§ 12 Poikkeamislupahakemus tontille Jylhänkuja 6, Ylä-Pispala, piharakennuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7119/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

16.4.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tontilla sijaitseva, liki 20 vuotta asumattomana ollut rakennus halutaan purkaa. Purkamislupaa haetaan poikkeamisluvalla, sillä tontti on asetettu rakennuskieltoon 25.9.2020 asti suojeluasemakaavan laatimista varten.Asemakaavapäällikön päätöksessä 8.4.2020 § 11 on ollut virhe, kun asiakäsittelyohjelmasta johtuen päätöstekstissä oli useasta kohdasta puuttunut kirjaimia. Tämän johdosta asemakaavapäällikön päätös poistetaan ja asia ratkaistaan uudelleen hallintolain 50 §:n perusteella.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 25.9.2020 asti.

Asemakaavoitus:

Tontilla sijaitsee n. 75 k-m2 suuruinen, 1920-luvulla rakennettu asuinrakennus (rakennus nro 2), joka on viimeiset vuosikymmenet ollut asumattomana ja jota on käytetty kylmänä työkalu- ja rakennustarvikevarastona.

Rakennuksesta on tehty kuntoselvitys, jonka mukaan kaikkien keskeisten rakenteiden kohdalla oli silmin todettavia kosteus/mikrobi/laho/hyönteisvaurioita. Vauriot olivat laajoja ja ne ulottuvat rakennuksen sisätiloihin, joten asumiskäytössä vaurioista aiheutuva terveyshaitta olisi vakava. Rakennuksen hirsirunko on kauttaaltaan vaurioitunut ja havaintojen perusteella sen säilyttämien ei ole mahdollista. Vesikatto on vuotanut 30 vuoden ajan ja näkyvät vauriot ulottuvat vesikatosta alapohjaan asti.

Pirkanmaan maakuntamuseon edustajat ovat tutustuneet kuntoselvitykseen sekä käyneet paikan päällä. Maakuntamuseo ja Pirkanmaan ELY-keskus eivät vastusta rakennuksen purkamista, vaikka pitävätkin sitä erittäin valitettavana.

Kun otetaan huomioon rakennuksen kunnosta laadittu selvitys sekä Pirkanmaan maakuntamuseon ja Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnot, poikkeaminen rakennuskiellosta rakennuksen nro 2 purkamiseksi on puollettavissa.

Poikkeaminen rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole vaikutuksia yritystalouteen. 

Päätös

Myönnetään tontille 837- 213-1321-6 lupa saada poiketa rakennuskiellosta rakennuksen nro 2 purkamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ylä-Pispalan kaupunginosassa, osoitteessa Jylhänkuja 6.

Tämä päätös korvaa aiemmin 8.4.2020 tehdyn päätöksen.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa purkulupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Pirkanmaan maakuntamuseo mm.:

”Pirkanmaan maakuntamuseo on tehnyt kohteeseen maastotarkastuksen 7.2.2020 sekä tutustunut rakennuksesta laadittuun kuntotutkimusraporttiin (Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketo, 17.1.2020). Tarkastuksen ja raportin perusteella voidaan todeta, että rakennus on erittäin vakavasti vaurioitunut. Vesikatossa on lukuisten vähäisten vuotojen lisäksi useiden neliöiden laajuinen, lähes tuhoutunut alue, jonka aiheuttamat kosteusvahingot ulottuvat alapohjaan saakka. Kattovuodot, rikkinäiset rräystäät ja virheellisesti ulkoseinärakenteen ulkopuolelle asennettu höyrynsulku ovat johtaneet siihen, että hirsirungossa on merkittäviä laho- ja hyönteisvaurioita jopa rakenteen läpi asti.

Rakennuksen vauriot johtuvat osittain edellä mainitusta arakennusvirheestä, mutta pääosin kuitenkin pitkäaikaisesta kunnossapidon laiminlyömisestä, mitä maakuntamuseo pitää moitittavana. Rakennuksen laajojen vaurioiden korjaamista ei voida enää pitää omistajalle kohtuullisena vaatimuksena. Lisäksi vaurioiden korjaaminen edellyttäisi niin laajoja kunnostustoimia, että niiden myötä menetettäisiin myös suuri osa rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Näin ollen Pirkanmaan maakuntamuseo ei vastusta rakennuksen purkamista, vaikka pitääkin sitä erittäin valitettavana.

Purkamisen yhteydessä tulee pyrkiä toimittamaan kierrätettäväksi kaikki uudiskäyttöön soveltuvat rakennuksen osat, kuten lasikuistin moniruutuiset ikkunat, puiset väliovet, listat tai tulisijat.”

Pirkanmaan ELY-keskus mm.:

”Rakennuksen vauriot johtuvat osittain rakennusvirheestä ja osittain kunnossapidon laiminlyönnistä. Kulttuurihistoriallisten arvojen hävittäminen rakennuksen kunnossapito laiminlyömällä ei ole peruste arvokkaan rakennuksen purkamiselle. Rakennuksen kunto huomioiden sen korjaaminen ei kuitenkaan vaikuta tarkoituksenmukaiselta vaihtoehdolta, etenkin kun korjaaminen merkitsisi monelta osin uudelleen rakentamista. Olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen ELY-keskus pitää rakennuksen purkamista mahdollisena, mutta valitettavana.” 

Organisaatiotieto

Tampere