§ 21 Poikkeamishakemus tontille Tekniikankatu 1, Hervanta, osittainen käyttötarkoituksen muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:4635/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

9.9.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta ja MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla sijaitsevan rakennuksen osaan tehdään sisätilamuutoksia ja tiloihin tuodaan toimintoja, jotka eivät ole asemakaavan mukaista. Osaan rakennusta tulee puolustusvoimien toimintaan, mm. kutsuntoihin liittyviä toimisto-, ym. tiloja. Lupaa haetaan määräajaksi. Tontilla on vireillä asemakaava.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 11.2.2022 asti.

POIKKEAMINEN 2: Käyttötarkoitus

Tontti on asemakaavassa osoitettu tutkimus- ja opetustoimintaa sekä terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Osaan rakennuksesta tulee puolustusvoimien toimitiloja.

Asemakaavoitus:

Tiloihin tuleva toiminta on pääosin asiakaspalvelua mikä ei merkittävästi poikkea voimassa olevan asemakaavan mahdollistamasta toiminnasta. Asiakaspalveluajat noudattavat pääosin normaaleja toimistoaikoja. Kiinteistö sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, joten paikka sopii esitettyyn toimintaan erittäin hyvin. Käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa jonkin verran muutoksia rakennuksen sisätiloissa.

Hervanta on voimakkaasti kehittyvää aluetta ja tontilla on vireillä asemakaava, joten tontin tulevaisuutta haluta vielä sitoa haettuun käyttötarkoitukseen, joten poikkeamista rakennuskiellosta ja käyttötarkoituksesta voidaan puoltaa kymmenen vuoden määräajaksi.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen kymmenen vuoden määräajaksi rakennuskiellosta ja käyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa Poliisikoulunkatuun, kaakossa metsäiseen alueeseen, lounaassa Tekniikankatuun ja luoteessa Hervannan valtaväylään. Lähialueelle on aiemmin myönnetty neljä poikkeamislupaa, joista yksi on tälle samalle kiinteistölle 2018 myönnetty lupa.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on tutkimus- ja opetustoimintaa sekä terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Tontilta tulee varata yksi autopaikka asuntoa ja muun kerrosalan 100 m2 kohti.  Tonttitehokkuus e= 0,60 ja sen mukainen rakennusoikeus on 19 500 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on neljä. Tontin suurin sallittu asuinhuoneistomäärä on kolme. Rakennusala on koko tontin suuruinen. 

Asemapiirustus: Rakennus sijoittuu melko keskelle tonttia sen puolivälistä kohti lounasta ja Hervannan valtaväylää. Tontille on useampia ajoneuvoliittymiä sekä Poliisikoulunkadulta että Tekniikankadulta. Muutosalue sijaitsee rakennuksen kaakkoissiiven nollakerroksessa ja ensimmäisessä kerroksessa.

Pohjapiirustus 0. ja 1. kerros: Nollakerroksessa on ainoastaan henkilökunnan tiloja. Ensimmäisessä kerroksessa etualalla sisäänkäynnin läheisyydessä ovat asiakaspalvelutilat ja loput tiloista on henkilökunnan tiloja.

 

Päätös

Myönnetään kymmenen vuoden määräajaksi tontille 837-65-7062-10 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja käyttötarkoituksesta hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Hervannan  kaupunginosassa, osoitteessa Tekniikankatu 1.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere