§ 11 Poikkeamislupahakemus tontille Teollisuustie 7, Myllypuro, tavaraliikenneterminaalin laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1909/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta.

Tontilla jo olemassa olevaa tavaraliikenneterminaalia laajennetaan 2 898 k-m2.

Hakijan selvitys:
”Lupaa haetaan tavaraliikenneterminaalin laajennukselle. Tontti on rakennuskiellossa uuden asemakaavan valmistelun vuoksi.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Viheralueet ja hulevedet-yksiköltä ja ympäristönsuojelulta.

Viheralueet ja hulevedet yksikkö: "Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole annettu huleveden hallintaa koskevia määräyksiä. Alue, jolle rakennusta laajennetaan on nykytilanteessa asfalttia, joten tontin vettä läpäisemätön pinta-ala ei kasva. Tulee ottaa huomioon mitä huleveden hallinnasta sanotaan Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä."

Ympäristönsuojelu:
”TTVL600-merkintä ei ilmakuvan perusteella näytä toteutuvan puiden osalta: "LR-alueen vastaista rajaa lukuun ottamatta on alueella tontin rajoilla jätettävä vähintään 6 m leveä alue rakentamatta ja istutettava lehtipuin." Määräystä tulee noudattaa.

Yleiskaavan mukaisesti rakennusluvan yhteydessä on laadittava hulevesijärjestelmän toteutussuunnitelma ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallintasuunnitelma.

Rakentamishanke tehdään Myllypuron Natura-alueen valuma-alueella hyvin lähellä puroa, joten hulevesien hallinta ja laatu ovat erityisen tärkeitä. Hulevesien käsittelyn tarvetta kasvattaa se, että Myllypuron valuma-alueen yleisten alueiden hulevesirakenteita ei ole vielä toteutettu yleiskaavan mukaisesti, vaikka ne tarvitaan estämään hulevesien aiheuttamat haitat Natura-alueelle: "Haukiluoman ja Tesoman yleissuunnitelma-alueiden Luonnonsuojelulain 65 § mukaisessa Natura-arvioinnissa on myös todettu, että toteutettaessa hulevesien hallintatoimenpiteet yleissuunnitelmissa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti ei hulevesistä todennäköisesti aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Myllypuron Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeillä eikä Natura-alueen eheys ole uhattuna."

Asemakaavoituksen vastine:
Poikkeamislupapäätöksen ehdoksi tulee, että rakennusluvan yhteydessä on laadittava hulevesijärjestelmän toteutussuunnitelma ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallintasuunnitelma.  Tontin vuonna 1975 vahvistuneessa asemakaavassa oleva määräys tontin istutusalueista ei ole enää ajanmukainen ympäristön kaavoihin verrattuna, joten kaavan istutusmääräystä ei sellaisenaan laiteta päätöksen ehdoksi
.

Poikkeaminen 1: Rakennuskielto
Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 20.2.2020 asti.                                                                                                                          

Asemakaavoitus:                                                                                                      Tontille suunniteltu toiminta on asemakaavan mukaista, joten se ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Maankäytön muutosten vaikutuksista Myllypuron Natura-alueen luonnonarvoihin on tehty Vihnusjärven valuma-alueen hydrologinen selvitys, jota on vielä täydennetty vuoden 2004 alussa valmistuneella lisäselvityksellä. Selvitysten mukaan tontti 3571-3 sijaitsee Myllypuron lähivaluma-alueella. Rakennettaessa ko. alueelle tulee huomioida luonnonsuojelulain Natura 2000 – verkostoa koskevat erityissäännökset. Sade- ja pintavesien johtamissuunnitelman laatiminen on Myllypuron rakennuskieltoalueella otettu yleiseksi käytännöksi poikkeamis- tai rakennuslupahakemuksen yhteydessä edellä mainituin perustein.

Poikkeaminen rakennuskiellosta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on hakijan kannalta positiivisia vaikutuksia yritystalouteen kun toimintaa tontilla saadaan laajennettua.

Päätös

Myönnetään tontille 837- 235-3571-3 lupa saada poiketa rakennuskiellosta tavaraliikenneterminaalin laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Myllypuron  kaupunginosassa, osoitteessa Teollisuustie 7 sillä ehdolla,                                                                                    

että rakennusluvan yhteydessä laaditaan hulevesijärjestelmän toteutussuunnitelma ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallintasuunnitelma, ja

että rakennuslupavaiheessa tarkastellaan istutusten lisäämistä tontille.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere