§ 20 Poikkeamishakemus tontille Risukuja 6, Rahola, asuinrakennusken laajentaminen ja autokatoksen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3621/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

10.6.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 0407378042, etunimi.sukunimi@tampere.fi        

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla sijaitsevaa asuinrakennusta laajennetaan korottamalla sitä yhdellä kerroksella. Parvekkeen alla oleva ulkotila muutetaan lämpimäksi tilaksi. Lisäksi rakennetaan uusi autokatos, joka sijoittuu rakennusalan ulkopuolelle. Poiketaan kerrosluvusta, rakennusalasta ja rakennusoikeudesta.

Hakijan selvitys:
”Rakennetaan uusi vesikatto, jonka yhteydessä ulkoseiniä korotetaan puurakenteisina ja tehdään uusia huoneita 2. kerrokseen. 1. kerroksen parveke ja sen alla oleva ulkotila tehdään lämpimäksi sisätilaksi. Pihaan rakennetaan uusi autokatos betonielementtiseinin ja puurakenteisella harjakatolla. Katos käsitellään rakennelmana - pinta-ala on alle 40,0 neliömetriä. Vanhan kaavan mukainen kerrosala ylittyy omakotitaloon suunnitelluilla toimenpiteillä 14,0 neliömetriä eli 10,5%. Portaiden tekeminen 2.kerrosta varten olisi ollut hankalaa muualle, kuin kellariin johtavien portaiden yläpuolelle. Siitä johtuen ulkoseiniä piti korottaa siten, että portaiden yläpäähän tulisi riittävästi korkeutta. Poikkeuslupatyöryhmä totesi 4.4.2019 kokouksessaan, että poikkeamista kerrosluvusta voidaan puoltaa. Autokatos on tarkoitus rakentaa 1,5 m etäisyydelle naapurin rajasta. Katokseen ajo hankaloituisi, jos se sijoitettaisiin keskemmälle tonttia. Autokatokselle ei ollut sopivaa paikkaa varsinaisen rakennusalueen sisäpuolella, joten se sijoitettiin mahdollisimman lähelle tieliittymää.”

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeaminen 1: Rakennusoikeus
Asemakaavassa asuinrakennukselle osoitettu rakennusoikeus ylittyy.

 
Asemakaavoitus:
Tontin rakennusoikeus on 200 k-m2. Tämän lisäksi tontille saa rakentaa 30 k-m2 suuruisen talousrakennuksen. Asuinrakennuksen rakennusoikeus ylittyy 21 k-m2 (10,5 %), mutta tontin kokonaisrakennusoikeus ei ylity. Rakennusoikeuden ylitys ei tässä tapauksessa aiheuta massaltaan merkittävää rakentamista eikä se vaikuta haitallisesti naapuritonttien käyttöön.

Poikkeaminen 2: Rakennusala
Autokatos sijoittuu kokonaan rakennusalan ulkopuolelle.

 
Asemakaavoitus:
Asemakaavassa rakennusala on osoitettu tontin puoliväistä pohjoiseen päin. Autokatos sijoittuu tontin eteläosaan, kokonaan rakennusalan ulkopuolelle. Autokatoksen sijainti vastaa useammalla naapuritontilla olevaa autosuoja sijoitusta. Rakennusalan ylitys ei aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle tai täydennysrakentamiselle.

Poikkeaminen 3: Kerrosluku
Asemakaavassa tontin suurin sallittu kerrosluku on ½I. Kerrosluku ylittyy yhdellä kerroksella.

 
Asemakaavoitus:
Asuinrakennuksessa on nyt osittain maanpäällinen kellarikerros sekä yksi kokonainen kerros. Korotuksen myötä rakennukseen tulee kolmas kerros, jonka jälkeen rakennuksen korkeus vastaa itäpuolisen rivitaloyhtiön rakennuksen korkeutta. Poikkeaminen kerrosluvusta ei muodosta alueen rakennuskannasta merkittävästi poikkeavaa rakentamista.

Poikkeaminen rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja kerrosluvusta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätös

Myönnetään tontille 837-233-3068-6 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja kerrosluvusta asuinrakennuksen laajentamiseksi ja autokatoksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Raholan kaupunginosassa, osoitteessa Risukuja 6.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere