§ 31 Poikkeamishakemus tontille Makkarajärvenkatu 80 B ja C, Hervantajärvi, autopaikkamääräyksestä poikkeaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6129/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.11.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille 7318-1 rakennetaan kaksi 5-kerroksista asuinkerrostaloa talousrakennuksineen, hakemus koskee kahta eri vuokratalokohdetta. Kohteiden autopaikat sijoitetaan autopaikkojen korttelialueelle tontille 7318-6 asemakaavan mukaisesti.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijoiden toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Autopaikkojen määrä

Asemakaava edellyttää kaupungin vuokratuotannolle ja ARA vuokratuotannolle 1ap/120 k-m². Autopaikkoja on hakemuksen mukaan esitetty sijoitettavaksi LPA-tontille kaupungin nykyisen pysäköintinormin mukaisesti 1ap/160 k-m². Lupa koskee kahta vuokratalokohdetta, joille asemakaavamääräyksen mukainen mitoitus on 23ap/asuinrakennus. Nykyisen pysäköintinormin mukainen mitoitus on 17ap/asuinrakennus. 

Hakijoiden perustelut:

"Uuden pysäköintinormin mukainen pysäköintiratkaisu olisi näkemyksemme mukaan lopputuloksen kannalta tarpeenmukaisempi sekä tukisi myös kaupungin uusia tavoitteita vähähiilisemmän tulevaisuuden näkökulmasta. Maltillisempi pysäköintiratkaisu myös mahdollistaisi LPA-alueen suunnittelemista viihtyisämmäksi ja vehreämmäksi sekä hulevesien kannalta kevyemmäksi ratkaisuksi."

POIKKEAMINEN 2: Rakennusalueen raja.

Poiketaan kaavassa osoitetusta rakennusalueen rajasta enimmillään n. 600 mm sekä parvekkeiden ja niiden kantavien rakenteiden kohdalla. Lisäksi routasuojaukset sekä ulkoportaan ylittävät paikoittain tonttirajan LPA-tontin ja katualueen puolella.

Hakijoiden perustelut:

”Ylitys on välttämätön korttelin massoittelun vuoksi. Näillä poikkeamilla mahdollistetaan kaupunkikuvallisesti tarkoituksen mukaisesti jatkuva rakennusmassa. Poikkeamat ovat vähäisiä eivätkä aiheuta haittaa alueen myöhemmälle käytölle tai naapureiden etuihin.

Routasuojaukset ylittävät paikoittain tonttirajan LPA-tontin ja katualueen puolella. Ylitykset ovat välttämättömiä rakennuksen routasuojauksen toteuttamiseksi.

LPA-alueen puolella portaat ylittävät tontin rajan. Ylitys on välttämätön kulkuyhteyksien vuoksi.”

ASEMAKAAVOITUS:

Alueen asemakaava 8192, joka on vahvistettu 20.2.2017, edellyttää kaupungin oman vuokratuotannon ja ARA-vuokratuotannon kohteilta autopaikkoja määräyksellä 1ap/120 k-m². Rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty rakennuslupa yhdelle vapaarahoitteiselle asuinkerrostalolle. Asemakaavan mukaisesti asumiselle osoitettua rakennusoikeutta on jäljellä molemmille kerrostaloille 2667 k-m². Asemakaavassa korttelin 7318 tontti 6 (autopaikkojen korttelialue LPA-10) on osoitettu tonttien 1, 2, 3 ja 4 käyttöön.

Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan linjauksen (päivitetty 29.1.2019) mukaan tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeellä vuokrataloja koskeva autopaikkamääräys on 1ap/160 k-m². Kohde sijaitsee 250 metrin säteellä lähimmästä raitiotiepysäkistä ja tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeellä. Nykyisen pysäköintipolitiikan linjauksen mukaan autopaikkavelvoite olisi 17 autopaikkaa, mikä on 6 autopaikan vähennys kohteen asemakaavan mukaisesta määräyksestä. Pysäköintipolitiikan linjauksessa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei pysäköinnin toteutusvaatimus muodostuisi esteeksi esim. monimuotoisen rakennuskannan kehittämiselle. MAL-sopimuksen mukaisessa uudessa asuinrakentamisessa 6 autopaikan poikkeama vaaditusta pysäköintimääräyksestä on puollettavissa kaupungin pysäköintipolitiikan mukaisesti.

Rakennusten B ja C toteuttaminen hankkeen suunnitelmien mukaisesti vaatii hankkeessa mainitut rakennusalueen rajan ylitykset. Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennus saa erityisestä syystä ulottua 1,2 metriä rakennusalan yli. Hakija on esittänyt perustelut, joiden mukaan vähäiset ylitykset tukevat asemakaavan pyrkimyksiä ja ovat rakennusteknisesti välttämättömiä.

Asemakaavayksikkö toteaa, että vähäinen poikkeaminen rakennusalueen rajasta sekä pysäköintipolitiikan mukainen autopaikoituksesta poikkeaminen eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eivätkä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty tontin 7318-1 sijainti ja alueen poikkeuslupatilanne. Alue on toistaiseksi rakentumaton. Tontti rajautuu pohjoisessa autopaikoitusalueeseen, idässä ja etelässä asuinkerrostalokortteliin ja lännessä Makkarajärvenkatuun. Lähialueelle ei ole aiemmin haettu poikkeamislupia.

Asemakaava: Kohde on korttelin 7318 tontti 1, pääkäyttötarkoitus on asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Tontin 1 rakennusala on osoitettu tontin pohjois-länsi –osalle ja rakennusoikeus asumiselle on kaikkiaan  8000 k-m2, taloustiloille 800 k-m² ja asukkaiden yhteistiloille 400 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on viisi. Yleismääräyksen mukaan autopaikkoja tulee osoittaa kaupungin omina vuokratuotannon ja ARA vuokratuotannon kohteissa 1 autopaikka asuintilojen 120 kerrosalaneliömetriä kohti. Hakasuluissa olevat numerot 6/7318 osoittavat, että korttelin 7318 tonttien autopaikat saadaan osoittaa tontilta numero 6 (LPA-alue).

Asemapiirustus talo B: Tontin 1 rakennusala on jaettu kolmeen eri osaan, eri asuntoyhtiöille A, B ja C. Hakemuksen talo B ja sille kuuluva talousrakennus on rasteroituna kuvaan. Ajoyhteys tontille on osoitettu Makkarajärvenkadun kautta, mutta ajoyhteys on sallittu myös pohjoisen pysäköintialueen kautta. Piirroksessa on myös talokohtaiset rakennusoikeuslaskelmat sekä autopaikkalaskelma.

Asemapiirustus talo C: Tontin 1 rakennusala on jaettu kolmeen eri osaan, eri asuntoyhtiöille A, B ja C. Hakemuksen talo C ja sille kuuluva talousrakennus on rasteroituna kuvaan. Ajoyhteys tontille on osoitettu Makkarajärvenkadun kautta, mutta ajoyhteys on sallittu myös pohjoisen pysäköintialueen kautta. Piirroksessa on myös talokohtaiset rakennusoikeuslaskelmat sekä autopaikkalaskelma.

Autopaikat ja pelastustiet korttelissa 7318: kuvassa on osoitettu autopaikkojen jakautuminen eri taloyhtiöiden kesken ja niiden sijainti pysäköintialueella.

Yhteisjärjestelysopimusluonnos kortteli 7318 tontit 1-6.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot (talo B on TA-Asumisoikeus Oy ja talo C on YH-Tammi Oy). Hakemukseen liittyy sähköposti. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-78-7318-1 rakennusten B ja C osalta lupa saada poiketa autopaikkamäärästä Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan linjauksen mukaisesti sekä lupa poiketa vähäisesti rakennusalueen rajasta hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Hervantajärven kaupunginosassa, osoitteessa Makkarajärvenkatu 80.

Hakemuksen liitteenä olevan Yhteisjärjestelysopimusluonnos-asiakirjan autopaikkojen lukumäärä tulee korjata sopijapuolten 2 ja 3 (hakijat) osalta tämän päätöksen mukaiseksi.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere