§ 18 Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Kuntokatu 2, Kauppi, ajoneuvoyhteyden rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2969/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

28.5.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 0407378042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla rakennuskiellosta, MRL 58 § asemakaavan käyttötarkoituksesta sekä MRL 81 §:n tonttijaon oikeusvaikutuksista.

Kiinteistöjen läpi rakennetaan ajoneuvoväylä, jota pitkin hälytysajossa olevat ambulanssit kuljettavat potilaita sydänsairaalaan n. 12 kertaa vuorokaudessa. Alueelle ei ole asemakaavassa osoitettu ajoneuvoväylää.

Hakijan selvitys:
”Poikkeaminen alueen käyttötarkoituksesta: asemakaavassa alueelle on osoitettu viheralueen läpi kulkeva kevyenliikenteenväylä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tarvitsee kyseisen alueen läpi hälytysajossa olevalle ambulanssille kulkureitin noin kaksitoista kertaa vuorokaudessa potilaiden viemiseksi sydänsairaalaan.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeaminen: Käyttötarkoitus
Asemakaavassa kiinteistöille ei ole osoitettu ajoneuvoväylän sijoitusta.
 
Asemakaavoitus:
Kiinteistöillä ajoneuvoväylän tienoille on osoitettu puistoa ja ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Suunnitelman mukaan ambulansseille osoitettu kulureitti tulee Kuntokadulta kohti TAYS:n päärakennusta, puiston läpi. Teiskontien kevyenliikenteenväylältä sairaalalle tuleva kävelyreitti risteää ajoväylän kanssa. Risteävään kohtaan rakennetaan suojatie. Kuntokadulta, ajoväylän vieressä tuleva jalankulkuväylä on erotettu ajoneuvoväylästä graniittinupukivistä tehdyllä vyöhykkeellä. Ambulanssit kulkevat ko. kohdasta n. 12 kertaa vuorokaudessa. Osa ajokerroista sijoittuu aikaan, jolloin alueella ei ole paljoa muita liikkujia, joten mahdollinen haitta, joka ajoneuvoväylästä aiheutuisi puiston käyttäjille, on melko vähäinen.

Poikkeaminen: Rakennuskielto ja tonttijaon oikeusvaikutukset
Sitovan tonttijaon mukaista tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten kiinteistö 837-132-9901-0 on asetettu rakennuskieltoon.

Asemakaavoitus:
Tontilla 132-9901-0 tullaan sitovan tonttijaon mukainen tontti merkitsemään kiinteistörekisteriin lähiaikoina Tampereen kaupungin toimesta, joten poikkeaminen rakennuskiellosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista ei aiheuta haittaa rekisterinpidolle.

Poikkeaminen käyttötarkoituksesta, rakennuskiellosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätös

Myönnetään kiinteistöille 837-132-9901-0, 837-132-9903 ja 837-132-881-49 lupa saada poiketa asemakaavan käyttötarkoituksesta sekä 837-132-9901-0 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista ajoneuvoväylän rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kaupin kaupunginosassa, osoitteessa Kuntokatu 2.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere