§ 33 Poikkeamishakemus tontille Pispalan valtatie 114, Epilä, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4248/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.6.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Tontilla sijaitseva tilapäinen rakennus, jossa toimii kahvila, halutaan pysyttää paikallaan seuraavat viisi vuotta. Tontilla on myös varastokontti, joka sijaitsee kokonaan asemakaavan rakennusalan ulkopuolella. Kahvilalaajennus sijaitsee osittain rakennusalan ulkopuolella.

HAKIJAN SELVITYS

”Kahvilarakennus - poikkeamisluvan jatkaminen, kahvila ollut toiminnassa 13 vuotta. Hyvän asiakaskunnan ja työllistämisen vuoksi haemme poikkeamislupaa.” 

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN

MRL 176 § 1 momentin säädöksen mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Siitä poiketen tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan kauemmin kuin viisi vuotta.

Asemakaavassa on osoitettu kaksi rakennusalaa. Siitä poiketen kahvilalaajennus sijoittuu osittain rakennusalan ulkopuolelle ja kontti sijoittuu kokonaan rakennusalan ulkopuolelle.

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontti 1105-7 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-11). Tontin pinta-ala on 2 907 m2 ja tonttitehokkuus 0,40, mikä vastaa 1 163 k-m2:n rakennusoikeutta. Tontilla on olemassa olevien rakennusten ja kontin kanssa käytetty kerrosalaa yhteensä 543 m2. Rakennusoikeutta on jäljellä 620 k-m2.

Tontilla sijaitsevan kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennuksen yhteyteen on vuonna 2008 rakennettu kahvilalaajennus, jolle on myönnetty rakennuslupa tilapäisen rakennuksen rakentamiseksi enintään viideksi vuodeksi. Lupaa on jatkettu vuonna 2013 viiden vuoden määräaikaisella poikkeamisluvalla. Vuonna 2018 kahvilalle myönnettiin uusi viiden vuoden määräaikainen poikkeamislupa, mutta hakija ei hakenut rakennuslupaa poikkeamisluvan voimassaoloaikana. Kahvilan toimintaa halutaan edelleen jatkaa. Tontin tai sen lähialueen asemakaavalliset olosuhteet eivät ole muuttuneet, joten viiden vuoden määräaikainen lupa on mahdollinen.

Tontin koillisosassa olevan rakennuksen edessä on myös varastokontti, jolle ei ole haettu rakennuslupaa. Sen lupa-asia hoidetaan kuntoon kahvilan rakennusluvan yhteydessä.

Kahvilalaajennuksen ja varastokontin rakennusalan ylityksillä ei ole haitallisia vaikutuksia naapuritonttien käyttöön. Kontti sijaitsee alle kahdeksan metrin etäisyydellä rakennuksesta. Kontti sijaitsee paloturvallisuuden kannalta liian lähellä rakennuksen seinää, joten rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa, että palomääräykset kontin osalta täyttyvät.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennusalasta ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa junarataan, idässä asuintonttiin, etelässä Pispalan valtatiehen ja lännessä asuintonttiin. Lähialueelle on aiemmin haettu kaksi poikkeamislupaa, joista molemmat on hyväksytty. 

Asemakaava: Asemakaavassa tontti 1105-7 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-11). Tontin pinta-ala on 2 907 m2 ja tonttitehokkuus 0,40, mikä vastaa 1 163 k-m2:n rakennusoikeutta. Tontilla on kaksi rakennusalaa.

Asemapiirustus: Kahvilalaajennus sijaitsee Pispalan valtatien varressa olevan rakennuksen itäpääsyssä. Kontti sijaitsee radan varressa sijaitsevan rakennuksen edessä.

Suunnitelmat: Julkisivu- ja pohjakuvassa on esitetty kahvilalaajennus, joka on ulkomitoiltaan 6,5x8,85 m. Kahvilan ulkopuolella on terassi. Laajennus on harjakattoinen ja julkisivuväri on harmaa. Kontti on 2,5x6 m suuruinen. Julkisivumateriaali on sininen poimulevy.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu Tietosuojalaki 29 §:n perusteella.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-201-1105-7 lupa saada poiketa viiden vuoden määräajaksi rakennusalasta ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Epilän kaupunginosassa, osoitteessa Pispalan valtatie 114.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere