§ 38 Poikkeamishakemus tontille Tekniikankatu 8, Hervanta, konttien sijoittaminen tontille

Lataa  Kuuntele 

TRE:7419/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tampereen yliopiston alueelle rakennetaan tutkimustarkoitusta palveleva aidattu ulkoalue, johon sijoitetaan sääsuojattu dieselgeneraattori, kolme konttia sekä paikka tutkimusautolle. Tontti on asetettu rakennuskieltoon 11.2.2022 asti.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta, eikä naapureilla ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 11.2.2022 asti.

ASEMAKAAVOITUS:

Sähkötalon viereen tehdään aidattu alue (10,5x15,8 m), johon sijoitetaan Tampereen yliopiston Hybriditutkimusaseman vaatimat elementit. Kokonaisuuteen kuuluu sääsuojattu dieselgeneraattori, sille 2 m3 lisäpolttoainesäiliö, varastokontti voiteluaineille ja erikoispolttoaineille (talvikäyttö yms.), palo-osastoitu kontti kaasupulloille sekä tutkimus/toimistokontti. Aitauksen sisällä on tila kookkaalle tutkimusautolle. Lisäksi osoitetaan tilavaraus energiavarastolle (lithiumakusto).

Aita on 2,5 metriä korkea teräsverkkoaita. Alueen pinta asfaltoidaan ja hulevedet johdetaan Hervannan kampuksen omaan sadevesijärjestelmään. Rakennettavalta alueella suoritetaan louhintaa pinnantasauksen vaatimassa laajuudessa. 

Rakennuspaikan vieressä kulkevat kiinteistön 20 kV:n liittymiskaapelit. Kaapelit on käyty merkitsemässä maastoon sähkölaitoksen toimesta syksyllä 2020 jolloin todettiin, että ne eivät sijoitu rakennuspaikan alueelle.

Asemalla on melua tuottava dieselgeneraattori, joka on käytössä satunnaisesti ja vain päiväaikaan. Generaattorin aiheuttamasta melusta on laadittu meluselvitys, jossa oli otettu huomioon itäpuolella olevat asuinrakennukset sekä lähistöllä olevat opetus- ja toimistotilat. Melutasojen ohjearvot eivät ylity em. kohteissa. Selvityksessä ei kuitenkaan oltu huomioitu Tekniikankadun luoteispuolella vireillä olevaa asemakaavamuutosta, jossa kadun toiselle puolelle on suunniteltu asumista. Rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa, että melutasojen ohjearvot eivät ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tarvittaessa tulee ryhtyä meluntorjuntatoimiin melulähdettä mm. koteloimalla ja käyntiaikoja rajaamalla.

Rakennushanke liittyy oleellisesti yliopiston tutkimustoimintaa, on tilapäinen sekä koskee pientä aluetta. Hanke ei ole ristiriidassa alueen kehittämisen kanssa tai muodosta estettä alueen tulevalle kehittämiselle, joten poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta on puollettavissa.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Rakennuspaikka rajautuu pohjoisessa Tekniikankatuun, idässä asuinkerrostalotonttiin, etelässä Sähkötaloon ja lännessä pysäköintialueeseen. Lähialueelle on aiemmin haettu yhdeksän poikkeamislupaa, joista kahdeksan on hyväksytty ja yksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa korkeakoulutoimintoja palvelevia rakennuksia. 

Asemapiirustus: Rakennettava aitaus sijoittuu tontin pohjoisosaan, Tekniikankadun ja Sähkötalon väliselle alueelle. Aitauksen koko on 10,5x15,8 m.

Meluselvitys: Selvityksessä on esitetty dieselgeneraattorin aiheuttaman melun suuruus lähiympäristössä.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi tontille 837-65-7000-21 lupa saada poiketa rakennuskiellosta aitauksen ja konttien sijoittamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Hervannan kaupunginosassa, osoitteessa Tekniikankatu 8, sillä ehdolla,

että rakennuslupavaiheessa varmistetaan, etteivät melutasojen ohjearvot ylity lähimmissä  olemassa olevissa ja suunnitteilla olevissa häiriintyvissä kohteissa. Tarvittaessa tulee ryhtyä meluntorjuntatoimiin melulähdettä mm. koteloimalla ja käyntiaikoja rajaamalla.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere