§ 26 Poikkeamishakemus tontille Pekankatu 14, Irjala, paritalon rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3366/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallinnon harjoittelija Vertti Sahala, puh 040 737 8042, vertti.sahala@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla oleva asuinrakennus ja talousrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan paritalo. Uudisrakennus ylittää rakennusalan ja rakennusoikeus ylittyy 10 %. Tontille rakennetaan kaksi ajoneuvoliittymää.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

”Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purkaminen. Paritalon rakentaminen.

Poikkeukset:

1) Rakennusoikeuden ylitys. Asemakaavan mukaan tontin rakennusoikeus on 164+t32. Kokonaisrakennusoikeus on tällöin 196 m2. Suunniteltu paritalo on kerrosalaltaan 216 k-m2 suuruinen. Tällöin kokonaisrakennusoikeuden ylitys olisi 10 %. Asuinrakennukseen (paritalo) sijoitetaan koko tontin rakennusoikeus, sisältäen myös talousrakennukselle varatun rakennusoikeuden asunnon taloustiloina.

2) Rakennusalan ylitys. Asemakaavassa on esitetty kaavamääräyksen mukainen "omakotirakennuksen ehdotettu rakennusala". Asuinrakennuksen rakennusala on kadun suuntaisesti noin 11 metriä pitkä sekä tontin syvyyssuunnassa noin 9 metriä syvä. Suunniteltu asuinrakennus on kadun suuntaiselta pituudeltaan 14,8 metriä pitkä sekä syvyydeltään noin 9,5 metriä.

3) Ajoneuvoliittymien lukumäärä. Rakennusjärjestyksen mukaan tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai maantielle johtavan ajoneuvoliittymän. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä sallia rakennettavaksi useamman ajoneuvoliittymän, mikäli se tontin tai rakennuspaikan käytön kannalta on perusteltua. Tontille on suunniteltu tehtävän kaksi ajoneuvoliittymää, joista päästään molempiin päihin suunniteltua paritaloa, molempien asuntojen sisäänkäynneille.

Perustelut:

1) Rakennusoikeuden ylitys on vähäinen asemakaavan mukaiseen rakennusoikeuteen nähden, ollen 10 % tontin kokonaisrakennusoikeudesta. Kerrosalasta osa sijoittuu rakennuksen ullakkokerrokseen ja se on suunniteltu olevan kaavan mukaisesti 2/3 ensimmäisen kerroksen kerrosalasta. Asemakaavassa on talousrakennukselle merkitty erillinen rakennusala ja sitä kautta rakennusoikeus. Talousrakennuksen rakennusoikeus on kaavassa 32 k-m2. Talousrakennuksen rakennusoikeuden yhdistämisellä saadaan tontin rakennusoikeus tehokkaammin hyödynnettyä. Tontilla ei ole tarvetta erilliselle 32 k-m2 suuruiselle talousrakennukselle. Asemakaavan laadinnan aikaan vuonna 1952 asumista palvelevat taloustilat, esimerkiksi peseytymistilat ja kodinhoitohuone, ovat voineet sijaita talousrakennuksessa. Rakennusoikeuden ylittämisellä tai talousrakennuksen rakennusoikeuden yhdistämisellä ei ole heikentävää vaikutusta ympäristöön tai katukuvaan.

2) Asemakaavassa rakennusalan kaavamerkinnän selityksessä lukee: ”omakotirakennuksen ehdotettu rakennusala”. Voidaan pohtia, onko rakennusala tällöin määräävä ylipäätään, koska kaavassa se on kirjattu ehdotetuksi rakennusalaksi. Pekankadulla on rakennukset osuneet varsin huonosti niille kaavassa merkitylle rakennusalalle. Alueelta löytyy useita 15–16 metriä pitkiä asuinrakennuksia. Suunniteltu paritalo suunnitellaan hahmoltaan vastaamaan pienempiä jälleenrakentamiskauden aikaisia asuinrakennuksia, esimerkiksi kattokulmansa ja julkisivukorkeutensa puolesta. Kadun suuntaisen pituutensa puolesta se tulee olemaan jälleenrakentamiskauden aikaisia asuinrakennuksia pidempi, mutta se ei kuitenkaan eroa pituutensa puolesta alueella jo olevista muista rakennuksista. Asuinrakennuksen harjasuunta on kaavakarttaan piirretyn mukainen. Suunniteltu asuinrakennus sijoittuu kadulta katsoen samaan linjaan naapurirakennusten kanssa, jolloin minkäänlaista porrastusta katumaisemaan ei ole tulossa.

3) Tontille on suunniteltu tehtävän kaksi ajoneuvoliittymää, joista päästään molempiin päihin suunniteltua paritaloa, molempien asuntojen sisäänkäynneille. Tontin rakennusala sijaitsee hyvin lähellä katualuetta, joten tarvittavan autopaikoituksen järjestäminen asuinrakennuksen ja kadun väliin ei ole mahdollista. Tavoitteena on järjestää kaksi autopaikkaa per asunto. Tällöin autopaikoista kaksi sijaitsisi kadun ja asuinrakennuksen välissä ja kaksi rakennuksen päädyissä. Takapihaa ei ole perusteltua käyttää autopaikoitukselle. Kahden ajoneuvoliittymän rakentamisen ei katsota vaikuttavan Pekankadun katumaisemaan negatiivisesti eikä sen katsota aiheuttavan vaaraa muille tienkäyttäjille. Ratkaisulla saadaan tontin ajoneuvot sijoitettua katualueen sijasta omalle tontille. Pekankadun varren tonteilla on muutamilla entuudestaan kaksi ajoneuvoliittymää.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. 

POIKKEAMINEN

Tontille on rakennusalan, räystäskorkeuden ja ullakkotiloihin rakennettavien asuintilojen määrän avulla osoitettu laskennallinen rakennusoikeus, joka on asuintiloille 162 k-m2 ja talousrakennukselle 32 k-m2. Tästä poiketen asuintiloihin käytetään koko taloustilojen rakennusoikeus ja tontin laskennallinen kokonaisrakennusoikeus ylittyy rakennuksen todellisten mittojen mukaan laskettuna 20 k-m2 (n. 10 %).

Asuinrakennukselle on osoitettu n. 10x11 m suuruinen rakennusala. Tästä poiketen asuinrakennuksen ulkomitat ovat 9,5x14,8 m, jolloin rakennusala ylittyy.

ASEMAKAAVOITUS

Tontti sijaitsee Takahuhdin pientaloalueella rajautuen koillisessa puistoon, kaakossa ja luoteessa pientalotonttiin sekä lounaassa Pekankatuun. Alueella on jäljellä runsaasti jälleenrakennuskauden pientaloja, joskin lähinaapurustossa rakennuskanta on vuosien varrella jonkin verran uudistunut. Tontilla olevat rintamamiestalo ja talousrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan paritalo. 

Tontille on osoitettu laskennallinen rakennusoikeus asuinrakennukselle 162 k-m2 ja talousrakennukselle 32 k-m2. Talousrakennuksen rakennusoikeus käytetään asuinrakennuksessa. Rakennusoikeus ylittyy todellisten mittojen mukaan laskettuna 20 k-m2 (n. 10 %). Rakennusoikeuden ylitys ei muodosta alueen rakennuskannasta merkittävästi poikkeavaa massaa eikä vaikuta haitallisesti kaupunkikuvaan. Uudisrakennus noudattaa räystäskorkeuden ja kattokulman osalta asemakaavaa.

Asuinrakennukselle on osoitettu n. 10x11 m suuruinen rakennusala. Ulkomitoiltaan 9,5x14,8 m suuruinen uudisrakennus ylittää rakennusalan vähäisesti. Rakennusalan ylityksellä ei haitallisia vaikutuksia naapuritonttien käyttöön eikä katunäkymään.

Toisen ajoneuvoliittymän rakentaminen ei vaaranna alueen liikenneturvallisuutta. Asia kuuluu rakennusvalvonnan toimivaltaan, joten sitä ei päätetä poikkeamisluvalla.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennusoikeudesta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa puistoon, kaakossa ja luoteessa pientalotontteihin sekä lounaassa Pekankatuun. Lähialueelle ei ole aiemmin haettu poikkeamislupia. 

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on omakotirakennusten korttelialue. Laskennallinen rakennusoikeus asuinrakennukselle on 162 k-m2 ja talousrakennukselle 32 k-m2. Asuinrakennuksen räystäskorkeus saa olla enintään 5 m. Kattokaltevuuden on oltava 1:1½. Ullakon pinta-alasta saa sisustaa asuinhuoneiksi 2/3. Tontille on osoitettu asuinrakennuksen rakennusala kadun varteen ja talousrakennuksen rakennusala sisäpihalle.

Asemapiirustus: Asuinrakennus sijoittuu lähes kokonaan rakennusalalle kadun varteen. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 196 k-m2. Uudisrakennus on todellisten ulkomittojen mukaan laskettuna pinta-alaltaan 219 k-m2. Rakennusoikeus ylittyy 20 k-m2.

Havainnekuvat: Kuvissa on esitetty uudisrakennus neljästä eri suunnasta.

Julkisivut: Rakennus on rintamaiestalotyyppinen puolitoistakerroksinen, harjakattoinen ja puuverhoiltu. Julkisivuiltaan rakennus on vaalea ja vesikatto on musta.

Leikkaukset: Liitteissä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva kahdesta eri kohdasta. 

Pohjapiirustus: Paritalon molemmissa asunnoissa on neljä asuinhuonetta, keittiö sekä aputiloja. Sisäpihalle päin ovat asuntojen terassit.

Poikkeamishakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Poikkeamislupahakemus on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella (henkilötunnus).

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-9-4963-10 lupa saada poiketa asemakaavan rakennusoikeudesta ja rakennusalasta omakotitalon ja talousrakennuksen purkamiseksi sekä paritalon rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Irjalan kaupunginosassa, osoitteessa Pekankatu 14.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere