§ 15 Poikkeamislupahakemus tontille Arvo Ylpönkatu 18, Kauppi, sairaalarakennuksen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2588/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

9.5.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Osin tontille 881-44 ja osin tontille 881-49 sijoittuva sairaalarakennus poikkeaa tontin 881-44 puolella asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta, rakennusalasta, ulokerakentamisen mahdollistavasta määräyksestä ja autopaikkamääräyksestä.

Tontin koillispuolella on liito-oravan elinpiiriksi todettu puistoalue, jonka liito-oravalle suotuisten olosuhteiden säilyminen jatkossakin tulee turvata. Sen takia Mirjam Nokelaisen puiston vastaisella tontinosalla uudisrakennuksen rakentaminen ja rakennuksen huolto tulee voida hoitaa kokonaisuudessaan tontin 881-44 puolelta.

Hakijan selvitys mm:
”Haetaan tontille suunniteltua aikuispsykiatrian sairaalarakennusta varten poikkeuslupaa kaavamääräyksistä. Kaavamääräyksestä KS-1 poiketaan siten, että se toteutetaan YSO-korttelialueen määräyksen mukaan. Pysäköinti lasketaan YSO- korttelinosan mukaan. Rakennus rakennetaan ulo-alueele ilman kaavailtuja kulkuyhteyksiä. Poiketaan rakennusalalle määrätystä alasta. Sairaalarakennuksen sijoittuminen on optimaalisin juuri tällä tontilla.”


Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeaminen 1: Asemakaavan pääkäyttötarkoitus
Asemakaavassa tontin pääkäyttötarkoitus on liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla sallitaan terveydenhuoltoa palvelevien tutkimus-, opetus- ja tuotanto- tilojen rakentaminen. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (KS-1). Tontille rakennetaan sairaalarakennus.

Asemakaavoitus:
Tontille 881-44 rakennetaan sairaalarakennus, johon tulee sijoittumaan aikuispsykiatrian yksikkö. Toiminta soveltuu alueelle hyvin, eikä poikkeaminen käyttötarkoituksesta vaikuta alueen muiden tonttien käyttöön tai kehittämiseen.

Poikkeaminen 2: Rakennusala ja ulokerakentamisen mahdollistava määräys
Asemakaavassa tontille osoitettu rakennusala ylitetään useammassa kohdassa.

Asemakaavoitus:
Koillisessa rakennus ulottuu osin alueelle, jolle saa sijoittaa ajoyhteyden. Rakennus ulottuu n. 2,5 m tontin koillisrajasta, joten rajan tuntumaan jää kävely-yhteys. Asemakaavan teon jälkeen alueen sisäiset liikenneyhteydet on ratkaistu toisin, joten rakennuksen ulottuminen rakennusalan yli tällä kohtaa ei vaikuta haitallisesti alueen kulkuyhteyksiin.
Tontin kaakkoisrajalla asemakaavaan on esitetty ulo-määräys: ”Merkinnällä osoitettu rakennusala saa ulottua viereisen kortteli-, katu- tai muun alueen yläpuolelle. Ulokerakentamisen perustukset ja liittyminen maantasoon on sijoitettava ylittämättä alueen rajaa. Rakentaminen ei saa haitata viereisen alueen käyttöä, kuten kulkuyhteyksien ja pelastusteiden järjestämistä tai katupuuston, valaistuksen sekä ilmajohtojen sijoittamista.” Kyseisellä kohdalla rakennus liittyy kiinteästi tontille 881-49 rakennettavaan rakennusosaan. Näin ollen poikkeaminen ulo-määräyksestä ei aiheuta asemakaavan tarkoittamaa haittaa viereisen alueen käytölle.
Lounaassa ja luoteessa rakennus ylittää rakennusalan vähäisesti. Ylitykset eivät aiheuta haittaa alueen muille toiminnoille.


Poikkeaminen 3: Autopaikkamääräys
Asemakaavan autopaikkavaatimus on esitetty liike- ja toimistorakennusten korttelialueen mitoituksen mukaan. Tontille rakennetaan sairaala, joten suunnitelmassa on käytetty sairaala- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen mitoitusta.

Asemakaavoitus:
Asemakaavan autopaikkamääräys edellyttäisi n. 119 autopaikan rakentamista. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä tarvitaan ainoastaan 79 autopaikkaa. Tontin 881-49 autopaikkoja sijoitetaan myös tontille 881-44. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä tontilla tarvittavien autopaikkojen määrä laskee. Poikkeaminen autopaikkamääräyksestä ei vaikuta haitallisesti muiden tonttien pysäköintiolosuhteisiin.


Poikkeaminen asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta, rakennusalasta, ulokerakentamisen mahdollistavasta määräyksestä ja autopaikkamääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätös

Myönnetään tontille 837- 132-881-44 lupa saada poiketa asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta, rakennusalasta, ulokerakentamisen mahdollistavasta määräyksestä ja autopaikkamääräyksestä sairaalarakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kaupin kaupunginosassa, osoitteessa Arvo Ylpön katu 18 sillä ehdolla,

että koillisessa Mirjam Nokelaisen puiston vastaisella tontinosalla rakentaminen ja rakennuksen huolto hoidetaan kokonaan tontin 881-44 puolelta.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere