. Tässä hankkeessa on kyseessä MAL-sopimukseen kuuluva ARA:n pitkän korkotuen kohde. Käytettävän rakennusoikeudellisen kerrosalan 4 040 m2 mukaan tontille tulee rakentaa yhteensä 29 autopaikkaa, mikä on 12 kpl vähemmän kuin mitä asemakaava edellyttää.

Kiinteistö sijaitsee lähellä keskustaa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, mm. bussilinjan nro 80 päätepysäkki sijaitsee aivan kiinteistön edessä. Kotilinnasäätiön kohteissa asukkaiden, joiden keski-ikä on yli 75-vuotta, autojen määrä on pienempi kuin työikäisillä. Lisäksi autopaikka-alueen pienentäminen mahdollistaa sen, että tontin luonnontilaisia alueita säästetään mahdollisimman paljon, kaakkoisreunan puusto ja niittymäinen muinaismuistoalue säilytetään. Pihasta tehdään esteetön, viihtyisä ja virikkeellinen, jolloin se tukee asukkaiden aktiivista elämää. 

Autopaikat sijoitetaan tontin eteläosaan siten, että eteläkärjessä sijaitseva luonnontilainen alue tulee säilymään. Neljä autopaikkaa sijoittuu asemakaavassa esitetylle istutettavalle alueen osalle sekä istutettavan puurivin alueelle. Parkkipaikoista tehdään loivia, jotta ne ovat esteettömästi senioriasukkaiden käytettävissä.  Korkeuserojen vuoksi on tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa muutama autopaikka istuttavalle alueelle, jotta vältytään jyrkiltä luiskauksilta ja tontti liittyy kauniimmin eteläosan suojelualueeseen. Puurivi tullaan toteuttamaan parkkipaikan eteläpuolelle, jolloin sen sijainti muuttuu n. 2,5 m etelämmäksi asemakaavassa esitetystä sijainnista. Tontin eteläosaan asemakaavassa merkitty muinaismuistolain mukaisen muinaismuiston suoja-alue säilyy luonnontilaisena niittymäisenä alueena.

Länsi- ja pohjoispuolella rakennusalan raja ylittyy ulokeparvekkeilla.  Itä- ja eteläpuolella rakennusala ylittyy pielikannatteisilla parvekkeilla, kyseisessä kohdassa rakennusalan ylitys sijoittuu maanalaisen autopaikan säilytysalueelle (ma/a). Parvekkeet rakennetaan jokaiselle asunnolle, mikä osaltaan aiheuttaa rakennusalan vähäisiä ylityksiä.

Rakennus ylittää rakennusalan rajan itä- ja eteläpuolella maanalaisen autopaikan säilytysalueelle (ma/a). Rakennus on sijoitettu rakennusalalle siten, että pohjoispuolelle jää tilaa pelastustielle.  Asuntojen toimivan tilaratkaisun vuoksi runkoleveys on nyt hyvä ja pohjoispuolen parvekkeen rakennusalan ylitykset rakennuksen sijoituksen vuoksi ylittävät mahdollisimman vähän rakennusalan rajaa. Rakennusalan ylitykset eivät aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle tai mahdolliselle täydennysrakentamiselle.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen autopaikkamääräyksestä, istutettavasta alueen osasta, istutettavan puurivin paikasta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa rivitalotonttiin, idässä ja etelässä puistoon sekä lännessä rivitalotonttiin ja Kotilinnasäätiön toiseen tonttiin. Lähialueelle on aiemmin myönnetty yksi poikkeamislupa. 

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on asuinkerrostalojen ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on 4 040 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on r50% V. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka 80 m2 kohti sekä 1 autopaikka vanhusten asuntotilan 200 m2 kohti. Tontin eteläosaan on osoitettu istutettavan puurivin paikka sekä istutettava alueen osa.

Asemapiirustus: Asuinkerrostalo sijaitsee tontin eteläkulmassa. Ajoyhteys tontille tapahtuu tontin luoteiskulmasta. Tontin rakennusoikeus on 4 040 k-m2. Uudisrakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 4 040 m2.

Kommentit 1 ja 2: Naapurien kommentit.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Kotilinnasäätiö sr.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-9-4978-24 lupa saada poiketa autopaikkamääräyksestä, istutettavasta alueen osasta, istutettavan puurivin paikasta ja rakennusalasta asuinkerrostalon rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Takahuhdin kaupunginosassa, osoitteessa Kourutaltankatu 8. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu kuntatekniikka- ja liikenneyksiköltä lausunto, jossa todetaan, että pp:n (yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa) käyttö on turvallista suunnitelluilla ratkaisuilla. Tontin pysäköintipaikat voidaan mitoittaa nykyisen pysäköintipolitiikan ja tehokkaan joukkoliikennevyöhykkeen normin mukaisesti eli 1 ap / 140 k-m2.

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere