§ 23 Poikkeamishakemus tontille Sellukatu 21, Lielahti, rakennuskiellosta poikkeaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:157/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tontilla olevalle kontille haetaan lupaa saada poiketa rakennuskiellosta.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. 

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 3.3.2022 asti. 

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee Lielahden teollisuus- ja yritysalueella. Kontille on tarvetta siksi, että yrityksen huoltotoiminta vaatii välillä esim. kylmäkäynnistysten tutkimista, jolloin moottoripyörä tai mönkijä on saatava yöksi kylmään.  Paras sijoituspaikka tälle on lukittu kontti, sillä em. laitteet ovat muuten hankalia lukita varkauden estämiseksi. Kontin pinta-ala on 29,5 m2.

Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Kontti, jolle ollaan hakemassa lupaa, sijaitsee Sellukadun varressa, tontin länsiosassa, alle 0,5 metrin etäisyydellä rakennuksesta. Kontti sijaitsee paloturvallisuuden kannalta liian lähellä rakennuksen seinää, joten sen sijaintia tai palo-osastointia tulee tarkistaa palomääräykset täyttäväksi. Lopullinen sijainti ei saa aiheuttaa näkemäesteitä ajoneuvoliittymille.

Alue tulee lähitulevaisuudessa kehittymään voimakkaasti, joten kontille voidaan puoltaa vain viiden vuoden määräaikaista lupaa. Kontti toimii varastona, mikä on voimassa olevan asemakaavan mukaista toimintaa. Poikkeaminen rakennuskiellosta viiden vuoden määräajaksi ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle. 

Poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ei vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, sillä kontin säilyttäminen tontilla mahdollistaa jatkossakin huollettavien laitteiden turvallisen säilytyksen kylmäkäynnistyksen tutkimisen aikana.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa ja luoteessa Sellukatuun, kaakossa teollisuustonttiin ja lounaassa Enqvistinkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu kahdeksan poikkeamislupaa, joista seitsemän on hyväksytty ja yksi hylätty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50. Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus on 12 metriä. Rakennuksen saa rakentaa korttelinrajaan kiinni.

Asemapiirustus: Rakennus sijaitsee tontin keskellä ja kontti sijaitsee rakennuksen koillispuolella. Pysäköintipaikat sijoittuvat rakennuksen ympärille. Tontin rakennusoikeus on 1190 k-m2.  Kontin kanssa tontilla käytetty kerrosala on yhteensä n. 1030 m2. Rakennusoikeutta on jäljellä n. 160 k-m2

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on kiinteistön omistaja. Poikkeamislupahakemuksen verkkojulkisuutta on rajattu sen sisältämien henkilötietojen takia.

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-263-2502-1 lupa saada poiketa rakennuskiellosta hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lielahden kaupunginosassa, osoitteessa Sellukatu 21 sillä ehdolla,

että rakennuslupavaiheessa kontin sijaintia tai palo-osastointia tarkistetaan palomääräykset täyttäväksi, ja

että kontin sijainti ei aiheuta näkemäestettä ajoneuvoliittymiin.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

 

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto kiinteistötoimelta, jolla ei ole huomautettavaa määräajaksi myönnettävään lupaan.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere