§ 31 Poikkeamishakemus tontille Metsäkylänkatu 7, Rahola, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4276/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.6.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallinnon harjoittelija Vertti Sahala, puh. 040 737 8042, vertti.sahala@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Koulun pihassa sijaitseva siirtokelpoinen koulurakennus halutaan pysyttää paikallaan seuraavat viisi vuotta.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

”Haetaan lupaa kaksiluokkaisen, yksikerroksisen puuverhoillun tilapäisen koulurakennuksen määräaikaiselle paikalleen pysyttämiselle viideksi vuodeksi. Rakennus on ollut paikallaan 15 vuotta ja sille on haettu kahdesti määräaikaista jatkolupaa. Koululla on kuitenkin huutava pula luokkatiloista ja tilanne muuttuisi kestämättömäksi, jos rakennus nykyisen määräaikaisuuden umpeuduttua otettaisiin pois käytöstä.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN

MRL 176 § 1 momentin säännöksen mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Siitä poiketen tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan kauemmin kuin viisi vuotta.

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontille on osoitettu koulurakennuksen likimääräinen rakennusala. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Siirtokelpoinen koulurakennus sijaitsee tontin lounaisosassa, koulurakennuksen takana, pääosin asemakaavassa esitetyllä rakennuksen likimääräisellä rakennusalalla. Siirtokelpoisen rakennuksen sijainti mahdollistaa koululaisille suojaisan välituntipihan. Rakennus sijoittuu yli 25 metrin etäisyydelle lähimmistä asuinrakennuksista. 

Rakennus on yksikerroksinen, tasakattoinen ja lautaverhoiltu. Rakennus poikkeaa ulkoasultaan melkoisesti tontilla olevasta pysyvästä rakennuksesta, mutta rakennuksen tilapäisen luonteen vuoksi se on hyväksyttävissä.

Terveydensuojelu-yksikkö on kommentoinut, että rakennuksessa ollut on lämpötilaongelmia. Mikäli korjaavat toimenpiteet tehdään ja niiden onnistuminen todennetaan olosuhdemittauksilla, Terveydensuojelu ei näe estettä poikkeusluvan jatkamiselle.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Metsäkylänkatuun, kaakossa ja etelässä Korvenkatuun sekä luoteessa puistoon. Lähialueelle on aiemmin haettu kaksi poikkeamislupaa, joista molemmat on hyväksytty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on koulurakennusten korttelialue. Laskennallinen rakennusoikeus on 5 925 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontille on osoitettu yksi laaja likimääräinen rakennusalaa koulurakennukselle.

Asemapiirustus: Siirtokelpoinen koulurakennus sijaitsee tontin lounaisosassa. Ajoyhteys tontille tapahtuu metsäkylänkadun kautta. Tilapäinen rakennus on pinta-alaltaan 148 k-m2

Julkisivut: Rakennus on yksikerroksinen, tasakattoinen ja puuverhoiltu rakennus. Väriltään rakennus on keltainen. 

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot. 

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-233-3012-2 lupa saada poiketa tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Raholan kaupunginosassa, osoitteessa Metsäkylänkatu 7 sillä ehdolla,

että lämpötilaongelman korjaavat toimenpiteet tehdään ja niiden onnistuminen todennetaan olosuhdemittauksilla. 

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere