§ 14 Poikkeamishakemus tontille Pikkusuntinkatu 6, Rusko, maanvastaanottopaikan laajennus

Lataa  Kuuntele 

TRE:233/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

18.6.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja MRL 58 § 2 momentin säädöksestä, jonka mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle.

Ruskoon toteutetaan maanvastaanottopaikan laajennus. Hakemus koskee maanvastaanottopaikan laajennusta alueelle, joka on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Käyttötarkoitus

Kiinteistö on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle tulee maanvastaanottopaikka.

POIKKEAMINEN 2: Yleinen jalankululle varattu alueen osa

Asemakaavassa alueen läpi on osoitettu yleinen jalankululle varattu alueen osa, joka ei uuden käytön myötä toteudu.

POIKKEAMINEN 3: Rakennusala

Laajennusalue sijoittuu vähäisesti rakennusalan ulkopuolelle.

POIKKEAMINEN 4: Istutettava puurivi 

Tontin itärajalla on määräys, jonka mukaan tontille on istutettava puurivi. Puuriviä ei istuteta.

POIKKEAMINEN 5: rakennettava aita

Tontin ulkovarastoalueet on ympäröitävä vähintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Aluetta ei välttämättä aidata.

Asemakaavoitus:

Käyttötarkoitus:

Käytössä ollutta maanvastaanottoaluetta laajennetaan lännen suuntaa eteläiseltä osalta pohjois- eteläsuuntaista läjitysaluetta. Alueen pinta-ala on noin 4,9 hehtaaria. Maanvastaanottopaikkaa laajennetaan alueelle, joka on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on vuonna 2007 myöntänyt luvan saada poiketa yleiskaavan käyttötarkoituksesta maanvastaanottopaikan ensimmäiselle vaiheelle.  Tuolloin voimassa olleessa yleiskaavassa alue oli osoitettu lähivirkistysalueeksi. 

20.1.2020 voimaan tulleessa Kantakaupungin yleiskaava 2040:ssä alue on osoitettu työpaikkojen ja elinkeinojen alueeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan alue varataan teollisuus- ja tuotantotoiminnoille sekä logistisille toiminnoille ja palveluille. Alueita kehitetään tehokkaina ja hyvin saavutettavina tuotantotoiminnan alueina. Alueille ei tule sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka häiriintyvät raskaasta liikenteestä, melusta, tärinästä ja päästöistä. Soveltuvilla osilla sallitaan lumenvastaanotto- ja maanvastaanottotoiminta. Alueiden yhteyksiä seudullisille ja valtakunnallisille pääväylille parannetaan kehittämällä logistiikan ja tavaraliikenteen sujuvuutta.

Alueen soveltuvuus maanvastaanottoalueeksi tutkitaan uuden ympäristöluvan yhteydessä. Aiemmin käytössä olleelle alueelle on myönnetty ympäristölupa v. 2008. Ruskon maanvastaanottoalue on täyttynyt luvassa myönnettyyn korkotasoon vuonna 2017. Luvan sallimaa maksimitäyttömäärää ei ole täysin käytetty. Aluetta käytetään tällä hetkellä lumenvastaanottopaikkana. 

Maanvastaanottoalueiden täyttymisen vuoksi on tarkasteltu mahdollisia uusia alueita. Tampereen kaupungilla ei tällä hetkellä ole käytössä muita maanvastaanottoalueita kuin Kolmenkulman/Myllypuron maanvastaanottoalue, joka täyttyy lähivuosina. Tampereen kaupungin tavoitteena on edistää kestävää infrarakentamista, mikä edellyttää maanvastaanottopaikkojen ja materiaalien kierrätyspaikkojen sijaintia mahdollisimman läheltä rakentamisen alueita. Ruskon maanvastaanottopaikan laajennuksella voidaan vastata näihin tarpeisiin. 

Suunnitelman mukaan alueen nykyinen hulevesiallas poistuu ja uusi allas sijoitetaan alueen lounaiskulmalle. Jatkosuunnittelussa voidaan tehdä tarkempaa suunnittelua mm. hulevesialtaan huollon osalta.

Liito-oravaselvitysten mukaan tontilla ei ole todettua liito-oravan elinympäristöä eikä kulkureittejä.

Alueella on pääosin nuorta lehtipuustoa harvakseltaan, joten isoja puita ei tarvitse juuri kaataa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa:

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa on asemakaavassa (SM 21.6.1979) osoitettu kulkevaksi Pikkusuntinkadun itäpäästä kohti nykyistä maanvastaanottoaluetta, jota ei vielä voida pitää alueena, jossa alueen asukkailla olisi syytä liikkua. Ruskoon on rakennettu kaksi ulkoilureittiä itään Kangasalan puolelle. Lähin reitti kulkee n. 300 metrin päässä Pikkusuntinkadun eteläpuolella, minkä voidaan katsoa korvaavan tontilla 6221-18 toteuttamatta jätettävän yhteyden.

Rakennusala:

Laajennusalue sijoittuu tontin itäosassa rakennusalan ulkopuolelle, koska laajennus liittyy saumattomasti itäpuolella olevaan nykyiseen maanvastaanottoalueeseen. Rakennusalan ylitys ei vaikuta haitallisesti ympäröivien kiinteistöjen käyttöön.

Istutettava puurivi:

Tontin itärajalla on määräys, jonka mukaan tontille on istutettava puurivi. Puuriviä ei istuteta, sillä alue, jolle puurivi on osoitettu, jää laajennusalueen alle. Puurivin istuttamatta jättämisellä ei tässä tapauksessa ole merkitystä alueen viihtyisyyden kannalta.

Rakennettava aita:

Varastoalueiden ympärille ei ainakaan tontin itäosassa rakenneta aitaa, sillä maanvastaanottoalue laajenee saumattomasti nykyiseen maanvastaanottoalueeseen.

Poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta, yleiselle jalankululle varatusta alueen osasta, rakennusalasta, istutettavasta puurivistä ja rakennettavasta aidasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

 

Päätös

Myönnetään kiinteistölle 837-75-6221-18 lupa saada poiketa asemakaavan käyttötarkoituksesta, yleiselle jalankululle varatusta alueen osasta, rakennusalasta, istutettavasta puurivistä ja rakennettavasta aidasta maanvastaanottoalueen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ruskon kaupunginosassa, osoitteessa Pikkusuntinkatu 6.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Viheralueet ja hulevedet-yksiköltä, Ympäristönsuojelulta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnoissa ei ollut hankkeesta huomautettavaa.

Viheralueet ja hulevedet:

Huleveden hallinnan perusratkaisu on OK. Vaatinee jatkosuunnittelussa vielä tarkempaa suunnittelua mm. hulevesialtaan huollon osalta.

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa hulevesien hallinnan muutoksista. Myöskään liito-oravan osalta ei ole huomautettavaa, mikäli suurempia puita ei kaadeta.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere