§ 19 Poikkeamishakemus tontille Pispalan valtatie 37, Ylä-Pispala, varaston purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3871/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tontilla sijaitseva huonokuntoinen varasto halutaan purkaa. Tontti on asetettu rakennuskieltoon 3.3.2022 asti asemakaavan laatimista varten.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu osittain hakijan ja osittain kaupungin toimesta. Kaupungin hoitamassa kuulemisessa naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 3.3.2022 asti.

Asemakaavoitus:

Tontin eteläosassa sijaitsee arviolta 1920-luvulla rakennettu varasto, joka halutaan sen huonokuntoisuuden vuoksi purkaa. Rakennus on suorakaiteen muotoinen, pulpettikattoinen ja osin maalattiainen. Pinta-alaltaan se on n. 25 m2. Tontilla on vireillä asemakaava nro 8309, joka on ehdotusvaiheessa. Kaavaehdotuksessa purettavalle varastolle ei ole annettu suojelumerkintää, rakennusoikeutta eikä rakennusalaa, joten näin ollen varastorakennuksen purkaminen ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti 1014-8 rajautuu pohjoisessa Pispalan valtatiehen, idässä, etelässä ja lännessä pientalotontteihin. Lounaassa tontti rajautuu osittain myös Mäkikatuun. Lähialueelle on myönnetty yhteensä kahdeksan poikkeamislupaa ja kolme poikkeamishakemusta on vielä vireillä. Myönnetyt poikkeamisluvat on myönnetty 2013-2018 välisenä aikana.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on asunto- ja liikerakennusten kortteli. Korttelialueelle saa rakentaa rakennuksia joko kokonaan tai osittain asuin- tai liiketarkoituksiin. Tonttitehokkuus on 0,50. Rakennusalaa on lähes koko tontti, kaakossa olevaa rakentamiselta vapaaksi jätettävää aluetta lukuun ottamatta. Rakennuksissa ehdottomasti käytettävä kerrosluku on kaksi, 25 % rakennuksen kerrosalasta ja talousrakennukset saa tehdä yksikerroksisiksi.

Asemapiirustus: Purettava rakennus sijoittuu tontin eteläosaan, Mäkikadun tuntumaan.

Asiakooste: Asiakoosteessa esitetään tontin ja rakennushankeen perustiedot.

Poikkeamislupahakemus: Hakemuksessa on esitetty mm. tontin perustiedot, rakennushankeen poikkeamiset ja perustelut sekä hakijoiden tiedot. Nettinäkyvyyttä rajoitettu Tietosuojalain 29 §:n perusteella.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-213-1014-8 lupa saada poiketa rakennuskiellosta varaston purkamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ylä-Pispalan kaupunginosassa, osoitteessa Pispalan valtatie 37.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta, jotka eivät vastustaneet varaston purkamista.

 

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere