§ 12 Poikkeamislupahakemus kiinteistöille 837-132-881-49 ja 837-132-9908-0, Vieritie 5, Kauppi, ajoneuvoliittymän rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5693/10.03.01/2018

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla 58 § säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja, jonka mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle.

Teiskontiellä, n. 250 m Lääkärinkadun risteyksestä länteen on tarve tehdä uusi joukkoliikennettä palveleva ajoneuvoliittymä Vierikadulle. Asemakaavassa kyseiseen kohtaan ei ole esitetty liittymää vaan siinä on suojaviheralue sekä istutettava alueen osa, jolla on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Hakijan selvitys: "Rakennetaan uusi joukkoliikennettä palveleva ajoyhteys Vieritieltä Teiskontielle. Väylä sijoittuu osittain asemakaavan mukaiselle suojaviheralueelle ja osittain istutettavalle alueen osalle. Lupa haetaan määräaikaisena 10 vuodeksi.

Suojaviheralueelle ja istutettavalle alueen osalle ei ole suunniteltuun kohtaan asemakaavassa osoitettu ajoneuvoliittymää. Istutettavalla alueen osalla on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla. Uutta joukkoliikenteelle varattua ajoyhteyttä tarvitaan jotta bussiliikennettä TAYS:n alueelle saadaan sujuvoitettua.

Suunnitelman toteuttaminen esitetyllä tavalla voi pitkällä aikavälillä parantaa liito-oravan kulkuyhteyttä Vieritien yli, mutta se heikentää Teiskontien ylittävän yhteyden nykytilaa, sekä pitkällä aikavälillä pienentää liito-oravan kulkuyhteyden kehittämiselle käytettävissä olevaa tilaa.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelulta. Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenneyksikkö ilmoitti, että heidän 2016 antamaansa lausuntoa voidaan käyttää myös tämän hakemuksen käsittelyssä.

Pirkanmaan ELY-keskus/liikenne 25.5.2016:
"Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne-ja infrastruktuurivastuualueella, valtatien 12 tienpitäjällä ei ole huomautettavaa poikkeusluvan myöntämisestä ko. liittymälle.”

Pirkanmaan ELY-keskus/luonto 2.10.2018:
”Toimenpidealueella on liito-oravan elinympäristö, jossa on tehty havaintoja lajista vuonna 2016 (Tampereen kaupungin aineisto). Todetussa liito-oravan elinympäristössä tulee tarkastaa esiintyykö siellä liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikoksi soveltuvia puita (kolopuita, kuusia joissa oravan tekemä risupesä tai puita joissa pönttö). Mikäli niitä esiintyy, tulee niiden sijainti osoittaa kartalla ja esittää ELY-keskukselle hankkeen
puustonpoistotarve 30 m etäisyydellä lisääntymis- ja levähdyspaikoista.

Liito-oravan elinympäristön kautta on osoitettu Tampereen kaupungin liito-orava-aineistossa liito-oravan kulkureitti pohjois-etelä-suuntaisesti sekä liito-oravan elinympäristöstä idän suuntaan. Hakemusta tulee täydentää tiedolla siitä, miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa liito-oravan kulkuyhteyksien säilymiseen.”

Asemakaavoituksen vastine:
Todetussa liito-oravan elinympäristössä on selvitetty esiintyykö siellä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoksi soveltuvia puita. Puuston sijainti on osoitettu kartalla. Hakemusta on täydennetty arviolla siitä, miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa liito-oravien kulkuyhteyksien säilymisen.

ELY-keskus on kommentoinut lisäselvitystä 19.11.2018 antamassaan kommentissa mm.:
”Selvityksen mukaan toimenpidealueella ei ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia puita. Suunnitelman toteuttaminen esitetyllä tavalla voi selvityksen mukaan pitkällä aikavälillä parantaa liito-oravan kulkuyhteyttä Vieritien yli, mutta se heikentää Teiskontien ylittävän yhteyden nykytilaa ja pitkällä aikavälillä pienentää liito-oravan kulkuyhteyden kehittämiselle käytettävissä olevaa tilaa.

ELY-keskus katsoo, että uuden joukkoliikennettä palvelevan ajoneuvoliittymän rakentaminen esitetyn suunnitelman mukaisesti ei saadun selvityksen mukaisesti hävitä tai heikennä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, mikäli liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamiseksi istutetaan kulkuyhteyspuustoksi soveltuvia puita puuttomille kohdille vahvistamaan kulkuyhteyksiä etelä-pohjoissuuntaisesti ja länsi-itäsuuntaisesti. Lisäksi erityishuomiota tulee kiinnittää Teiskontien yli suuntautuvan liito-oravan kulkuyhteyden vahvistamiseen. Liito-oravan kulkuyhteyksien turvaaminen tulee huomioida myös kiinteistön 837-132-881-41 itäpuoleisella kiinteistöllä. Asemakaavamääräys edellyttää myös puuistutusten tekoa täydentämään olemassa olevaa puustoa. Puuistutukset tulee tehdä mahdollisimman pian. Rakentamistoimista tai puuistutuksista ei saa aiheutua haittaa alueella säilytettävälle puustolle.”

Asemakaavoituksen vastine:
Poikkeamislupapäätöksen ehdoksi annetaan liito-oravan liikkumiselle tärkeän puuston istuttamista ja olemassa olevan puuston säilymistä koskevia ehtoja.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu:
”Hakemuksessa esitetyssä suunnitelmassa (päivätty 19.4.2018) alueelle esitetään istutettavaksi 10 suurikokoista koivua. Puut istutetaan Vieritien suuntaisesti. Kolme koivua istutetaan Sädetien risteyksen läheisyyteen ja seitsemän Niveltien risteyksen ja pysäkin pohjoisreunan väliin. Uuden liittymän kohdalta ollaan kaatamassa ainakin 15 suurikokoista puuta, joista suuri osa on merkitty viheryleissuunnitelmassa säilytettäväksi. Puista kahdeksan on hyvin lähellä Teiskontien reunaa ja siten liito-oravan kulkuyhteyden Teiskontien ylittävän osuuden kannalta merkittäviä. Esitetyt istutukset eivät riittävästi kompensoi kaavasta poikkeamisen aiheuttamaa haittaa liito-oravayhteyden kehittymiselle.

Suunnitelman toteuttaminen esitetyllä tavalla voi pitkällä aikavälillä parantaa liito-oravan kulkuyhteyttä Vieritien yli, mutta se heikentää Teiskontien ylittävän yhteyden nykytilaa, sekä pitkällä aikavälillä pienentää liito-oravan kulkuyhteyden kehittämiselle käytettävissä olevaa tilaa.

Ympäristönsuojeluyksikön näkemyksen mukaan suunnitelman toteuttaminen voi heikentää liito-oravan kulkuyhteyksiä ja olla siten luonnonsuojelulain vastainen. Kulkuyhteyksien riittävyys tulee varmistaa pyytämällä lausunto toimivaltaiselta viranomaiselta, Pirkanmaan ELY-keskukselta.”

Asemakaavoituksen vastine:
Todetussa liito-oravan elinympäristössä on selvitetty esiintyykö siellä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoksi soveltuvia puita. Pirkanmaan ELY-keskus on 19.11.2018 antamassaan kommentissa kuitannut lisäselvityksen ja todennut mm.: ”ELY-keskus katsoo, että uuden joukkoliikennettä palvelevan ajoneuvoliittymän rakentaminen esitetyn suunnitelman mukaisesti ei saadun selvityksen mukaisesti hävitä tai heikennä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, mikäli liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamiseksi istutetaan kulkuyhteyspuustoksi soveltuvia puita puuttomille kohdille vahvistamaan kulkuyhteyksiä etelä-pohjoissuuntaisesti ja länsi-itäsuuntaisesti.”

Poikkeamiset: Istutettava alueen osa, pääkäyttötarkoitus ja se, että asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle
Asemakaavassa kiinteistön 9908-0 osa on osoitettu suojaviheralueeksi ja tontin 881-49 osa on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi, jolla on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Asemakaavoitus:
Uuden joukkoliikennettä palvelevan ajoneuvoliittymän rakentaminen poikkeaa asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta. Pääkäyttötarkoituksesta poikkeaminen on perusteltua joukkoliikenteen sujuvoittamisella TAYS:n alueella.

Suunnitellusta ajoneuvoliittymästä itään, Teiskontien pohjoispuolella on vuoden 2016 tehdyn liito-oravaselvityksen mukaan liito-oravan mahdollinen kulkuyhteys. Ajoneuvoliittymän rakentamisen tieltä joudutaan kaatamaan joitakin puita, mikä osaltaan heikentää liito-oravien kulkumahdollisuuksia alueella. Suunnitelman toteuttaminen esitetyllä tavalla voi pitkällä aikavälillä parantaa liito-oravan kulkuyhteyttä Vieritien yli, mutta se heikentää Teiskontien ylittävän yhteyden nykytilaa, sekä pitkällä aikavälillä pienentää liito-oravan kulkuyhteyden kehittämiselle käytettävissä olevaa tilaa.

Ennen puiden kaatamista järjestetään katselmointi, jossa määritellään säilytettävät puut ja rajataan työalue. Säilytettävät puut merkitään nauhoin maastoon ennen töiden aloittamista ja työalue rajataan selkeästi aidoin.
Työn aikana on huolehdittava, että työmaa ei heikennä säilytettävien puiden kasvuolosuhteita. Työn valmistuttua alueelle istutetaan isoja kuusen- ja lehtipuun taimia noin viiden metrin välein erikseen laadittavan, ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Istutettava puusto osaltaan tukee tulevaisuudessa liito-oravien kulkumahdollisuuksia.

Poikkeamislupaa haetaan 10 vuoden määräajaksi. Ottaen huomioon alueen tulevan kehittymisen, määräaikainen poikkeamislupa on puollettavissa.

Poikkeaminen istutettavasta alueen osasta, asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta ja siitä, että asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle, ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätös

Myönnetään kymmenen vuoden määräajaksi tonteille 837-132-881-49 ja 837-132-9908-0 lupa saada poiketa istutettavasta alueen osasta, asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta ja siitä, että asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle ajoneuvoliittymän rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kaupin  kaupunginosassa, osoitteessa Vieritie 5 sillä ehdolla,

että ennen puiden kaatamista järjestetään katselmointi, jossa määritellään säilytettävät puut ja rajataan työalue,

että säilytettävät puut merkitään nauhoin maastoon ennen töiden aloittamista ja työalue rajataan selkeästi aidoin,

että huolehditaan, että työmaa ei heikennä säilytettävien puiden kasvuolosuhteita,

että työn valmistuttua alueelle istutetaan isoja kuusen- ja lehtipuun taimia noin viiden metrin välein erikseen laadittavan, ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti,

että istutetaan kulkuyhteyspuustoksi soveltuvia puita puuttomille kohdille vahvistamaan kulkuyhteyksiä etelä-pohjoissuuntaisesti ja länsi-itäsuuntaisesti,

että huomioidaan liito-oravan kulkuyhteyksien turvaaminen myös kiinteistöjen 837-132-881-49 ja 837-132-9908-0 itäpuoleisella kiinteistöllä,

että rakentamistoimista tai puuistutuksista ei aiheudu haittaa alueella säilytettävälle puustolle.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa lupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere

Liitteet