§ 32 Poikkeamishakemus tontille Rantakylänraitti 1, Santalahti, asuinkerrostalon rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5796/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

30.11.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan 9-kerroksinen asuinkerrostalo sekä pysäköintilaitos. Pysäköintilaitos liittyy korttelin olemassa olevaan pysäköintihalliin. Asuntoja rakennetaan 40 kpl.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Käyttötarkoitus

Asemakaavassa liiketilaksi määritelty rakennusoikeuden osuus L 100 k-m2 on esitetty rakennettavaksi asuinkerrosalana. Autopaikkoja osoitetaan maanalaiseen tilaan kohdalle, jolle ei ole kaavassa erikseen määritelty tätä käyttötarkoitusta.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusoikeus

Asemakaavassa liiketilaksi määritelty rakennusoikeuden osuus L 100 k-m2 on esitetty rakennettavaksi asuinkerrosalana, jolloin asuintiloille osoitettu rakennusoikeus ylittyy. Tontin kokonaisrakennusoikeus ei ylity.

POIKKEAMINEN 3: Autopaikkamääräys

Asemakaavan autopaikkamääräyksen mukaan tontille tulee rakentaa yhteensä 18 autopaikkaa. Autopaikoista jätetään rakentamatta 3 kpl.

POIKKEAMINEN 4: Rakennusala

Asuinkerrostalo ylittää asemakaavaan merkityn rakennusalan vähäisesti pohjoisessa ja idässä. Autohallin poistumisportaan katos ylittää rakennusalan rajan koillisessa. Maanalainen pysäköintihalli sijoittuu osin rakennusalan ulkopuolelle.

POIKKEAMINEN 5: Rakennusjärjestys 

Eteläjulkisivun parvekelinja ylittää tontin rajan rakennusjärjestyksen 13 §:ssä sallitun 1,2 m sijaan n. 1,4 m. 

POIKKEAMINEN 6: Parvekkeiden toteutustapa

Pihatasolla parvekkeiden alaosat toteutetaan seinäpielin. 

POIKKEAMINEN 7: Jätehuollon järjestäminen

Jätehuolto toteutetaan syväkeräysjärjestelmällä jätehuoneiden sijaan. 

ASEMAKAAVOITUS:

Rantakylänraitti 1 sijaitsee Santalahden länsiosassa, rajautuen pohjoisessa ja lännessä asuinkerrostalotonttiin, idässä Santalahdenaukioon ja etelässä Uranraittiin. Tontille sijoittuu myös Santalahdesta radan yli Ylä-Pispalaan johtavan sillan porrashuone.

Asemakaavan mukaan liiketilojen osuus kerrosalasta olisi 100 k-m2. Liiketilaksi määritelty rakennusoikeuden osuus 100 k-m2 on nyt esitetty rakennettavaksi asuinkerrosalana. Kohde rakennutetaan ARA-kohteena. Rakennuttajan yleishyödyllisenä tavoitteena on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen. Tontinvarauspäätöksen mukaan vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa, joten liiketilan rakennusoikeus käytetään asuntojen rakentamiseen. Vaikka asuintiloille osoitettu rakennusoikeus ylittyy, tontin kokonaisrakennusoikeus ei ylity eikä rakennusoikeudesta poikkeaminen siten lisää rakentamisen määrää tontilla.

Asemakaavan autopaikkamääräyksen 1 ap/125 k-m2 mukaan tontille tulee rakentaa yhteensä 21 autopaikkaa. Tontille toteutetaan autopaikkoja 18 kpl, joten autopaikoista jätetään rakentamatta 3 kpl. Tampereen yhdyskuntalautakunnan (YLA 29.1.2019, § 27) hyväksymän pysäköintipolitiikan mukaan ARA-vuokratuotantokohteissa, jotka sijaitsevat tehokkaalla joukkoliikennevyöhykkeellä alle 3 km kaupungin keskustasta ja alle 400 m raitiotiepysäkiltä, voidaan käyttää mitoitusta 1 ap/180 k-m2. Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.10.2020 tehnyt raitiotien 2-vaiheen rakentamispäätöksen. Raitiotien 2-vaiheen alustavan suunnitelman mukaan lähin raitiotiepysäkki sijaitsee n. 100 m päässä tontista koilliseen.  Koska kyseessä on ARA-kohde, pysäköintipolitiikan mitoitusta voidaan käyttää myös poikkeamisluvan perusteena. 

Autopaikkoja sijoitetaan Santalahdenaukion ja Rantakylänraitin alle maanalaiseen tilaan kohdalle, jolle ei asemakaavassa ole erikseen määritelty tätä käyttötarkoitusta eikä rakennusalaa. Autopaikkojen sijoittaminen esitetyllä tavalla mahdollistaa pysäköintilaitoksen muodostamisen toimivaksi kokonaisuudeksi korttelin jo olemassa olevan pysäköintihallin kanssa. Autopaikkojen sijoittaminen esitetyllä tavalla ei aiheuta haittaa naapuritonttien tai yleisten alueiden käytölle.

Rakennusala ylittyy asuinkerrostalon osalta pohjoisessa n. 0,2 m ja idässä n. 1,5 m. Autohallin poistumisportaan katos ylittää rakennusalan rajan. Vähäisillä rakennusalan ylityksillä mahdollistetaan rakennuksen sovittaminen rinteeseen sekä julkisivulinjan sovittaminen julkiselle kululle varatun porrashuoneen seinälinjaan. Poistumisportaan katos sopii kokonaisuuteen ja luo osaltaan kaavan hengen mukaista pienimittakaavaisuutta jalankulkuympäristöön. Rakennusalasta poikkeamiset eivät aiheuta haittaa naapurikiinteistöjen käytölle.

Eteläjulkisivun parvekelinja ylittää tontin rajan rakennusjärjestyksen 13 §:ssä sallitun 1, 2 m sijaan n. 1,4 m. 

Esteettömät lasitetut parvekkeet muodostavat asuntokohtaisen ulkotilan ja mahdollistavat asunnon tuulettamisen hiljaiseen suuntaan. Rakennusrungosta ulkonevina parvekkeet mahdollistavat sivusuuntaisia näkymiä rinnemaastossa.

Asemakaavan yleismääräyksessä todetaan, että pihatasolla parvekkeiden alaosat tulee toteuttaa oleskelualueina ilman seinäpieliä. Suunnitelman mukaan pihatasolla parvekkeiden alaosat toteutetaan seinäpielin. Tässä tapauksessa seinäpielet rajaavat asuntoterasseja, mutta eivät vähennä oleskelualuetta.

Rakentamistapaohjeen mukaan jätehuolto tulee toteuttaa jätehuoneissa. Suunnitelman mukaan jätehuolto esitetään toteutettavaksi syväjätekeräysjärjestelmällä, koska sen katsotaan olevan tehokas ja toimiva jätekeräysjärjestelmä. Lisäksi syväjätekeräysjärjestelmä vapauttaa rakennuksen ensimmäisen kerroksen tiloja muita yhteisiä tiloja varten.

Edellä mainittujen poikkeamisien lisäksi hankkeessa poiketaan rakentamismääräyskokoelmasta: Asuinkerrostalo suunnitellaan paloteknisesti kuten enintään 28 m korkeat rakennukset vähäisestä n. 0,5 m ylityksestä huolimatta ja porrastorni suunnitellaan paloteknisesti kuten enintään 28 m korkeat rakennukset, vaikka se on korkeudeltaan n. 32,5 m. Rakentamismääräyskokoelmasta poikkeaminen kuuluu rakennusvalvonnan toimivaltaan.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta, autopaikkamääräyksestä, rakennusalasta, rakennusjärjestyksestä, parvekkeiden toteutustavasta ja jätehuollon järjestämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Rantakylänraitti 1 sijaitsee Santalahden länsiosassa, rajautuen pohjoisessa ja lännessä asuinkerrostalotonttiin, idässä Santalahdenaukioon ja etelässä Uranraittiin. Lähialueelle on aiemmin haettu 17 poikkeamislupaa, joista 15 kpl on hyväksytty ja 2 kpl on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on asuintiloille 2 600 k-m2 ja liiketiloille 100 k-m2.  Vesikaton ylin korkeusasema vaihtelee välillä +122,0- +131,0. Autopaikat on sijoitettava pihakannen alaisiin pysäköintilaitoksiin tai pysäköintirakennuksiin. Korttelialueelle saadaan rakentaa maanalaisia pysäköintitiloja rakennusoikeuden estämättä. 125 asuin- ja liiketilan kerrosalaneliömetriä kohden tulee osoittaa yksi autopaikka. Lähes koko tontti on osoitettu rakennusalaksi. 

Asemapiirustus: Tontin eteläkulmassa on yhdeksänkerroksinen rakennusmassa, jonka koillis- ja luoteispuolella on kuusikerroksiset osuudet. Tontin pohjoiskulmassa on rakentamaton alue, johon on sijoitettu ulko-oleskelualue sekä jätehuolto. Kulku pysäköintihalliin tapahtuu tontin koilliskulmasta, Santalahdenaukion puolelta. Uudisrakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 2598 k-m². Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä 102 k-m2.

Hakijan selvitys poikkeuksista: Poikkeukset on esitetty asemapiirroksessa.

Havainnekuva: Liitteessä on esitetty rakennus Santalahdenaukiolta päin katsottuna.

Julkisivupiirustukset: Asuinrakennuksen julkisivumateriaalit ovat hienopesty valkobetoni, pesty väribetoni (musta), punaruskea ja musta tiili sekä punaruskea maalattu betoni. Porrashuoneen ja sillan julkisivumateriaalit ovat kirjava punainen tiili sekä punainen julkisivulevy. Toinen julkisivupiirustuksista on mustavalkoinen ja toisessa on esitetty väritetyt julkisivut.

Leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva, jossa on näytetty autohalli sekä asuinrakennuksen maanpäälliset kerrokset.  Huonekorkeus on 2,59 metriä. 

Pohjapiirustukset: Liitteissä on esitetty pysäköintihallin, asuinkerrosten sekä vasikaton pohjapiirustukset.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot. Hakijana on A-Kruunu Oy. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-221-1242-2 lupa saada poiketa käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta, autopaikkamääräyksestä, rakennusalasta, rakennusjärjestyksestä, parvekkeiden toteutustavasta ja jätehuollon järjestämisestä asuinkerrostalon ja pysäköintilaitoksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Santalahden kaupunginosassa, osoitteessa Rantakylänraitti 1, sillä ehdolla,

että mahdollisesti tarvittavat melun- ja tärinäntorjuntarakenteet tehdään rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto Väylävirastolta, joka toteaa, että kohde sijaitsee Tampere-Seinäjoki rataosan raiteesta noin 70 metrin päässä. Mahdollisesti tarvittavat melun- ja tärinäntorjuntarakenteet on tehtävä rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella.

Allekirjoitus

vs asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere