§ 10 Poikkeamislupahakemus tontille Kolmihaarankatu 7, Kalkku, tilapäisten hallien paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1917/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

8.4.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 53 §:n mukaisesta rakennuskiellosta sekä MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.
Tontilla sijaitsevat kaksi tilapäistä pressuhallia halutaan pysyttää paikallaan seuraavat viisi vuotta. Tontti on asetettu rakennuskieltoon 11.2.2022 asti asemakaavan laatimista varten.
Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.    
Poikkeaminen 1: Rakennuskielto
Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 11.2.2022 asti.
Poikkeaminen 2. Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen
Tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.
Asemakaavoitus:
Teollisuustontilla sijaitsee kaksi tilapäistä teollisuusvarastoa (pressuhallia), joille on aiemmin myönnetty viiden vuoden määräaikainen rakennuslupa. Yrityksen toiminta, tuotanto ja varastointi jatkuvat ennallaan ja jatkossakin varastotilalle on selkeä tarve. Pressuhallit ovat hyväkuntoisia. Hallit ovat tilapäisiä ja ne edustavat tavanomaista teollisuusalueen rakennuskantaa käyttötarkoituksensa ja sijoituksensa osalta, joten niiden paikallaan pysyttäminen seuraavien viiden vuoden ajan ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Maankäytön muutosten vaikutuksista Myllypuron Natura-alueen luonnonarvoihin on tehty Vihnusjärven valuma-alueen hydrologinen selvitys, jota on vielä täydennetty vuoden 2004 alussa valmistuneella lisäselvityksellä. Selvitysten mukaan tontti 3548-6 sijaitsee Myllypuron lähivaluma-alueella. Rakennettaessa ko. alueelle tulee huomioida luonnonsuojelulain Natura 2000 -verkostoa koskevat erityissäännökset. Sade- ja pintavesien johtamissuunnitelman laatiminen on Myllypuron rakennuskieltoalueella otettu yleiseksi käytännöksi poikkeamis- tai rakennuslupahakemuksen yhteydessä edellä mainituin perustein. Hankkeessa on kuitenkin kyse olemassa olevien tilapäisten rakennusten paikallaan pysyttämisestä eikä vettäläpäisemättömän pinnan määrä tontilla lisäänny, joten hulevesien johtamissuunnitelmaa ei tässä tapauksessa edellytetä.
Poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennuskiellosta ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia hakijan yritystoimintaan, sillä varastotilojen säilyttämisen takia toiminta voi jatkua ennallaan.
 

Päätös

Myönnetään viiden vuoden määrajaksi tontille 837- 230-3548-6 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä kahden pressuhallin paikallaan pysyttämiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kalkun kaupunginosassa, osoitteessa Kolmihaarankatu 7.
Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere