§ 32 Poikkeamishakemus tontille Lokomonkatu 21, XXII (Hatanpää), tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4250/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.6.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Tontin koilliskulmassa sijaitsee 450 m2:n suuruinen tilapäinen pressuhalli. Halli halutaan pysyttää paikallaan tuotannollisista syistä. Halli sijaitsee lähempänä naapurin rajaa kuin mitä asemakaava sallii.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

”Tilapäiselle pressuhallille haetaan uutta tilapäistä rakennuslupaa tuotannollisista syistä.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: 

MRL 176 § 1 momentin säädöksen mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Siitä poiketen tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan kauemmin kuin viisi vuotta.

Asemakaavan mukaan rakennuksen etäisyyden toisen tontin rajasta on oltava vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tästä poiketen tilapäinen rakennus sijaitsee lähempänä rajaa kuin sallittu.

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontti 509-32 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-21). Rakennuksen etäisyyden toisen tontin rajasta on oltava vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontin pinta-ala on 37 694 m2 ja tonttitehokkuus 0,80, mikä vastaa 30 155 k-m2 rakennusoikeutta. Tontilla on käytetty kerrosalaa yhteensä 12 007 m2. Rakennusoikeutta on jäljellä 18 148 k-m2.

Tontin koilliskulmassa sijaitsee 450 m2:n suuruinen tilapäinen pressuhalli, jolle rakennusvalvonta on vuonna 2016 myöntänyt viiden vuoden määräaikaisen luvan. Lupa menee umpeen 19.11.2021. Halli halutaan pysyttää paikallaan edelleen. Hallin pysyttäminen paikallaan tukee tontilla jo olevaa toimintaa eikä aiheuta haittaa alueen muille toimijoille. Koska kyseessä on tilapäinen rakennus, sille voidaan puoltaa viiden vuoden määräaikaista lupaa.

Halli sijaitsee tontin koillisosassa, kolme metriä rajasta. Asemakaavan mukaan rakennuksen etäisyyden rajasta tulee olla vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Hallin korkeus on 6,8 metriä, jolloin sen etäisyyden rajasta tulisi olla vähintään 3,4 metriä. Poikkeamista rajaetäisyydestä voidaan pitää vähäisenä eikä se aiheuta haittaa naapuritontin toimintojen järjestämiselle.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ja rajaetäisyydestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa teollisuustonttiin, idässä rautatiehen, etelässä teollisuustonttiin ja lännessä Lokomonkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu kuusi poikkeamislupaa, joista jokainen on hyväksytty.

Asemakaava: Asemakaavassa tontti 509-32 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-21). Rakennuksen etäisyyden toisen tontin rajasta on oltava vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontin pinta-ala on 37 694 m2 ja tonttitehokkuus 0,80, mikä vastaa 30 155 k-m2:n rakennusoikeutta. 

Asemapiirustus: Tilapäinen rakennus sijaitsee tontin koilliskulmassa, lähimmillään kolme metriä rajasta.

Julkisivut: Rakennus on harjakattoinen. Katto on valkoinen ja seinät harmaat.

Pohja ja leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva. Halli on ulkomitoiltaan 15x30 m ja korkeudeltaan 6,87 m.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. 

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-122-509-32 lupa saada poiketa tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ja rajaetäisyydestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti XXII (Hatanpää) kaupunginosassa, osoitteessa Lokomonkatu 21. 

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere