§ 1 Tampereen Asemakeskus, tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tehtävät

Lataa  Kuuntele 

TRE:698/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen osapuolet sekä Finnpark ja

VR - Yhtymä Oy ovat muodostaneet Tampereen rautatieaseman aluekokonaisuudesta yhteissuunnittelualueen ja -hankkeen, jossa osapuolet laativat kokonaissuunnitelman rautatieaseman ja ratapihan aluekokonaisuuden kehittämiseksi ja ohjelmoivat sen

toteutuksen.

Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on määritelty maankäytön prosessien tiedonhallinnan kehittämistoimenpiteitä. Vuoden aikana otetaan käyttöön tietomallipohjaiset prosessit valituissa suunnittelu- ja rakentamiskohteissa. Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön tietomallintamisen toimintatapoja ja kehitetään hankkeiden tiedonhallintaa. Tiedonhallinnan kehittäminen on keskeinen osa maankäytön digitalisaation (MAD-projekti) kehittämistä. Tampereen asemakeskus on valikoitunut keskeiseksi hankekokonaisuudeksi, jossa tiedonhallintaa kehitetään.

Alueen suunnittelussa on edetty Asemakeskuksen suunnittelukilpailusta sen voittaneen kilpailuehdotuksen toteuttamisedellytysten selvitystyön ja vaihtoehtotarkastelujen

jälkeen alueen yleissuunnitteluvaiheeseen. Asemakeskus -hankkeen osapuolet ovat marraskuussa 2018 allekirjoittaneet sopimuksen Tampereen asemakeskuksen yleissuunnitelman laatimisesta ja hankekehitystyöstä. Sopimuksessa on sovittu myös tietomallintamisen kustannusjaosta sopimuksen osapuolten kesken ja määritelty tietomallintamiseen liittyvien tehtävien kustannukseksi 30 000,00 euroa (alv  0%). Sopimuksella on sovittu, että mm. yleissuunnitelman laatimisen asiantuntijapalvelut ostetaan yhteishankintana kustannusjaolla Tampereen kaupunki 3/6, Liikennevirasto, nykyinen Väylävirasto 1/6, Finnpark 1/6 ja VR-Yhtymä Oy 1/6.

Tampereen asemakeskus -hanke (Asemakeskus) on keskeinen osa Tampereen kaupungin strategista kehittämistä. Tampereen kaupungissa on käynnissä samanaikaisesti lukuisia aluerakennushankkeita. Näitä on koottu saadun tarjouksen (15.1.2019) liitteen 1 kuvaan. Tässä hankkeessa on tarkoitus luoda yhtenäiset ja vakioidut toimintamallit tarjouksen (15.1.2019) liitteen 2. kuvan mukaiselle alueelle. Erityisesti huomioon ottaen Asemakeskuksen lähtötieto- ja suunnitelmamallien kannalta kriittiset tekijät, joilla on ratkaiseva merkitys mallien yhteiskäytön, yhteensovittamisen ja yhdistämisen edellytyksiin tulevien noin 3-5 vuoden aikana. Tämän vuoksi Tampereen kaupungin tietohallintoyksikkö ovat hankkeessa mukana tiedonhallinnan kehittämiseen ja pilotointiin liittyen. Projektipäällikkönä toimii Elina Pulliainen. Tiedonhallintaan liittyvien tehtävien kattohinta on 55.000 euroa. Työn kustannukset suoritetaan tietohallintoyksikön määrärahoista. Matkakustannukset laskutetaan toteuman mukaan.

Sitowise Oy on pyynnöstä tarjoutunut 15.1.2019 Yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelujen hankinnan puitesopimukseen TRE:9237/02.07.01/2016 perustuen toteuttamaan pyydetyn tehtävän.

Tarkoituksena tässä työssä on laatia alueen hankkeille (Asemakeskus, Väyläviraston TAHERA-hanke; Tampereen henkilöratapihan suunnittelu ja kehittämishanke, P-Hämpin laajennus, sekä Tullikamarin aukio) yhtenäiset tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen ohjeistukset ja prosessit huomioiden ajalliset vaiheet. Lähtökohtana on se, että tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen osalta huomioidaan Tampereen kaupungin omien tietomallinnusohjeiden lisäksi alan yleiset ohjeistukset ja vaatimukset (YIV, YTV2012) sekä Väyläviraston omat ohjeet tietomallinnukseen liittyen. Kaupungin strategisena tavoitteena on hankkeiden ja dokumenttien- tiedonhallinnan kehittäminen. Tässä hankkeessa kehitettävää tiedonhallintamallia tulee voida replikoida eri hankkeisiin. Tällä hetkellä Tampereen alueen hankkeilla ei ole yhtenäistä tiedonhallinta ja tietomallinnustapaa.

Työn tavoitteet:

 • Luodaan alueen eri hankkeista yhtenäinen yhdistelmämalli, jota päivitetään sovituin väliajoin.
 • Tilaajalla on selkeä tilannekuva koko alueen tilanteesta, sidosryhmillä mahdollisuus havainnolliseen vuorovaikutukseen ja suunnittelijat saavat käyttöönsä ajantasaisen suunnittelutiedon sujuvasti.
 • Luodaan ohjeistus ja toimintamallit yhdistelmämallin monipuolisesta hyödyntämisestä eri hankkeiden suunnitteluratkaisujen esittämisessä ja suunnittelun yhteensovituksessa.
 • Hankkeen aikana luodaan hyvät edellytykset esittelymallien tuottamiselle ja hyödyntämiselle tulevaisuudessa.
 • Voidaan tarkastaa ja varmistaa eri projektien suunnitelmien rajapinnat ja keskinäiset suhteet.
 • Luodaan tiedonhallinnan teknologinen ympäristö, jossa kaikkien alueiden suunnitteluaineistot ovat eri osapuolilla ja eri hankkeilla käytettävissä.
 • Tutkitaan mahdollisuuksia Tampereen kaupungin tiedon hallitsemisesta ja jakamisesta yhden tietovarannon kautta hankkeisiin nyt ja tulevaisuudessa.
 • Vertaillaan teknologisia ratkaisuja tietovarannoksi ja pilotoidaan hankkeen tiedonhallinnan ympäristöä
 • Alueen hankkeiden suunnittelutietoja (2D- ja 3D-suunnittelu) tulee pystyä hyödyntämään sujuvasti lähtötietoina eri hankkeissa.
 • Tiedonhallinnan strategia ja suunnitelma kattaa alueen hankkeiden suunnittelu- että toteutusvaiheen. Tavoitteena on, että digitaalinen aineisto olisi hyödynnettävissä myös kohteen myöhemmissä elinkaaren vaiheissa (mm. kunnossapidossa). Tiedonhallinta perustuu vahvasti avoimeen tiedonsiirtoon.
 • Pilotoidaan tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen teknologiset ratkaisut:
 • Tiedonhallinnan toimintamallien vakioiminen ja jatkuva kehittäminen hankkeen eri osapuolien kesken.
 • Tietomalliosaamisen jatkuva parantaminen ja syventäminen.

Tampereen kaupungilla ja muilla tilaajilla on tilaamansa aineiston ja 3D-mallien omistus-, käyttö-, muokkaus-, ja jakamisoikeus. Tämä ei koske konsultin omistamia materiaalikirjastoja tai mallinosia joihin tarvitaan erillisiä lisenssejä. Aineisto pyydetään luovuttamaan hankkeessa sovittuun kohteeseen tai työtilaan sekä sovittujen ajankohtien mukaisesti. Konsultille annetaan erikseen ohjeet ja vaatimukset aineiston luovuttamisesta.

Laskutus tapahtuu toteutuneiden työmäärien suhteessa kerran kuukaudessa alla esitetyn kustannusjaon mukaisesti.

Osapuolten laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Laskutuksessa käytettävä kustannusjako:

Tampereen kaupunki, viiden tähden keskusta -kehitysohjelma 15 000,00 euroa (alv 0%)

VR-yhtymä Oy 5 000,00 euroa (alv 0%)

Väylävirasto 5 000,00 euroa (alv 0%)

Finnpark 5 000,00 euroa (alv 0%)

Tampereen kaupunki, tietohallintoyksikkö 55 000,00 euroa (alv 0%), OVT: 0037021167521130

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen asemakeskuksen alueen tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tehtävät Sitowise Oy:ltä (Y-tunnus 2335445-0) enimmäishintaan 85 000,00 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Ramboll Oy ja Civilpoint Oy hyväksytään tässä työssä Sitowise Oy:n alikonsulteiksi. Alikonsulttien laskutus tapahtuu Sitowisen sopimuksen kautta.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman osuus työn kustannuksista suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus 1540 Tampereen asemakeskushanke. Muita sopimuksen osapuolia konsultti laskuttaa suoraan erikseen.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty.Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen.

Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Organisaatiotieto

Tampere