§ 19 Poikkeamishakemus tontille Sileesuonkatu 27, Kalkku, teollisuus- ja varastorakennuksen laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2609/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

28.4.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tontilla sijaitsevan teollisuus- ja varastorakennuksen osaan rakennetaan 22 k-m2 suuruinen varastoparvi. Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 3.3.2022 asti.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT

Vuokralaisella varastotilan tarve.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 3.3.2022 asti. Siitä poiketen varastoparvi halutaan toteuttaa ennen rakennuskiellon päättymistä.

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on 2 654 k-m2, josta laajennuksen jälkeen on käytetty yhteensä 1 022 k-m2. Rakennusoikeutta jää jäljelle 1 632 k-m2. Autopaikkavaatimus on 1 ap/100 m2. Käytetyn kerrosalan mukaan tontille tulisi toteuttaa yhteensä 11 autopaikkaa. Tontille on rakennettu autopaikkoja 18 kpl.

Varastoparven rakentaminen on asemakaavan mukainen toimenpide ja se sijoittuu olemassa olevaan rakennukseen, joten rakennushanke ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Laajentaminen tapahtuu olemassa olevan rakennuksen rungon sisällä, joten sillä ole vaikutuksia hulevesien määrään tontilla eikä sillä ole myöskään vaikutuksia naapuritonttien käyttöön. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu kaikissa ilmansuunnissa teollisuustontteihin. Lounaiskulmasta tontti rajautuu Sileesuonkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu 16 poikkeamislupaa, joista kaikki on hyväksytty.

Asemakaava: Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on 2 654 k-m2. Autopaikkavaatimus on 1 ap/100 m2

Asemapiirustus: Rakennus sijaitsee tontin pohjoisosassa. Parvilaajennus sijoittuu rakennuksen keskivaiheille. Laajennuksen jälkeen on käytetty yhteensä 1 022 k-m2. Rakennusoikeutta jää jäljelle 1 632 k-m2. Tontille on rakennettu autopaikkoja 18 kpl.

Leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva ja parven sijoittuminen hallin takaosaan.

Pohjapiirustus: Parvilaajennus sijoittuu hallin takaosaan.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-230-3540-44 lupa saada poiketa rakennuskiellosta teollisuus- ja varastorakennuksen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kalkun  kaupunginosassa, osoitteessa Sileesuonkatu 27.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere