§ 1 Poikkeamislupahakemus tontille Kuninkaankatu 1, I-kaupunginosa, osittainen käyttötarkoituksen muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:7239/10.03.01/2018

Päätöspäivämäärä

8.1.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Maire Stöckell, puh. 040 754 2116, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Liiketilana toimivan rakennuksen toinen kerros muutetaan asunnoksi. Asemakaavassa tontti on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa myös julkisten palvelujen tiloja.

Hakijan selvitys:
”Käyttötarkoituksen muutos / kiinteistön toinen kerros:
Tällä hetkellä koko kiinteistö on liiketilaa - nyt haetaan poikkeusluvalla toisen kerroksen muuttamista asuinkäyttöön.  Rakennuksen julkisivut, kerrosala tai tilavuus eivät muutu. Ulkoalueella ei tehdä muutoksia. Kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu toisen kerroksen osalta. Muutos mahdollistaa liitesuunnitelman mukaisen asunnon rakentamisen.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Pirkanmaan maakuntamuseolla ja Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ollut hankkeesta huomautettavaa.

Poikkeaminen 1: Käyttötarkoitus
Liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle, jolle saadaan sijoittaa myös julkisten palvelujen tiloja sijoitetaan asumista.

 
Asemakaavoitus:
Rakennuksen toisen kerroksen tiloissa täyttyvät asunnon tunnusmerkit. Asumiselle on osoitettavissa pysäköintitilaa sekä riittävät melulta suojatut ulko-oleskelualueet.

Rakennukselle, jossa muutos tehdään, on asemakaavassa annettu suojelumääräys, jonka mukaan ”rakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen, rakenteiden, julkisivujen tai kiinteän sisustuksen rakennustaiteellisia ja rakennusteknisiä arvoja eikä muuttaa rakennuksen räystäskorkeutta eikä kattomuotoa. Rakennuksen sisätilojen tilanjakoa ei saa oleellisesti muuttaa”. Suunnitelmien mukaisilla muutoksilla ei ole vaikutusta rakennuksen julkisivuihin. Muutoksilla ei myöskään muuteta oleellisesti sisätilojen tilanjakoa. Eteisestä puretaan pienen eteisen seinät laajemman eteisaulan muodostamiseksi.

Poikkeaminen asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-101-462-3 lupa saada poiketa asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta liiketilan osan muuttamiseksi asunnoksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti I (Finlayson)  kaupunginosassa, Kuninkaankatu 1.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere