§ 25 Poikkeamishakemus tontille Sellukatu 3, Lielahti, konttien sijoittaminen tontille

Lataa  Kuuntele 

TRE:3875/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

4.11.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta ja MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla jo olemassa olevalle kahdeksalle varastokontille haetaan lupaa saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusalasta. Rakennusoikeus ylittyy 196 k-m2 (9,5 %).

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 3.3.2022 asti.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusala

Suunnitelman mukaan kontit sijoittuvat osittain rakennusalan ulkopuolelle. 

POIKKEAMINEN 3: Rakennusoikeus

Aiempien rakennusoikeuden ylitysten kanssa tontin rakennusoikeus ylittyy 196 k-m2 (9,5 %).

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee Lielahden liike- ja työpaikka-alueella. Alue tulee lähitulevaisuudessa kehittymään voimakkaasti, joten konteille voidaan puoltaa vain viiden vuoden määräaikaista lupaa. Kontit toimivat nykyiselle rengasliiketoiminnalle rengasvarastoina. Turvallisuuden vuoksi renkaat säilytetään lukituissa konteissa, jotka toimivat tilapäisratkaisuna. Varastointi on voimassa olevan asemakaavan mukaista toimintaa. Poikkeaminen rakennuskiellosta viiden vuoden määräajaksi ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle. 

Kontit sijaitsevat osittain rakennusalan ulkopuolella. Sijainti osittain rakennusalan ulkopuolella ei aiheuta haittaa naapurikiinteistöjen käytölle. Kontit eivät saa aiheuttaa näkemähaittaa Sellukadun ja Energiankadun risteysalueella.

Tontin rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e= 0,50 mukaan 2 065 k-m2. Tontilla oleva rakennus on 2 143 k-m2 suuruinen. Konttien yhteenlaskettu kerrosala on 118 m2.Tontille aiemmin myönnetyn rakennusoikeuden vähäisen ylityksen kanssa tontin rakennusoikeus ylittyy yhteensä 196 k-m2 (9,5 %). Konttien osalta kyseessä on viiden vuoden tilapäinen rakennusoikeuden ylitys, mikä ei aiheuta alueelle merkittävää muutosta, sillä kontit ovat jo paikoillaan.

Kontit sijaitsevat myös aivan tontilla olevan rakennuksen seinän vieressä, mikä on paloturvallisuuden kannalta liian lyhyt etäisyys rakennuksesta. Rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa, että palomääräykset täyttyvät konttien osalta.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta, rakennusalasta ja rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun yritys voi käyttää kontteja viiden vuoden määräajan varastointiin.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Sellukatuun, kaakossa Energiankatuun, lounaassa Enqvistinkatuun sekä luoteessa teollisuus- ja varastorakennustonttiin. Lähialueelle on aiemmin haettu seitsemän poikkeamislupaa, jotka kaikki on hyväksytty. 

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50. Rakennusoikeus on 2 065 k-m2.  Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus on 12 metriä. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka liike-, toimisto- ja palvelutilojen 50 m2 kohti, teollisuus- ja yhdyskuntateknisen  huollon tila 1 autopaikka kolmea työntekijää kohti. 

Asemapiirustus: Kontit sijoittuvat rakennuksen koillispäätyyn. Konttien yhteenlaskettu pinta-ala on 118 m2

Poikkeamishakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot. Hakijana on kiinteistön omistaja. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu. Poikkeamislupahakemus on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella (henkilötunnus).

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi kiinteistölle 837-263-2503-6 lupa saada poiketa rakennuskiellosta, rakennusalasta ja rakennusoikeudesta hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lielahden kaupunginosassa, osoitteessa Sellukatu 3 sillä ehdolla,

että rakennuslupavaiheessa varmistetaan, että konttien palomääräykset konttien osalta täyttyvät, ja

että kontit eivät aiheuta näkemähaittaa Sellukadun ja Energiankadun risteysalueelle. 

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto kiinteistötoimelta, jolla ei ollut huomautettavaa määräajaksi myönnettävään lupaan.

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere