§ 35 Poikkeamishakemus tontille Lentokentänkatu 9b, Rantaperkiö, osittainen käyttötarkoituksen muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:6468/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Pienteollisuusrakennuksen osa muutetaan viiden vuoden määräajaksi liikuntatilaksi. Halliin tulee Padel-kenttä. 

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Käyttötarkoitus

Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Liikuntaharrastustoiminta poikkeaa asemakaavan käyttötarkoituksesta.

ASEMAKAVOITUS:

Tontti sijaitsee Lentokentänkadun ja Sarankulmankadun väliin jäävän teollisuusalueen keskivaiheilla. Alueella ei ole vireillä asemakaavamuutoksia, joten ainakin lähitulevaisuudessa alue tulee säilymään ennallaan. Tontin asemakaava 6287 on vahvistettu 12.12.1984. Asemakaavassa tontin pääkäyttötarkoitus on teollisuusrakennusten korttelialue. Vastaaviin teollisuusalueilla oleviin hankkeisiin on aiemmin myönnetty viiden vuoden määräaikainen lupa, jotta kaavasta poikkeavalla toiminnalla ei lopullisesti lukita alueen kehitysnäkymiä.

Suunnitelmien mukaan tontilla sijaitsevan teollisuusrakennuksen yksi viidestä pienteollisuustilasta muutetaan liikuntatilaksi, johon tulee Padel-kenttä. Toiminnan vaatimat saniteettitilat sijoitetaan halliin tulevaan konttiin.

Käyttötarkoituksen osittainen muutos ei merkittävästi lisää liikennettä alueella, sillä kerrallaan harrastajia on maksimissaan 4 kpl. Vuoronvaihdon aikaan harrastajia saattaa hallilla olla 8 kpl. Lähes koko tontti on asfaltoitua kenttää, josta löytyy tarvittava määrä pysäköintipaikkoja. 

Harrastuspaikka on hyvin saavutettavissa myös julkisilla kulkuvälineillä. Lähimmät neljän eri bussilinjan käyttämät pysäkit sijaitsevat n. 250 m päässä.

Yhden pelikentän aiheuttama muutos ei aiheuta haittaa alueen muille toimijoille. Ottaen huomioon alueen kaavallinen tilanne sekä toiminnan pieni mittakaava, voidaan todeta, että poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta viiden vuoden määräajaksi on puollettavissa.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi asemakaavan käyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET: 

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa ja lounaassa teollisuustontteihin, kaakossa Sarankulmankatuun ja luoteessa Lentokentänkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu kolme poikkeamislupaa, jotka kaikki on hyväksytty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on teollisuusrakennusten korttelialue. 

Asemapiirustus: Halli, johon liikuntatila tulee, sijaitsee tontin kolmesta rakennuksesta keskimmäisessä. Autopaikat sijaitsevat rakennuksen itäpäädyssä. Kulku tontille tapahtuu kahdesta suunnasta, Lentokentänkadun ja Sarankulmankadun kautta.

Pohjapiirustus: Liikuntatila on yksi yhtenäinen halli, jonka perälle on sijoitettu saniteettitilat käsittävä kontti.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Kiinteistö Oy Rantaperkiön Yrittäjätalo. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-303-780-15 lupa saada poiketa asemakaavan käyttötarkoituksesta liikuntatilan rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Rantaperkiön kaupunginosassa, osoitteessa Lentokentänkatu 9b.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere