§ 16 Poikkeamishakemus tontille Rautalepänkatu 2, Vuores, asuinkerrostalon rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3999/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.8.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Vuoreksen kaupunginosaan kortteliin 7702 tontille 1 osoitteeseen Rautalepänkatu 2 rakennetaan kaksi nelikerroksista vuokrataloa yht. 4000 k-m2. Tontti sijaitsee rinteessä, korkeuseroa on 9 m.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut naapurit, joilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Autopaikkavaatimus

Asemakaavamääräys koskien vuokratalojen autopaikkoja on 1 ap / 120 asuinkerrosalaneliömetriä kohden. Kaavan mukaan kohteessa tulisi olla 34 (33,3) autopaikkaa. Hankesuunnitelmassa autopaikkoja on osoitettu 8 vähemmän kuin asemakaava vaatii.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusala

Rakennuksen A läntisen julkisivun puoleinen ulkoportaikko ylittää rakennusalaa paikoin enintään 1,2 m.

Asemakaavoitus:

Poikkeaminen 1:

Kaava mahdollistaa maanalaisen autopaikoituksen. Hankesuunnitelmassa talon A maanalaiseen osaan rakennetaan autohalli 14:lle autolle ja piha-alueelle on osoitettu 12 autopaikkaa, mikä on 8 vähemmän kuin asemakaavamääräys edellyttää. Hakemuksessa vedotaan Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan linjaukseen (päivitetty 29.1.2019). Linjausta laadittaessa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei pysäköinnin toteutusvaatimus muodostuisi esteeksi esim. monimuotoisen rakennuskannan kehittämiselle. Päivitetyn linjauksen mukaan autopaikkavelvoitetta voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohden, siten kohteeseen hankittavat kaksi yhteiskäyttöautoa vähentäisivät pysäköintipaikkatarvetta yhteensä 10 autopaikka. Linjauksen mukaisesti mitoitusohjeen pysäköintipaikkamäärä lasketaan asemakaavaan merkitystä pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeudesta ja Hakijaa on pyydetty osoittamaan yhteiskäyttöauton pysäköintipaikat piha-alueella, joten autopaikkojen vähennys on nyt yhteensä 8 paikkaa kaavamääräyksen vaatimuksesta poiketen. 

MAL-sopimuksen mukaisessa asuinrakentamisessa poikkeaminen vaaditusta pysäköintimääräyksestä on puollettavissa erityisesti vuokratalokohteissa. Lisäksi tontti sijaitsee hyvin jyrkässä rinteessä, jolloin autopaikkamäärän vähentäminen yhteiskäyttöautojen avulla helpottaa myös tilan suunnittelua ja jättää enemmän pihatilaa sekä vähentää pengerrystarvetta ja tukirakenteita. Siten autopaikoituksesta poikkeamisen voidaan katsoa olevan tässä yhteydessä myös ympäristön etu sekä viihtyisämmän oleskelu- ja leikkialueen kannalta hyvä ratkaisu. 

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa yhteiskäyttöjärjestelmään liittyvät vaatimukset em. pysäköintipolitiikan linjauksen mukaisesti toteutetuiksi ja sovituiksi. Siten poikkeamista puolletaan.

Poikkeaminen 2:

Rakennusalan poikkeama talon A ulkoportaikossa on vähäinen eikä sillä katsota olevan haittaa ympäristölle, naapureille tai pelastustoiminnalle, mikä on edellytys myös Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 14 §:ssä vastaavan poikkeamisen (1,2 m) hyväksymiselle. Poikkeamista puolletaan.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen autopaikkavaatimuksesta ja rakennusalueen rajasta esitettyjen erityisten syiden perusteella ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

Poikkeamisten myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti. Tontti rajautuu pohjoisessa Tervaslammenpuistoon, luoteessa Rautalepänkatuun, kaakossa Honkakuusenkatuun ja lounaassa Tervaskatuun. Lähialueelle ei ole aiemmin haettu poikkeamislupia.

Asemakaava: Kohde sijaitsee asemakaavan korttelissa 7702, jonka pääkäyttötarkoitus on asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on 4000 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on neljä. Rakennusala on osoitettu lähes koko tontin alueelle ja sen maanalaiseen osaan sallitaan pysäköintitilojen rakentaminen. Tontin pohjoisrajalle on osoitettu viiden metrin vyöhyke istutettavaksi alueenosaksi. Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai –säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden., -altaiden tai –säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Tonttia koskeva yleismääräys, josta poiketaan: vuokra-asuntorakentamisen kohteessa tulee osoittaa 1 autopaikka 120 kerrosalaneliömetriä kohden.

Asemapiirustus: Tontin koko rakennusoikeus on käytetty. Tontin etelä ja länsirajalle on esitetty kaksi erillistä, nelikerroksista, kellarillista asuinkerrostaloa kooltaan 1660 k-m2 ja 2340 k-m2, yhteensä 4000 k-m2. Talo A sijaitsee tontin etelärajalla ja talo B tontin länsirajalla. Ajoyhteys on järjestetty tontin pohjoisreunasta Rautalepänkadun kautta ja tontin etelärajalta Honkakuusenkadun kautta, lisäksi rakennetaan yksi kevyenliikenteen/pelastustieliittymä itäiseltä Tervaskadulta A-talon pihaan. Autopaikkoja rakennetaan vaaditun 34 sijaan yhteensä 26 kpl, joista kaksi paikkaa on nimetty yhteiskäyttöautoille (poikkeaminen 1): Rautalepänkadun tonttiliittymän päässä on 5 autopaikkaa, joista yhteiskäyttöautolle on varattu yksi paikka ja Honkakuusenkadun puoleisen liittymän päässä sijaitsee 7 autopaikkaa, joista yhteiskäyttöautolle on varattu yksi paikka. Honkakuusenkadun tonttiliittymästä on sisäänajo myös rakennuksen A autohalliin, jossa on 14 autopaikkaa. Rakennusalueen ylitys (poikkeaminen 2): eteläisen asuinrakennuksen A ulkoporras ylittää osittain rakennusalueen rajan 1,2 metriä Tervaskadun suuntaisesti. Talon A ja katuosuuden väliin on osoitettu 0,6 m tukimuuri.

Asiakooste: kerrotaan tontin ja hankkeen perustiedot. Tontin pinta-ala on 4307 m2

Poikkeamishakemus: kerrotaan hankkeen ja hakijan tiedot, hakijana on Tampereen Vuokratalosäätiö sr

 

Päätös

Myönnetään tontilla 837-327-7702-1 lupa poiketa asemakaavan autopaikkavaatimuksesta ja rakennusalan ylityksestä hankkeen toteuttamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Vuoreksen kaupunginosassa, osoitteessa Rautalepänkatu 2 sillä ehdolla, 

että rakennuslupavaiheessa osoitetaan yhteiskäyttöautojärjestelmään liittyvät vaatimukset voimassa olevan pysäköintipolitiikan linjauksen mukaisesti toteutetuiksi ja sovituiksi.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere