§ 36 Poikkeamishakemus tontille Sellukatu 11, Lielahti, konttien sijoittaminen tontille

Lataa  Kuuntele 

TRE:6801/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tontille sijoitetaan yhteensä yhdeksän varastokonttia. Poiketaan rakennuskiellosta.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 3.3.2022 asti.

ASEMAKAAVOITUS

Tontti sijaitsee Lielahden liike- ja työpaikka-alueella. Alue tulee lähitulevaisuudessa kehittymään voimakkaasti, joten konteille voidaan puoltaa vain viiden vuoden määräaikaista lupaa. Kontit toimivat nykyiselle rengasliiketoiminnalle rengasvarastoina. Turvallisuuden vuoksi renkaat säilytetään lukituissa konteissa, jotka toimivat tilapäisratkaisuna. Varastointi on voimassa olevan asemakaavan mukaista toimintaa. Poikkeaminen rakennuskiellosta viiden vuoden määräajaksi ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle. 

Tontin rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e= 0,50 mukaan 2 500 k-m2. Tontilla oleva rakennus on 1 225 k-m2 suuruinen. Konttien yhteenlaskettu kerrosala on 203 m2. Rakennusoikeutta jää jäljelle 1 072 k-m2.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun yritys voi käyttää kontteja viiden vuoden määräajan varastointiin.

LIITTEET

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Sellukatuun, kaakossa ja luoteessa teollisuustontteihin sekä lounaassa Enqvistinkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu 10 poikkeamislupaa, joista yhdeksän on hyväksytty ja yksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50. Rakennusoikeus on 2 500 k-m2.  

Asemapiirustus: Kontit sijoittuvat rakennuksen eteläpuolelle. Konttien yhteenlaskettu pinta-ala on 203 m2. 

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on kiinteistön omistaja. Poikkeamislupahakemus on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella.

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-263-2503-3 lupa saada poiketa rakennuskiellosta konttien sijoittamiseksi tontille hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lielahden kaupunginosassa, osoitteessa Sellukatu 11.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere