§ 24 Poikkeamishakemus tontille Lielahti, Sellukatu 17, rakennuskiellosta poikkeaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3873/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

29.10.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                     

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042,  etunimi.sukunimi@tampere.fi                                   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tontin eteläosassa sijaitseville kahdelle kontille haetaan lupaa saada poiketa rakennuskiellosta.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 3.3.2022 asti.

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee Lielahden liike-, teollisuus- ja työpaikka-alueella. Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Lielahden alue tulee lähitulevaisuudessa kehittymään voimakkaasti, joten alueelle on tässä vaiheessa mahdollista puoltaa vain määräaikaisia lupia. Kontit, joille ollaan hakemassa lupaa, sijaitsevat tontin eteläosassa Enqvistinkadun varressa ja ne toimivat nykyiselle korjaamotoiminnalle rengasvarastoina. Turvallisuuden vuoksi renkaat säilytetään lukituissa konteissa. Kontit toimivat tilapäisratkaisuna kunnes tontin lopullinen tilanne asemakaavamuutoksella selviää. Kontit toimivat varastona, mikä on asemakaavan mukaista toimintaa. Konttien yhteenlaskettu pinta-ala on 29,5 m2. Poikkeaminen rakennuskiellosta viiden vuoden määräajaksi ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle.

Ainakin toinen konteista sijaitsee alle kahdeksan metrin etäisyydellä rakennuksesta. Kontti sijaitsee paloturvallisuuden kannalta liian lähellä rakennuksen seinää, joten rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa, että palomääräykset konttien osalta täyttyvät.

Poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun yritys voi käyttää kontteja varastointiin vielä viiden vuoden ajan.

 

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Sellukatuun, kaakossa ja luoteessa teollisuus- ja varastorakennustontteihin sekä lounaassa Enqvistinkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu yhdeksän poikkeamislupaa, joista kahdeksan on hyväksytty ja yksi on vireillä. 

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50. Rakennusoikeus on 1 500 k-m2.  Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus on 12 metriä. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka liike-, toimisto- ja palvelutilojen 50 m2 kohti, teollisuus- ja yhdyskuntateknisen  huollon tilan osalta 1 autopaikka kolmea työntekijää kohti. 

Asemapiirustus: Kontit sijoittuvat tontin eteläpäätyyn. Konttien yhteenlaskettu pinta-ala on 29,5 m2. 

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on kiinteistön omistaja. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi kiinteistölle 837-263-2502-3 lupa saada poiketa rakennuskiellosta kahden kontin sijoittamiseksi tontille hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lielahden kaupunginosassa, osoitteessa Sellukatu 17 sillä ehdolla,

että rakennuslupavaiheessa varmistetaan, että palomääräykset konttien osalta täyttyvät.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto kiinteistötoimelta, jolla ei ollut huomautettavaa määräajaksi myönnettävään lupaan.

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere