§ 30 Poikkeamislupahakemus tontille 837-263-2497-7,​ Harjuntausta 7,​ Drive-in ravintolarakennuksen laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2881/10.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

22.6.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-​Kaisa Anttila,​ puh. 041 730 4636,​ etunimi.sukunimi@tampere.f

Lisätietoja päätöksestä

Hallinnon harjoittelija Vertti Sahala, puh. 040 737 8042, vertti.sahala@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla

MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta ja 

MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakijana on Kiinteistö Oy Tampereen Harjuntausta 7. Tontille 2497-7 haetaan lupaa olemassa olevan ravintolarakennuksen laajentamiseksi varastotilojen uusimiseksi.

POIKKEAMINEN 1: Rakennusoikeuden määrä

Kaavassa sallittu kerrosala on käytetty. Koko tontilla rakennusoikeus ylittyisi 37 m2 (0,3%).

POIKKEAMINEN 2: Rakennusala

Rakentaminen poikkeaa asemakaavan rakennusalan määräyksestä. Ravintolarakennusta laajennetaan asemakaavassa pysäköintialueeksi rajatulle alueelle, jolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

POIKKEAMINEN 3: Rakennuskielto

Tontti Kohde sijaitsee rakennuskieltoon määrätyllä alueella.

HAKIJAN PERUSTELUT:

Lupaa haetaan huonokuntoisen varastotilan uusimiseen ja tarpeenmukaiseen ajanmukaistamiseen sekä elintarvikesäilytyksen hygieniavarmuuden vuoksi.”

KUULEMINEN: 

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

ASEMAKAAVOITUS:

Tontti 2497-7 sijaitsee Lielahden liike- ja palvelukeskittymässä. Tontti on  asemakaavassa nro 7140 (vahvistettu 5.8.1993) Liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (KTT-15) ja tontille osoitetulla rakennusalalla sijaitsee Lielahden K-Citymarket. Hakemuksen kohteena oleva Drive-in pikaruokaravintola on toiminut kyseisessä paikassa Citymarketin tontilla jo vuodesta 2000. Kohde on saanut ympäristölautakunnan 25.11.1999 myöntämällä poikkeamisluvalla rakennusoikeuden asemakaavassa merkitylle pysäköintialueelle (p-8), jolle ei ole kaavan mukaan rakennusoikeutta (rakennuslupa 99-0696-R). Tontti 7 on laajuudeltaan 3,3391 ha ja sen rakennusoikeus on 13356 k-m2, joka on tällä hetkellä kokonaan käytetty. Ravintola on kooltaan 106 k-m2 ja laajennusosa 37 m2. Hankkeen toteutuessa koko tontin rakennusoikeus ylittyisi 37 m2 (0,3 % kokonaisrakennusoikeudesta).

Nyt aiottu rakennuksen laajentaminen elintarvikealan vaatimusten mukaiseksi on ravintolan toiminnan kannalta merkittävää. Rakennusalan aiemmalla ylityksellä ei ole todettu haittavaikutuksia. Haettu rakennusalan ja -oikeuden ylitys on vähäinen eikä sillä ole rakennuksen kokonaisilmeen, ympäristön tai alueen muun käytön kannalta merkitystä. Naapurit eivät ole myöskään vastustaneet hanketta. Näin vähäisellä muutoksella ei ole myöskään rakennuskiellon suhteen merkitystä. Myönteisellä päätöksellä mahdollistetaan ravintolan toiminnan jatkuminen samassa paikassa.

Asemakaavayksikkö toteaa, että hakemuksen suunnitelmien pohjalta ja päätösesityksen mukaisesti toteutettuna poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä voidaan katsoa olevan positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, sillä luvan myöntämisellä mahdollistetaan yrityksen toiminnan jatkuminen samassa paikassa.

LIITTEET:

Liite Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne.

Liite Tontin 7 asemapiirustus: Koko tontin alkuperäisessä asemapiirroksessa on esitetty Citymarket ja parkkialue sekä Drive-in ravintolarakennus tontin pohjoisrajalla Harjuntaustan ajoväylän varrella ja suuntaisesti. 

Liite Asemakaava nro 7140: Kohde sijaitsee Liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (KTT-15) alueella, joka on kaavassa osoitettu pysäköintipaikaksi (p-8).  

Liite Kohteen asemapiirustus: Piirrokseen on merkitty laajennusosa rakennuksen luoteisnurkkaan harmaalla, muuta osaa ravintolasta ei muuteta. Ajo kohteeseen tapahtuu rakennuksen itäreunan puolelta Harjuntaustan ajoväylältä.

Liite Pohjapiirustus: Kuvassa laajennusosa on oikealla alakulmassa. Laajennusosaan on suunniteltu pakastin, kylmiö ja puolilämmin kuivavarasto.

Liite Julkisivut länteen ja pohjoiseen: Rakennus on tasakattoinen. Kuvassa on osoitettu julkisivut ja niiden materiaalit. Laajennuksen ovi avautuu länteen. Pohjoinen julkisivu rajautuu katualueeseen (Harjuntausta). Pääjulkisivumateriaalit on harmaa, alumiininen aaltopelti. 

Liite Leikkauskuva A-A: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva ja rakennetyypit. 

Liite Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Kiinteistö Oy Tampereen Harjuntausta 7. Poikkeamislupahakemus on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella (henkilötunnus).

Päätös

Myönnetään tontilla 837-263-2497-7, Harjuntausta 7, lupa saada poiketa asemakaavasta hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lielahden kaupunginosassa, osoitteessa Harjuntausta 7.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere