§ 16 Poikkeamislupahakemus tontille Suuruspäänkatu 17, Tahmela, asuinrakennuksen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2187/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.5.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 0407378042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta ja MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.Tontille, jolla sijaitsee vuonna 1962 valmistunut omakotitalo, rakennetaan toinen asuinrakennus sekä autotalli. Hankkeessa poiketaan rakennuskiellosta ja rakennusalasta. Tontilla on voimassa oleva rakennuslupa toisen tyyppisen uudisrakennuksen rakentamiseksi. Hakijan mukaan rakennusvalvonta on tämän poikkeamislupahankkeen yhteydessä todennut, että jo rakennuslupavaiheessa myönnettyä lupaa tontin hulevesien purkamiseksi viistosti vastapäätä sijaitsevaan kaupungin puistoon voidaan edelleen hyödyntää. Uutta ja vanhaa rakennusta palveleva imeytyskenttä rakennetaan heti kadun varteen Suuruspäänkadun vastakkaiselle puolelle. Lupa on voimassa toistaiseksi ja mikäli kaupunki joskus rakentaa sadevesiviemärin ulottumaan kiinteistön kohdalle, kiinteistö liitetään hulevesiverkostoon.

Hakijan selvitys:

”Omakotitalon ja maanalaisen autotallin rakentaminen tontin lounaan puoleiseen reunaan, tontilla sijaitsevan vanhan rakennuksen takaseinälinjan takapuolelle.Hankkeella on jo lainvoimainen, vuonna 2018 myönnetty rakennuslupa suunnitelmalle, missä olemassa olevaa rakennusta olisi laajennettu lisäkerroksella ja uudisrakennus olisi rakennettu lähemmäs Suuruspäänkatua osin vanhan rakennuksen viereen. Uudessa suunnitelmassa tavoite on ollut jättää rakennusten väliin enemmän väljyyttä ja viedä uudisrakennus taaksepäin ja ylös kalliopinnan mukaisesti siten, että se sijoittuu sekä vanhan rakennuksen että myös viereisen kiinteistön rakennuksen (Suuruspäänkatu 19) takaseinälinjan takapuolelle. Hankkeessa vanhan rakennuksen korottamisesta luovutaan ja rakennus ainoastaan peruskorjataan, pitäen se edelleen kaksiasuntoisena talona.   Louhimismäärät uudessa suunnitelmassa vähenevät yli 60% verrattuna kiinteistöllä nyt olevan lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen suunnitelmaan.Rakennusala - jätetään enemmän väljyyttä vanhan rakennuksen ja uudisrakennuksen sekä uudisrakennuksen ja naapurikiinteistöllä olevan rakennuksen väliin. Myös olemassa oleva lainvoimainen rakennuslupa poikkeaa kaavan mukaisesta rakennusalasta.Kerroslukumäärästä ei enää poiketa eli kaavoittajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta suunnitelmasta on poistettu kolmas kerros.”Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.Hakemuksesta on pyydetty lausunto Viheralueet ja hulevedet-yksiköltä, kaupunkikuva-arkkitehdilta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta.Kaupunkikuva-arkkitehti:

”Ylimmän kerroksen Cube-muotoilu korostaa rakennuksen suurta korkeutta. Toisenlaisella muotoilulla rakennuksen ilme mataloituisi. Pulpettikatto voisi laskea länteen päin tontin muiden rakennusten tavoin.”Asemakaavoitus:

Suunnitelmia on muutettu siten, että ylin kerros on poistettu kokonaan, joten ylimmän kerroksen muotoilu ei enää korosta rakennuksen korkeutta.Pirkanmaan maakuntamuseo mm.:

”Uudisrakennus on sovitettavissa esitettyyn paikkaan tontin kaakkoiskulmaan. Suuruspäänkatu 17:n tontti rajautuu idässä/kaakossa Ansionkallion laki-alueeseen, joka on todettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi (rakennetun ympäristön inventointi 2011-13) ja jonka tulisi säilyä avoimena näköalapaikkana. Maa­ kuntamuseo huomauttaa, että suunnitteluaineistossa ei ole esitetty, miten uudisrakennus vaikuttaisi Ansionkalliolta länteen ja lounaaseen avautuvaan maisemaan. Hankkeesta tuleekin laatia havainnekuva, joka esittää uudisrakennuksen sijoittumisen maisemaan Ansionkalliolta katsottuna. Lisäksi suunnitellun uudisrakennuksen pohjoispuolinen rinnealue tulee toteuttaa siten, että tontin puustoa ja avokalliota säilytetään mahdollisimman paljon ja että kallioinen ja mäntyvaltainen maisematyyppi jatkuu yhtenäisenä näkymänä pohjoisen naapurikiinteistön puolelle.”Asemakaavoituksen vastine:

Suunnitelmia on muutettu siten, että ylin kerros on poistettu kokonaan, joten rakennuksen korkeus ei enää korostu maisemassa. Hakemuksen liiteaineistoa on täydennetty valokuvilla, joissa on esitetty uudisrakennuksen ääriviivat. Kuvista näkyy, että uudisrakennus peittää lähimaisemaa, mm. kadun toisella puolella olevien rakennusten kattoja. Kaukomaisemaa, jota Ansionkallion laelta katsotaan, ei tule peittymään. Uudisrakentaminen ei itse rakennuspaikkaa lukuun ottamatta vaikuta tontin loppuosan kasvillisuuteen tai kalliopintaan.Viheralueet ja hulevedet-yksikkö:

”Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole esitetty huleveden hallintaa koskevia määräyksiä. Suuruspäänkadulla ei sijaitse hulevesiviemäriä kyseisen tontin kohdalla. Jätevesiviemäriin hulevettä ei saa johtaa. Uusien rakenteiden kuivatus ja huleveden johtaminen tuleekin huomioida erityisen tarkasti. Tulee ottaa huomioon mitä huleveden hallinnasta sanotaan Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä.”Poikkeaminen 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 25.9.2020 asti.

 

Asemakaavoitus:

Yhdyskuntalautakunta päätti 25.9.2018 jatkaa Pispalan rakennuskieltoa asemakaavan laatimista varten. Kaavan tavoitteena on turvata rakennetun ympäristön erityispiirteiden säilymistä ja uudisrakentamisen ohjausta. Kohde kuuluu Pispalan-Tahmelan asemakaavojen uudistamisen kokonaisuuden vaiheeseen, jonka asemakaavamuutoksen laadintaa ei ole vielä käynnistetty.Pispalan ja Tahmelan väliaikaisen rakentamistapaohjeen pääpaino on Pispalan vanhan rakennuskannan ympäristöissä ja siinä on todettu, että ohjetta käytetään Tahmelassa soveltuvin osin.  Tontti sijaitsee Tahmelassa alueella, jonka rakennuskanta on 1960-2000-luvulta.  Alue ei siten edusta perinteistä pispalalaista rakentamistapaa, jota uusien asemakaavojen rakennustapaohjeen on tarkoitus suojella ja säilyttää. Näin ollen tällä tontilla ei ole tarvetta noudattaa rakentamistapaohjeen määräyksiä kokonaisuudessaan vaan sovittaa rakentamista enemmänkin rakennusinventoinnissa määriteltyyn modernin Tahmelan alueeseen (2012/A7).Poikkeaminen rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa alueen tulevalle kaavoitukselle.Poikkeaminen 2: Rakennusala

Asuinrakennus ja autotalli sijoittuvat osittain asemakaavan rakennusalan ulkopuolelle.Asemakaavoitus:

Asemakaavassa tontin rakennusala on osoitettu aivan kadun varteen. Suunnitelman mukaan autotalli sijoittuu osin rakennusalan ulkopuolelle. Uusi asuinrakennus sijoittuu tontin yläosaan, pääosin rakennusalan ulkopuolelle. Asuinrakennuksen sijoittaminen tontin eteläosaan mahdollistaa sen, että rakennus ei tule koko julkisivun matkalta lounaan puolella olevan naapurin rakennuksen ikkunoiden eteen. Tontilla jo olemassa oleva asuinrakennus sekä uusi kadun varteen rakennettava autotalli säilyttävät tontilla Suuruspäänkadun varrelle ominaisen rakennusten sijoittelun. Ylärinteeseen, tontin sisäosaan pääosin rakennusalan ulkopuolelle sijoittuva uudisrakennus ei vaikuta haitallisesti katunäkymään eikä alueen yleisilmeeseen.Poikkeaminen rakennuskiellosta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.Hanke koskee yksittäisen pientalon ja autotallin rakentamista, joten poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätös

Myönnetään tontille 837- 215-1482-2 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusalasta asuinrakennuksen ja autotallin rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tahmelan kaupunginosassa, osoitteessa Suuruspäänkatu 17.Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana. 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere