§ 17 Poikkeamishakemus tontille Teivaalantie 2, Lintulampi, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3874/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Lielahden koulun totnilla sijaitsevalle tilapäiselle koulurakennukselle on myönnetty viiden vuoden määräaikainen rakennuslupa, joka menee umpeen syksyllä 2020. Alueella on jatkossakin tarve väistötilalle, eikä korvaavaa tilaa ole käytettävissä lähialueella. 

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennusala

Tilapäinen koulurakennus sijaitsee kokonaan asemakaavan rakennusalan ulkopuolella.

POIKKEAMINEN 2: Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen.

Tilapäinen rakennus saadaan pysyttää paikallaan enintään viisi vuotta.

Asemakaavoitus:

Tilapäinen koulurakennus sijaitsee tontin eteläkulmassa, jossa se rajaa koulupihaa Lielahdenkadusta ja Pahvitehtaankadusta. Rakennus sijaitsee kokonaan asemakaavan rakennusalan ulkopuolella. Nykyinen sijainti vie mahdollisimman vähän pihatilaa ja samalla muodostaa meluesteettä Lielahden kadun liikennemelua vastaan. Poikkeaminen rakennusalasta ei aiheuta haittaa välituntipihan, naapuritonttien tai viereisten katualueiden käytölle.

Tilapäinen rakennus saadaan pysyttää paikallaan enintään viisi vuotta ja myönnetty rakennuslupa menee umpeen syksyllä 2020. Tällä hetkellä tilapäinen rakennus toimii Lentävänniemen koulun oppilaiden väistötilana sen aikaa kuin omassa koulussa tehdään sisäilmasaneerausta. Alueella on jatkossakin tarve väistötilalle, eikä korvaavaa tilaa ole käytettävissä lähialueella. Tontilla on kaavan vaatimusten mukaisesti riittävästi autopaikkoja. Poikkeaminen tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ei lisää alueella jalankulkijoiden, pyöräilijöiden tai autoliikenteen määrää alueella nykyisestä. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennusalasta ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Peltovainionkatuun, kaakossa Lielahdenkatuun, lounaassa Teivaalantiehen sekä luoteessa Kisakujaan ja urheilukenttään. Lähialueelle ei ole aiemmin haettu poikkeamislupia.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Tontille sallitusta rakennusoikeudesta saadaan 10 % käyttää terveydenhuoltoa palvelevia tiloja ja lasten päiväkotitiloja varten. Tonttitehokkuus e= 0,40. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka opetustoimintaa palvelevien tilojen 300 m2 kohti, 1 autopaikka terveydenhuolto- ja päiväkotitilan 100 m2 kohti sekä 1 autopaikka asuintilan 95 m2 kohti. Tontille voidaan rakentaa enintään viisi asuinhuoneistoa huoltohenkilökuntaa varten. Tontille on osoitettu kaksi laajaa rakennusalaa koulurakennuksille sekä yksi pieni rakennusala talousrakennukselle. 

Asemapiirustus: Siirtokelpoinen koulurakennus sijaitsee tontin eteläkulmassa ja pääkoulu tontin koillisosassa. Kulkuyhteyksiä tontille on kaikilta sitä ympäröiviltä kaduilta. Tontin rakennusoikeus on 12 160 k-m2. Tilapäinen rakennus on pinta-alaltaan 731 k-m2. Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä 516 k-m2.

Julkisivut: Rakennus on yksikerroksinen, tasakattoinen moduuleista koottu rakennus, jonka pitkien sivujen seinät ovat valkoista ja harmaata kuitusementtilevyä ja päätyseinät ovat tummanharmaata profiilipeltiä. 

Leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva. Huonekorkeus on 2,7 metriä ja koko rakennuksen korkeus on 3,8 metriä.

Pohjapiirustus: Rakennuksessa on seitsemän luokkahuonetta, pienryhmätila, taukotila sekä useampia wc-tiloja. Rakennukseen on neljä sisäänkäyntiä, joista yhden yhteydessä on portaiden lisäksi myös luiska.

Poikkeamishakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Tampereen kaupunki.

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-268-2550-2 lupa saada poiketa rakennusalasta ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lintulammen kaupunginosassa, osoitteessa Teivaalantie 2.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere