§ 126 Ikea Oy:n ja Tredun yhteistyösopimus Lempäälän asuntomessukohteen sisustamisessa ja näytteillä pitämisessä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2629/12.01.01/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Mika Hämäläinen, puh. 040 806 4777, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelupäällikkö Johanna Järvensivu, puh. 040 517 0316, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari, puh. 0400 376 420, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu rakentaa pientalon ja talousrakennuksen opiskelijatyönä Lempäälän Asuntomessuille, jotka järjestetään vuonna 2026. Tredu ja Ikea Oy (Tampereen tavaratalo) ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksen, jolla sovitaan opiskelijayhteistyönä tehtävästä messutalon sisustussuunnittelusta ja näytteillä pitämisestä. Ikea tulee myös toimimaan yhtenä osanäytteilleasettajana vastuullisen näytteilleasettajan Tredun kanssa. Ikea maksaa Suomen Asuntomessuille osan näytteilleasettajamaksusta, josta on sovittu yhteistyösopimuksessa. 

Yhteistyösopimuksessa on kuvattu osapuolten muut velvollisuudet ja oikeudet, jotka liittyvät messukohteeseen. Sopimus on osittain salassa pidettävä ja sen liitteet kokonaan. Sopimuksen liitteissä 1-2 mainitut tiedot pitävät sisällään Tredun Ikean liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja (yhteistyön yksityiskohtaiset aikataulu-, hinta- ja määrätiedot) (JulkL 24.1 §:n 17. ja 20. kohdat).

Lempäälän asuntomessukohteen sisustamiseen ja näytteillä pitämiseen liittyvä yhteistyö toteuttaa Ikean ja Tredun vuonna 2022 solmimaa toistaiseksi voimassa olevaa strategista kumppanuussopimusta. Kumppanuuden tavoitteena on yhteistyön kehittäminen mm. seuraavien toimintojen osalta: työssäoppimisen ja oppisopimusyhteistyön käytäntöjen kehittäminen, yhteinen osaamistarpeiden ennakointi ja alueellisen sekä paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen.

Johtajan, ammatillinen koulutus päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19 Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö (Toimintasäännön liite: Yleishallinto 1.3.2024 alkaen).

Hallintosäännön 147 §:n mukaan viranhaltija tai hänen määräämänsä allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin/Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (Y-tunnus: 0211675-2) ja Ikea Oy:n (Y-tunnus: 2149172-6) välinen yhteistyösopimus Lempäälän asuntomessukohteen sisustamisessa ja näytteillä pitämisessä.

Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Voimaantulopäivä on myöhäisin allekirjoituspäivä. Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun sopimuksen mukaiset toimet on suoritettu, mutta kuitenkin viimeistään 30.9.2026.

Sopimus sitoo Tredua lopullisesti kuitenkin vasta, kun Tampereen kaupungin sopimusta koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Johtaja Kirsi Viskari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.