§ 17 Poikkeamislupahakemus tontille Liikekatu 1, Linnainmaa, pysäköintipaikkojen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2613/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.5.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 0407378042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta.

Suunnitelman mukaan asemakaavassa suojaviheralueeksi osoitettu alue muutetaan pysäköintipaikaksi.

Hakijan selvitys:
”Suojaviheralueille EV-2 ja EV-8 haetaan nykyisestä kaavasta poikkeamispäätöstä. Yleiselle alueelle 837-37-9908-0 on tarkoitus rakentaa pysäköintialue, tontille 837-037-5675-1 rakennettavan pesuhallin (rakennuslupaa haetaan samaan aikaan) ja sen pysäköintialueen jatkoksi.  Pysäköintialueelle on tarkoitus sijoittaa sekä Prisman asiakaspysäköintiä (32 ap) että kaupungin liityntäpysäköintipaikkoja (40 ap).
Aluetta varten on laadittu meluselvitys (kts. liitteet).

Kaavan suojaviheralueet EV-2 ja EV-8 ovat toimineet erotuskaistana vanhalle omakotitalolle (tontti 5675-1) marketin pihasta. Tontti 5675-1 on nykyään Pirkanmaan osuuskaupan omistuksessa ja vanha omakotitalo on purettu tontilta. Tontin kaava TY-11 sallii ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten rakentamisen lisäksi myös liike- ja asuintilojen rakentamisen (40% tontille sallitusta kerrosalasta). Tontille rakennetaan pesuhalli ja pysäköintialuetta. Pysäköintialueen on tarkoitus yhdistyä nykyisen marketin pysäköintialueeseen, rakentamalla pysäköintiä myös suojaviheralueille. Pesuhalli olisi näin suoraan saavutettavissa marketin pysäköintialueelta, eikä ajo ohjautuisi ainoastaan Liikekadun liittymän kautta. Näin vältyttäisiin Liikekadun ruuhkautumiselta. Suojaviheralueille tehtävälle pysäköintialueelle tehdään myös kaupungin liityntäpysäköintipaikkoja. Eetunraitin varressa säilytetään nykyinen viherkaistale sekä istutetaan lisäksi uutta puustoa asuintalojen suuntaan, jolloin suojaava viheralue siirtyisi Eetunraitin lounaispuolella sijaitsevien asuintalojen ja marketin erotuskaistaksi.”

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Tampereen kaupungin ympäristönsuojelulta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu:
”Pesukadun teknisten laitteiden suunnittelussa on huomioitava meluselvityksen suositukset. Pysäköintialueen laajennus voi meluselvityksen mukaan nostaa melutasoja pieniltä osin lähimmillä asuinkiinteistöllä yli ohjearvojen ennustetilanteessa 2040. Mallinnus kuitenkin perustuu siihen, että käyttövilkkaus paikoilla olisi sama kuin lähempänä kauppakeskustakin olevilla paikoilla. Paikoituksesta lähimmäksi asutusta on suunniteltu liityntäpysäköintiä, jolloin käyttövilkkauden voidaan olettaa olevan mallinnustasoa matalampaa. Meluntorjunnan parantamiseen on kuitenkin syytä varautua, mikäli häiriö lähimmille asuinkiinteistöille osoittautuu odotettua voimakkaammaksi.

Tontin vanhoista pihapuista on löytynyt vuoden 2017 kantakaupungin liito-oravaseurannassa liito-oravan papanoita. Liito-orava on luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittama luontodirektiivin IV-liitteen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tontilla on tehtävä liito-oravaselvitys ja varmistuttava, ettei tontilla ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Mikäli havaintoja liito-oravasta tehdään, on suunnitelmiin pyydettävä lisäksi lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta.”

Asemakaavoituksen vastine:
Poikkeamislupahakemuksen kohteena olevalle kiinteistön 837-37-9908-0 osalle tuleva pysäköintialue on kiinteä osa naapuritontille rakennettavaa autojen pesuasemaa ja pysäköintipaikkoja. Liito-oravien jätöslöydökset on tehty vuonna 2017 naapuritontin 837-37-5675-1 puolelta. Poikkeamislupahakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Alueelta, joka koskee naapurikiinteistöä 837-37-5675-1 ja hakemuksen kohteena olevaa kiinteistöä 837-37-9908-0 on laadittu liito-oravaselvitys, jonka mukaan suunnittelualuetta ei voida pitää luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisena suojeltuna liito-oravan lisääntymis- tai levähdyselinympäristönä. Lausunto sekä melu- ja liito-oravaselvitykset on toimitettu tiedoksi naapuritontin 837-37-5675-1 rakennusluvasta päättävälle lupa-arkkitehdille. Rakennustöitä tontilla 5675-1 jatkossa valvovalle tarkastusinsinöörille on toimitettu tiedoksi poikkeamislupaprosessin yhteydessä esiin nousseet tarpeet siitä, että Eetunraitin puoleisessa osassa oleva vanha puusto tulee säilyttää, säilytettävät puut tulee merkitä nauhoin maastoon ennen töiden aloittamista, työalue rajataan selkeästi aidoin ja huolehditaan, että työmaa ei heikennä säilytettävien puiden kasvuolosuhteita. Em. tiedot on toimitettu myös hakijalle.

Pirkanmaan ELY-keskus:
”Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheralueeksi merkityn alueen kautta kulkee Tampereen kaupungin vuonna 2016 tekemän liito-oravaselvityksen mukainen liito-oravan kulkureitti. Suunniteltu
pysäköintialueen laajennus ja pesuhallin rakentaminen leventää lähtökohtaisesti puutonta aluetta ja heikentää viheryhteyttä, millä on vaikutuksia liito-oravan kulkuyhteyksien turvaamiseen alueella.
Ennen poikkeamisluvan myöntämistä tulee tarkastaa Eetunraitin ja Kirviälänkadun pohjoispuolella olevan puustoisen alueen merkitys liito-oravan kulkureittinä, sillä poikkeamisluvan myöntäminen heikentäisi
selvästi liito-oravan kulkumahdollisuuksia alueen kautta. Jos poikkeamislupahakemus myönnetään hakemuksen ja siihen liittyvän asemapiirroksen mukaisesti tulee ELY-keskuksen käsityksen mukaan
kaupungin ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi vastaamaan poikkeamisluvan mukaista tilannetta.”

Asemakaavoituksen vastine:
Poikkeamislupahakemuksen kohteena olevalle kiinteistön 837-37-9908-0 osalle tuleva pysäköintialue on kiinteä osa naapuritontille rakennettavaa autojen pesuasemaa ja pysäköintipaikkoja. Alueelta, joka koskee naapurikiinteistöä 837-37-5675-1 ja hakemuksen kohteena olevaa kiinteistöä 837-37-9908-0 on laadittu liito-oravaselvitys, jonka mukaan suunnittelualuetta ei voida pitää luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisena suojeltuna liito-oravan lisääntymis- tai levähdyselinympäristönä. Lausunto sekä melu- ja liito-oravaselvitykset on toimitettu tiedoksi naapuritontin 837-37-5675-1 rakennusluvasta päättävälle lupa-arkkitehdille. Rakennustöitä tontilla 5675-1 jatkossa valvovalle tarkastusinsinöörille on toimitettu tiedoksi poikkeamislupaprosessin yhteydessä esiin nousseet tarpeet siitä, että Eetunraitin puoleisessa osassa oleva vanha puusto tulee säilyttää, säilytettävät puut tulee merkitä nauhoin maastoon ennen töiden aloittamista, työalue rajataan selkeästi aidoin ja huolehditaan, että työmaa ei heikennä säilytettävien puiden kasvuolosuhteita. Em. tiedot on toimitettu myös hakijalle. Poikkeamislupahakemuksen kohteena oleva kiinteistön 837- 37-9908-0 osa sisältyy Tampereen kaupungin vuosien 2022-2023 kaavoitusohjelmaan.

Suunnittelualueelta on laadittu liito-orava- ja meluselvitykset. Selvitykset ovat hakemuksen liitteenä.

Poikkeaminen 1: Asemakaavan pääkäyttötarkoitus
Asemakaavassa suojaviheralueeksi osoitettu alue muutetaan pysäköintialueeksi.
Asemakaavoitus:
Asemakaavassa alue, jolle pysäköintipaikkoja ollaan rakentamassa, on osoitettu osittain suojaviheralueeksi, jolle on istutettava puustoa luonnonmetsikköä vastaavalla tavalla ja osittain metsäpeitteiseksi suojaviheralueeksi. Suojaviheralueen osoittaminen aikoinaan ko. alueelle on johtunut siitä, että uuden liikekiinteistön lounaispuolella, osoitteessa Eetunraitti 4, on sijainnut asuinrakennus ja kasvillisuudella on haluttu luoda eri toimintojen välille näköeste. Omakotitalo on sittemmin purettu ja paikalle ollaan rakentamassa autojen pesuhalli sekä pysäköintipaikkoja, joten näköesteelle ei enää ole vastaavaa tarvetta kuin aiemmin. Eetunraitti tulee jatkossa erottumaan pysäköintialueesta uudella istutusalueella sekä 1,8 m korkealla puuaidalla. Eetunraitin varteen jää myös vanhaa puustoa ja uusia puita tullaan istuttamaan.

Alue on osa kokonaisuutta, joka tulee jatkossa todennäköisesti muuttumaan täydennysrakentamisen myötä. Tästä syystä poikkeamislupa voidaan myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi.

Poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia yritysvaikutuksia hakijalle, sillä se mahdollistaa palvelujen monipuolistamisen alueella.

 

 

 

Päätös

Myönnetään kiinteistölle 837- 37-9908-0 viiden vuoden määräajaksi lupa saada poiketa asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta pysäköintipaikkojen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Linnainmaan kaupunginosassa, osoitteessa Liikekatu 1.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere